Исторически речник
ꙁатварꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁатварꙗтꙁатварꙗѭ, ꙁатварѣѭ, ꙁатварꙗѫ, ꙁатварѣѫ, ꙁатварꙗѧ, ꙁатварѣѧ, ꙁатварꙗю, ꙁатварѣю, ꙁатварѧю, ꙁатвараѫ, ꙁатвараѧꙁатварꙗш, ꙁатварꙗеш, ꙁатварѣш, ꙁатварѣеш, ꙁатварѣаш, ꙁатварѧеш, ꙁатвараешꙁатварꙗтъ, ꙁатварꙗетъ, ꙁатварѣтъ, ꙁатварѣетъ, ꙁатварѣатъ, ꙁатварꙗть, ꙁатварꙗеть, ꙁатварѣть, ꙁатварѣеть, ꙁатварѣать, ꙁатварꙗт, ꙁатварꙗет, ꙁатварѣт, ꙁатварѣет, ꙁатварѣат, ꙁатварѧетъ, ꙁатварѧеть, ꙁатварѧет, ꙁатвараетъ, ꙁатвараеть, ꙁатвараетꙁатварꙗмъ, ꙁатварꙗемъ, ꙁатварѣмъ, ꙁатварѣемъ, ꙁатварѣамъ, ꙁатварꙗмь, ꙁатварꙗемь, ꙁатварѣмь, ꙁатварѣемь, ꙁатварѣамь, ꙁатварꙗм, ꙁатварꙗем, ꙁатварѣм, ꙁатварѣем, ꙁатварѣам, ꙁатварꙗмо, ꙁатварꙗемо, ꙁатварѣмо, ꙁатварѣемо, ꙁатварѣамо, ꙁатварѧемъ, ꙁатварѧемь, ꙁатварѧем, ꙁатвараемъ, ꙁатвараемь, ꙁатвараем, ꙁатвараемоꙁатварꙗте, ꙁатварꙗете, ꙁатварѣте, ꙁатварѣете, ꙁатварѣате, ꙁатварѧете, ꙁатвараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁатварꙗѭтъ, ꙁатварѣѭтъ, ꙁатварѣѫтъ, ꙁатварꙗѫтъ, ꙁатварѣѧтъ, ꙁатварꙗѧтъ, ꙁатварѣютъ, ꙁатварꙗютъ, ꙁатварꙗѭть, ꙁатварѣѭть, ꙁатварѣѫть, ꙁатварꙗѫть, ꙁатварѣѧть, ꙁатварꙗѧть, ꙁатварѣють, ꙁатварꙗють, ꙁатварꙗѭт, ꙁатварѣѭт, ꙁатварѣѫт, ꙁатварꙗѫт, ꙁатварѣѧт, ꙁатварꙗѧт, ꙁатварѣют, ꙁатварꙗют, ꙁатварѧютъ, ꙁатварѧють, ꙁатварѧют, ꙁатвараѫтъ, ꙁатвараѧтъ, ꙁатвараѫть, ꙁатвараѧть, ꙁатвараѫт, ꙁатвараѧтꙁатварꙗвѣ, ꙁатварꙗевѣ, ꙁатварѣвѣ, ꙁатварѣевѣ, ꙁатварѣавѣ, ꙁатварѧевѣꙁатварꙗта, ꙁатварꙗета, ꙁатварѣта, ꙁатварѣета, ꙁатварѣата, ꙁатварѧетаꙁатварꙗте, ꙁатварꙗете, ꙁатварѣте, ꙁатварѣете, ꙁатварѣате, ꙁатварѧетеꙁатварꙗ, ꙁатварѣ, ꙁатварѧ, ꙁатвараꙁатварꙗ, ꙁатварѣ, ꙁатварѧ, ꙁатвара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁатварꙗмъ, ꙁатварѣмъ, ꙁатварꙗмь, ꙁатварѣмь, ꙁатварꙗм, ꙁатварѣм, ꙁатварѧмъ, ꙁатварѧмь, ꙁатварѧм, ꙁатварамъ, ꙁатварамь, ꙁатварамꙁатварꙗте, ꙁатварѣте, ꙁатварѧте, ꙁатваратеꙁатварꙗвѣ, ꙁатварѣвѣ, ꙁатварѧвѣ, ꙁатваравѣꙁатварꙗта, ꙁатварѣта, ꙁатварѧта, ꙁатваратаꙁатварꙗхъ, ꙁатварѣхъ, ꙁатварꙗхь, ꙁатварѣхь, ꙁатварꙗх, ꙁатварѣх, ꙁатварѧхъ, ꙁатварѧхь, ꙁатварѧх, ꙁатварахъ, ꙁатварахь, ꙁатварахꙁатварꙗ, ꙁатварѣ, ꙁатварѧ, ꙁатвара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁатварꙗ, ꙁатварѣ, ꙁатварѧ, ꙁатвараꙁатварꙗхомъ, ꙁатварѣхомъ, ꙁатварꙗхомь, ꙁатварѣхомь, ꙁатварꙗхом, ꙁатварѣхом, ꙁатварꙗхмꙑ, ꙁатварѣхмꙑ, ꙁатварѧхомъ, ꙁатварѧхомь, ꙁатварѧхом, ꙁатварахомъ, ꙁатварахомь, ꙁатварахом, ꙁатварахмꙑꙁатварꙗсте, ꙁатварѣсте, ꙁатварѧсте, ꙁатварастеꙁатварꙗшѧ, ꙁатварашѧ, ꙁатварѣшѧ, ꙁатварꙗшѫ, ꙁатварашѫ, ꙁатварѣшѫ, ꙁатварꙗша, ꙁатварѣша, ꙁатварꙗше, ꙁатвараше, ꙁатварѣше, ꙁатварꙗхѫ, ꙁатварѣхѫ, ꙁатварахѫ, ꙁатварѧшаꙁатварꙗховѣ, ꙁатварѣховѣ, ꙁатварѧховѣ, ꙁатвараховѣꙁатварꙗста, ꙁатварѣста, ꙁатварѧста, ꙁатвараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁатварꙗсте, ꙁатварѣсте, ꙁатварѧсте, ꙁатварастеꙁатварꙗахъ, ꙁатварꙗхъ, ꙁатварꙗах, ꙁатвараахъ, ꙁатварахъ, ꙁатвараахь, ꙁатварахь, ꙁатварꙗхь, ꙁатварꙗх, ꙁатвараах, ꙁатварѧхъ, ꙁатварѧхь, ꙁатварѧхꙁатварꙗаше, ꙁатварꙗше, ꙁатварааше, ꙁатвараше, ꙁатварѧшеꙁатварꙗаше, ꙁатварꙗше, ꙁатварааше, ꙁатвараше, ꙁатварѧшеꙁатварꙗахомъ, ꙁатварꙗхомъ, ꙁатвараахомъ, ꙁатварахомъ, ꙁатварꙗахомь, ꙁатварꙗхомь, ꙁатвараахомь, ꙁатварахомь, ꙁатварꙗахом, ꙁатварꙗхом, ꙁатвараахом, ꙁатварахом, ꙁатварѧхомъ, ꙁатварѧхомь, ꙁатварѧхомꙁатварꙗашете, ꙁатварꙗшете, ꙁатварꙗасте, ꙁатварꙗсте, ꙁатвараашете, ꙁатварашете, ꙁатвараасте, ꙁатварасте, ꙁатварѧшете, ꙁатварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁатварꙗахѫ, ꙁатварꙗхѫ, ꙁатварꙗахѹ, ꙁатварꙗхѹ, ꙁатвараахѫ, ꙁатварахѫ, ꙁатвараахѹ, ꙁатварахѹ, ꙁатварѧхѹꙁатварꙗаховѣ, ꙁатварꙗховѣ, ꙁатварааховѣ, ꙁатвараховѣ, ꙁатварѧховѣꙁатварꙗашета, ꙁатварꙗшета, ꙁатварꙗаста, ꙁатварꙗста, ꙁатварѧшета, ꙁатварѧста, ꙁатвараашета, ꙁатварашета, ꙁатварааста, ꙁатварастаꙁатварꙗашете, ꙁатварꙗшете, ꙁатварꙗасте, ꙁатварꙗсте, ꙁатварѧшете, ꙁатварѧсте, ꙁатвараашете, ꙁатварашете, ꙁатвараасте, ꙁатварасте
ꙁатварꙗт -ꙁатварꙗѭ -ꙁатварꙗш несв Затварям, заключвам горе вамъ кънкъѩ.  фарсѣ. лцемѣр. ѣко ꙁатварѣате цсрстве нбское прѣдъ лвкъ М Мт 23.14 ЗI ꙇ ꙁатварѣѭтъ т сѧ вꙿсѧ двьр въходънꙑѩ СЕ 46а 13 Срв. СЕ48b 25 вьꙁьмѣте ꙗ. скоренте прѣставне. не ꙁатварꙗт сꙙ мъ С 465.7 воле ѹбо  свома прьстома. ꙗко мрьтвѹ ісѹсов ꙁатвараш о С 456.25 Образно. тъштъ естъ вдѣт гробъ лежꙙштхъ. жідовьскъ ѩꙁꙑкъ ꙁатварѣѭштъ. ꙇюдѫ обліаѭштъ К 12а 9 самꙿ же себе въ прѣⷣрееннꙑе д͠н ꙁатварааше єднь єдномѹ бесѣдѹе б͠ѹ Конст. 435v.25. ꙁатварꙗт сѧ Изч М З СЕ К С Гр κλείω κατακλείω ἀποφράσσω ꙁатварат ꙁатварѣт Нвб Срв затварям ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА