Исторически речник
ꙁакалат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁакалатꙁакалаѭ, ꙁакалаѫ, ꙁакалаѧ, ꙁакалаюꙁакалаш, ꙁакалаеш, ꙁакалаашꙁакалатъ, ꙁакалаетъ, ꙁакалаатъ, ꙁакалать, ꙁакалаеть, ꙁакалаать, ꙁакалат, ꙁакалает, ꙁакалаатꙁакаламъ, ꙁакалаемъ, ꙁакалаамъ, ꙁакаламь, ꙁакалаемь, ꙁакалаамь, ꙁакалам, ꙁакалаем, ꙁакалаам, ꙁакаламо, ꙁакалаемо, ꙁакалаамоꙁакалате, ꙁакалаете, ꙁакалаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁакалаѭтъ, ꙁакалаѫтъ, ꙁакалаѧтъ, ꙁакалаютъ, ꙁакалаѭть, ꙁакалаѫть, ꙁакалаѧть, ꙁакалають, ꙁакалаѭт, ꙁакалаѫт, ꙁакалаѧт, ꙁакалаютꙁакалавѣ, ꙁакалаевѣ, ꙁакалаавѣꙁакалата, ꙁакалаета, ꙁакалаатаꙁакалате, ꙁакалаете, ꙁакалаатеꙁакалаꙁакала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁакаламъ, ꙁакаламь, ꙁакаламꙁакалатеꙁакалавѣꙁакалатаꙁакалахъ, ꙁакалахь, ꙁакалахꙁакала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁакалаꙁакалахомъ, ꙁакалахомь, ꙁакалахом, ꙁакалахмꙑꙁакаластеꙁакалашѧ, ꙁакалашѫ, ꙁакалаша, ꙁакалаше, ꙁакалахѫꙁакалаховѣꙁакаласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁакаластеꙁакалаахъ, ꙁакалахъ, ꙁакалаахь, ꙁакалахь, ꙁакалаах, ꙁакалахꙁакалааше, ꙁакалашеꙁакалааше, ꙁакалашеꙁакалаахомъ, ꙁакалахомъ, ꙁакалаахомь, ꙁакалахомь, ꙁакалаахом, ꙁакалахомꙁакалаашете, ꙁакалашете, ꙁакалаасте, ꙁакаласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁакалаахѫ, ꙁакалахѫ, ꙁакалаахѹ, ꙁакалахѹꙁакалааховѣ, ꙁакалаховѣꙁакалаашета, ꙁакалашета, ꙁакалааста, ꙁакаластаꙁакалаашете, ꙁакалашете, ꙁакалаасте, ꙁакаласте
ꙁакалат -ꙁакалаѭ -ꙁакалаш несв Заколвам ꙇ самъ хъ бъ нашъ. радѹетъ сѧ съ стꙑм аћлꙑ его. ꙁакалаѩ тебѣ телець ѹптѣнꙑ СЕ 90b 20—21 ꙇюдѣі же съвѧꙁаѭште агнець ꙁакалахѫ К 13b 14 Срв. С450.21—22 ꙗко  каменію ꙁакалаѭште вꙑ сънѣдате С 116.8 сокаѧ стѣшꙙ васъ сѫтъ. же сѫтъ раб ловѣьст. ꙗко въ дворѣхъ ꙁакалаѭтъ стѣ на сънѣден ловѣкомъ. а не бѣсомъ С 116.4  акꙑ агнъцъ. благо овьꙙ ꙁъломъ сокаꙗмъ отъдано ꙁакалатъ сꙙ С 437.3—4  прїмете баню ст͠го д͠ха въ ѻставлнїе грѣхѡⷨ. се бѡ ѻ ваⷭ нбⷭнꙑ раⷣует се ѿц͠ь.  телца ꙁакалаеть ѹпїтѣннааго ѡ вашеⷨ ѻбращен ИМ 167v.25. ꙁакалат сѧ Изч СЕ К С Гр ϑύω ϑύω ἐν σφαγῇ σφάττω Нвб закалам диал Дюв НГер МлБТР ДА Срв заколвам ОА ВА НТ АК НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР РБЕ заклавам диал Дюв заколям диал ОА РБЕ заколювам диал МлБТР