Исторически речник
ꙁастѫпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁастѫптꙁастѫплѭ, ꙁастѫплѧ, ꙁастѫпѧ, ꙁастѫпьѭ, ꙁастѹплѭ, ꙁастѹплюꙁастѫпш, ꙁастѹпшꙁастѫптъ, ꙁастѹптъ, ꙁастѫпть, ꙁастѹпть, ꙁастѫпт, ꙁастѹптꙁастѫпмъ, ꙁастѹпмъ, ꙁастѫпмь, ꙁастѹпмь, ꙁастѫпм, ꙁастѹпм, ꙁастѫпмо, ꙁастѹпмоꙁастѫпте, ꙁастѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁастѫпѧтъ, ꙁастѹпѧтъ, ꙁастѫпѧть, ꙁастѹпѧть, ꙁастѫпѧт, ꙁастѹпѧтꙁастѫпвѣ, ꙁастѹпвѣꙁастѫпта, ꙁастѹптаꙁастѫпте, ꙁастѹптеꙁастѫп, ꙁастѹпꙁастѫп, ꙁастѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁастѫпмъ, ꙁастѹпмъ, ꙁастѫпмь, ꙁастѹпмь, ꙁастѫпм, ꙁастѹпмꙁастѫпте, ꙁастѹптеꙁастѫпвѣ, ꙁастѹпвѣꙁастѫпта, ꙁастѹптаꙁастѫпхъ, ꙁастѹпхъ, ꙁастѫпхь, ꙁастѹпхь, ꙁастѫпх, ꙁастѹпхꙁастѫп, ꙁастѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁастѫп, ꙁастѹпꙁастѫпхомъ, ꙁастѹпхомъ, ꙁастѫпхомь, ꙁастѹпхомь, ꙁастѫпхом, ꙁастѹпхом, ꙁастѫпхмꙑ, ꙁастѹпхмꙑꙁастѫпсте, ꙁастѹпстеꙁастѫпшѧ, ꙁастѹпшѧ, ꙁастѫпшѫ, ꙁастѫпша, ꙁастѹпша, ꙁастѫпше, ꙁастѹпше, ꙁастѫпхѫꙁастѫпховѣ, ꙁастѹпховѣꙁастѫпста, ꙁастѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁастѫпсте, ꙁастѹпстеꙁастѹплѧхъ, ꙁастѹпѧхъ, ꙁастѹплѧхь, ꙁастѹпѧхь, ꙁастѹплѧх, ꙁастѹпѧхꙁастѹплѧше, ꙁастѹпѧшеꙁастѹплѧше, ꙁастѹпѧшеꙁастѹплѧхомъ, ꙁастѹпѧхомъ, ꙁастѹплѧхомь, ꙁастѹпѧхомь, ꙁастѹплѧхом, ꙁастѹпѧхомꙁастѹплѧсте, ꙁастѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁастѹплѧхѹ, ꙁастѹпѧхѹꙁастѹплѧховѣ, ꙁастѹпѧховѣꙁастѹплѧста, ꙁастѹпѧстаꙁастѹплѧсте, ꙁастѹпѧсте
ꙁастѫпт -ꙁастѫплѭ -ꙁастѫпш св Застъпя се за някого, защитя, подпомогна оⷮпѣло ꙁастѫп мѧ г Е 20б 8 въꙁвратілъ ес помошть орѫжіѣ его. ї не ꙁастѫпі его въ день брані СП 88.44 тꙑ же гі не ѹдалі щедротъ твоіхъ отъ мене. млостъ твоѣ рѣснота твоѫ вꙑнѫ ꙁастѫпісте мѩ СП 39.12  о вꙿсѣхъ трѣбѹѭщхъ твоеѩ гі. помощ ꙇ ꙁастѫпленѣ гю ... ꙁастѫп сп помлѹ. съхран нꙑ бже твоеѭ благодѣтѭ СЕ 61а 23 г їс хсе. невдмааго отьца. посьл помошть своѭ на н҄ѣ.  ꙁастѫп ꙗ С 114.7 нъ ꙿто ѹбо отъ сего навꙑцамъ. не нколже л насъ тамо можетъ ꙁастѫпт С 373.12—13 Старꙑѧ ѹтѣш, юнꙑѧ накаж, беꙁѹмнꙑѧ ѹмѫдр, въдовцѧ помлѹй, срѡтꙑ ꙁастѫп, младенцѧ въсптай  въсѧ люд твоѧ съхран ЙР 26.11. Е СП СЕ С Гр ἀντιλαμβάνομαι ὑπερασπίζω προΐστημι Нвб застъпя ОА ВА НТ Бот НГер ЕтМл МлБТР РБЕ