Исторически речник
ꙁатворт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁатворт сѧꙁатворѭ, ꙁатворѧ, ꙁатворюꙁатворшꙁатвортъ, ꙁатворть, ꙁатвортꙁатвормъ, ꙁатвормь, ꙁатворм, ꙁатвормоꙁатворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁатворѧтъ, ꙁатворѧть, ꙁатворѧтꙁатворвѣꙁатвортаꙁатвортеꙁатворꙁатвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁатвормъ, ꙁатвормь, ꙁатвормꙁатвортеꙁатворвѣꙁатвортаꙁатворхъ, ꙁатворхь, ꙁатворхꙁатвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁатворꙁатворхомъ, ꙁатворхомь, ꙁатворхом, ꙁатворхмꙑꙁатворстеꙁатворшѧ, ꙁатворшѫ, ꙁатворша, ꙁатворше, ꙁатворхѫꙁатворховѣꙁатворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁатворстеꙁатворꙗахъ, ꙁатворѣахъ, ꙁатвораахъ, ꙁатворѣхъ, ꙁатворꙗхъ, ꙁатворѧахъ, ꙁатворѧхъ, ꙁатворꙗахь, ꙁатворѣахь, ꙁатвораахь, ꙁатворѣхь, ꙁатворꙗхь, ꙁатворѧахь, ꙁатворѧхь, ꙁатворꙗах, ꙁатворѣах, ꙁатвораах, ꙁатворѣх, ꙁатворꙗх, ꙁатворѧах, ꙁатворѧхꙁатворꙗаше, ꙁатворѣаше, ꙁатворааше, ꙁатворѣше, ꙁатворꙗше, ꙁатворѧаше, ꙁатворѧшеꙁатворꙗаше, ꙁатворѣаше, ꙁатворааше, ꙁатворѣше, ꙁатворꙗше, ꙁатворѧаше, ꙁатворѧшеꙁатворꙗахомъ, ꙁатворѣахомъ, ꙁатвораахомъ, ꙁатворѣхомъ, ꙁатворꙗхомъ, ꙁатворѧахомъ, ꙁатворѧхомъ, ꙁатворꙗахомь, ꙁатворѣахомь, ꙁатвораахомь, ꙁатворѣхомь, ꙁатворꙗхомь, ꙁатворѧахомь, ꙁатворѧхомь, ꙁатворꙗахом, ꙁатворѣахом, ꙁатвораахом, ꙁатворѣхом, ꙁатворꙗхом, ꙁатворѧахом, ꙁатворѧхомꙁатворꙗашете, ꙁатворѣашете, ꙁатвораашете, ꙁатворѣшете, ꙁатворꙗшете, ꙁатворꙗасте, ꙁатворѣасте, ꙁатвораасте, ꙁатворѣсте, ꙁатворꙗсте, ꙁатворѧасте, ꙁатворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁатворꙗахѫ, ꙁатворѣахѫ, ꙁатвораахѫ, ꙁатворѣхѫ, ꙁатворꙗхѫ, ꙁатворꙗахѹ, ꙁатворѣахѹ, ꙁатвораахѹ, ꙁатворѣхѹ, ꙁатворꙗхѹ, ꙁатворѧахѹ, ꙁатворѧхѹꙁатворꙗаховѣ, ꙁатворѣаховѣ, ꙁатворааховѣ, ꙁатворѣховѣ, ꙁатворꙗховѣ, ꙁатворѧаховѣ, ꙁатворѧховѣꙁатворꙗашета, ꙁатворѣашета, ꙁатвораашета, ꙁатворѣшета, ꙁатворꙗшета, ꙁатворꙗаста, ꙁатворѣаста, ꙁатворааста, ꙁатворѣста, ꙁатворꙗста, ꙁатворѧаста, ꙁатворѧстаꙁатворꙗашете, ꙁатворѣашете, ꙁатвораашете, ꙁатворѣшете, ꙁатворꙗшете, ꙁатворꙗасте, ꙁатворѣасте, ꙁатвораасте, ꙁатворѣсте, ꙁатворꙗсте, ꙁатворѧасте, ꙁатворѧсте
ꙁатворт сѧ -ꙁатворѭ сѧ -ꙁатворш сѧ св Затворя се їѡанъ ... млъа же въсе лѣто не глаголꙙ н комѹже нъсоже ... ꙗко стоьнкъ прсно текꙑ ꙁатвор сꙙ.  съпасен вьсѣхъ погꙑбе С 277.1—2 се сꙑнове ꙙст. въꙁбранѣѭште нашествꙗ ратънꙑхъ. не въ дꙿномъ мѣстѣ сꙙ ꙁатворьше. нъ въ многъ мѣстѣ сѫште.  многа отеьства ѹкрашьше С 94.23 Уединя се, усамотя се, затворя се. мѣсто вь немъже ꙁатворлъ сꙙ стъ стꙑ старцъ. брѣгъ матъ на ꙁападъ.  вꙑсокъ ꙁѣло С 299.30 Изч С Гр ἀποφράσσομαι ἐγκλείομαι κατακλείω ἐμαυτόν Вж. при ꙁатворт Нвб