Исторически речник
ꙁълодѣнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁълодѣнъ, ꙁълодѣньꙁълодѣнаꙁълодѣнѹꙁълодѣнъ, ꙁълодѣньꙁълодѣнаꙁълодѣномь, ꙁълодѣномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁълодѣнѣꙁълодѣне, ꙁълодѣнъꙁълодѣнꙁълодѣнъ, ꙁълодѣньꙁълодѣномъ, ꙁълодѣномьꙁълодѣнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁълодѣнꙑꙁълодѣнѣхъ, ꙁълодѣнѣхьꙁълодѣнаꙁълодѣнѹꙁълодѣномаꙁълодѣно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁълодѣнаꙁълодѣнѹꙁълодѣноꙁълодѣнаꙁълодѣномь, ꙁълодѣномъꙁълодѣнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁълодѣнаꙁълодѣнъ, ꙁълодѣньꙁълодѣномъ, ꙁълодѣномьꙁълодѣнаꙁълодѣнꙑꙁълодѣнѣхъ, ꙁълодѣнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁълодѣнѣꙁълодѣнѹꙁълодѣномаꙁълодѣнаꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣнѫꙁълодѣнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁълодѣнѫ, ꙁълодѣнѹꙁълодѣноѭ, ꙁълодѣноѫ, ꙁълодѣноѧ, ꙁълодѣноюꙁълодѣнѣꙁълодѣнꙑꙁълодѣнъ, ꙁълодѣньꙁълодѣнамъ, ꙁълодѣнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁълодѣнꙑꙁълодѣнамꙁълодѣнахъ, ꙁълодѣнахьꙁълодѣнѣꙁълодѣнѹꙁълодѣнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣноꙁълодѣнаго, ꙁълодѣнаего, ꙁълодѣнааго, ꙁълодѣнаго, ꙁълодѣного, ꙁълодѣнога, ꙁълодѣнгоꙁълодѣнѹмѹ, ꙁълодѣнѹемѹ, ꙁълодѣнѹѹмѹ, ꙁълодѣнѹмѹ, ꙁълодѣноомѹ, ꙁълодѣномѹ, ꙁълодѣноѹмѹ, ꙁълодѣнмѹꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣноꙁълодѣнаго, ꙁълодѣнаего, ꙁълодѣнааго, ꙁълодѣнаго, ꙁълодѣного, ꙁълодѣнога, ꙁълодѣнгоꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁълодѣнѣмь, ꙁълодѣнѣемь, ꙁълодѣнѣѣмь, ꙁълодѣнѣамь, ꙁълодѣнѣмь, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣнѣемъ, ꙁълодѣнѣѣмъ, ꙁълодѣнѣамъ, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣномь, ꙁълодѣномъꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣнꙑ, ꙁълодѣноꙁълодѣнꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнѣхъ, ꙁълодѣнѣхьꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣнѣмьꙁълодѣнꙑѧ, ꙁълодѣнꙑꙗ, ꙁълодѣнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁълодѣнꙑм, ꙁълодѣнꙑмꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнꙑхьꙁълодѣнаꙗ, ꙁълодѣнаа, ꙁълодѣнаѣꙁълодѣнѹю, ꙁълодѣноюꙁълодѣнꙑма, ꙁълодѣнꙑмаꙁълодѣно, ꙁълодѣное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁълодѣнаго, ꙁълодѣнаего, ꙁълодѣнааго, ꙁълодѣнаго, ꙁълодѣного, ꙁълодѣнога, ꙁълодѣнгоꙁълодѣнѹмѹ, ꙁълодѣнѹемѹ, ꙁълодѣнѹѹмѹ, ꙁълодѣнѹмѹ, ꙁълодѣноомѹ, ꙁълодѣномѹ, ꙁълодѣноѹмѹ, ꙁълодѣнмѹꙁълодѣно, ꙁълодѣноеꙁълодѣнаго, ꙁълодѣнаего, ꙁълодѣнааго, ꙁълодѣнаго, ꙁълодѣного, ꙁълодѣнога, ꙁълодѣнгоꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмъꙁълодѣнѣмь, ꙁълодѣнѣемь, ꙁълодѣнѣѣмь, ꙁълодѣнѣамь, ꙁълодѣнѣмь, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣнѣемъ, ꙁълодѣнѣѣмъ, ꙁълодѣнѣамъ, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣномь, ꙁълодѣномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁълодѣно, ꙁълодѣноеꙁълодѣнаꙗ, ꙁълодѣнаа, ꙁълодѣнаѣ, ꙁълодѣнаѧꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнѣхъ, ꙁълодѣнѣхьꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣнѣмьꙁълодѣнаꙗ, ꙁълодѣнаа, ꙁълодѣнаѣ, ꙁълодѣнаѧꙁълодѣнꙑм, ꙁълодѣнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнꙑхьꙁълодѣнѣꙁълодѣнѹю, ꙁълодѣноюꙁълодѣнꙑма, ꙁълодѣнꙑмаꙁълодѣнаꙗ, ꙁълодѣнаа, ꙁълодѣнаѣ, ꙁълодѣнаѧꙁълодѣнꙑѧ, ꙁълодѣнꙑꙗ, ꙁълодѣнѫѭ, ꙁълодѣнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁълодѣнѣ, ꙁълодѣноꙁълодѣнѫѭ, ꙁълодѣнѹю, ꙁълодѣноѭ, ꙁълодѣноюꙁълодѣнѫѭ, ꙁълодѣноѫ, ꙁълодѣноѧ, ꙁълодѣноюꙁълодѣнѣꙁълодѣнꙑѧ, ꙁълодѣнꙑꙗ, ꙁълодѣнꙑеꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнѣхъ, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнꙑмъ, ꙁълодѣнѣмъ, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнꙑмь, ꙁълодѣнѣмьꙁълодѣнꙑѧ, ꙁълодѣнꙑꙗ, ꙁълодѣнꙑеꙁълодѣнꙑм, ꙁълодѣнꙑмꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхъ, ꙁълодѣнꙑхь, ꙁълодѣнꙑхьꙁълодѣнѣꙁълодѣнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁълодѣнꙑма, ꙁълодѣнꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁълодѣнъ -ꙑ прил Склонен към зло, злодейски не вѣдѣ бо како ьтен се новѣрьнкомъ да врѣдъ ... не отъ стнꙑ ... нъ отъ онѣхъ ꙁълодѣнꙑѧ дѹшꙙ. мноꙁ бо ... глагол҄ѫтъ. ꙗко не тъьнъ сꙑнъ отьцѹ С 303.8 Изч С Гр κακότεχνος Нвб Срв злодейски