Исторически речник
ꙁажꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁажꙃатꙁажꙃаѭ, ꙁажꙃаѫ, ꙁажꙁаѭ, ꙁажꙁаѫ, ꙁажꙃаѧ, ꙁажꙁаѧ, ꙁажꙃаю, ꙁажꙁаюꙁажꙃаш, ꙁажꙃаеш, ꙁажꙃааш, ꙁажꙁаш, ꙁажꙁаеш, ꙁажꙁаашꙁажꙃатъ, ꙁажꙃаетъ, ꙁажꙃаатъ, ꙁажꙁатъ, ꙁажꙁаетъ, ꙁажꙁаатъ, ꙁажꙃать, ꙁажꙃаеть, ꙁажꙃаать, ꙁажꙁать, ꙁажꙁаеть, ꙁажꙁаать, ꙁажꙃат, ꙁажꙃает, ꙁажꙃаат, ꙁажꙁат, ꙁажꙁает, ꙁажꙁаатꙁажꙃамъ, ꙁажꙃаемъ, ꙁажꙃаамъ, ꙁажꙁамъ, ꙁажꙁаемъ, ꙁажꙁаамъ, ꙁажꙃамь, ꙁажꙃаемь, ꙁажꙃаамь, ꙁажꙁамь, ꙁажꙁаемь, ꙁажꙁаамь, ꙁажꙃам, ꙁажꙃаем, ꙁажꙃаам, ꙁажꙁам, ꙁажꙁаем, ꙁажꙁаам, ꙁажꙃамо, ꙁажꙃаемо, ꙁажꙃаамо, ꙁажꙁамо, ꙁажꙁаемо, ꙁажꙁаамоꙁажꙃате, ꙁажꙃаете, ꙁажꙃаате, ꙁажꙁате, ꙁажꙁаете, ꙁажꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁажꙃаѭтъ, ꙁажꙃаѫтъ, ꙁажꙁаѭтъ, ꙁажꙁаѫтъ, ꙁажꙃаѧтъ, ꙁажꙁаѧтъ, ꙁажꙃаютъ, ꙁажꙁаютъ, ꙁажꙃаѭть, ꙁажꙃаѫть, ꙁажꙁаѭть, ꙁажꙁаѫть, ꙁажꙃаѧть, ꙁажꙁаѧть, ꙁажꙃають, ꙁажꙁають, ꙁажꙃаѭт, ꙁажꙃаѫт, ꙁажꙁаѭт, ꙁажꙁаѫт, ꙁажꙃаѧт, ꙁажꙁаѧт, ꙁажꙃают, ꙁажꙁаютꙁажꙃавѣ, ꙁажꙃаевѣ, ꙁажꙃаавѣ, ꙁажꙁавѣ, ꙁажꙁаевѣ, ꙁажꙁаавѣꙁажꙃата, ꙁажꙃаета, ꙁажꙃаата, ꙁажꙁата, ꙁажꙁаета, ꙁажꙁаатаꙁажꙃате, ꙁажꙃаете, ꙁажꙃаате, ꙁажꙁате, ꙁажꙁаете, ꙁажꙁаатеꙁажꙃа, ꙁажꙁаꙁажꙃа, ꙁажꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁажꙃамъ, ꙁажꙁамъ, ꙁажꙃамь, ꙁажꙁамь, ꙁажꙃам, ꙁажꙁамꙁажꙃате, ꙁажꙁатеꙁажꙃавѣ, ꙁажꙁавѣꙁажꙃата, ꙁажꙁатаꙁажꙃахъ, ꙁажꙁахъ, ꙁажꙃахь, ꙁажꙁахь, ꙁажꙃах, ꙁажꙁахꙁажꙃа, ꙁажꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁажꙃа, ꙁажꙁаꙁажꙃахомъ, ꙁажꙁахомъ, ꙁажꙃахомь, ꙁажꙁахомь, ꙁажꙃахом, ꙁажꙁахом, ꙁажꙃахмꙑ, ꙁажꙁахмꙑꙁажꙃасте, ꙁажꙁастеꙁажꙃашѧ, ꙁажꙁашѧ, ꙁажꙃашѫ, ꙁажꙁашѫ, ꙁажꙃаша, ꙁажꙁаша, ꙁажꙃаше, ꙁажꙁаше, ꙁажꙃахѫ, ꙁажꙁахѫꙁажꙃаховѣ, ꙁажꙁаховѣꙁажꙃаста, ꙁажꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁажꙃасте, ꙁажꙁастеꙁажꙃаахъ, ꙁажꙃахъ, ꙁажꙁаахъ, ꙁажꙁахъ, ꙁажꙃаахь, ꙁажꙃахь, ꙁажꙁаахь, ꙁажꙁахь, ꙁажꙃаах, ꙁажꙃах, ꙁажꙁаах, ꙁажꙁахꙁажꙃааше, ꙁажꙃаше, ꙁажꙁааше, ꙁажꙁашеꙁажꙃааше, ꙁажꙃаше, ꙁажꙁааше, ꙁажꙁашеꙁажꙃаахомъ, ꙁажꙃахомъ, ꙁажꙁаахомъ, ꙁажꙁахомъ, ꙁажꙃаахомь, ꙁажꙃахомь, ꙁажꙁаахомь, ꙁажꙁахомь, ꙁажꙃаахом, ꙁажꙃахом, ꙁажꙁаахом, ꙁажꙁахомꙁажꙃаашете, ꙁажꙃашете, ꙁажꙁаашете, ꙁажꙁашете, ꙁажꙃаасте, ꙁажꙃасте, ꙁажꙁаасте, ꙁажꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁажꙃаахѫ, ꙁажꙃахѫ, ꙁажꙁаахѫ, ꙁажꙁахѫ, ꙁажꙃаахѹ, ꙁажꙃахѹ, ꙁажꙁаахѹ, ꙁажꙁахѹꙁажꙃааховѣ, ꙁажꙃаховѣ, ꙁажꙁааховѣ, ꙁажꙁаховѣꙁажꙃаашета, ꙁажꙃашета, ꙁажꙁаашета, ꙁажꙁашета, ꙁажꙃааста, ꙁажꙃаста, ꙁажꙁааста, ꙁажꙁастаꙁажꙃаашете, ꙁажꙃашете, ꙁажꙁаашете, ꙁажꙁашете, ꙁажꙃаасте, ꙁажꙃасте, ꙁажꙁаасте, ꙁажꙁасте
ꙁажꙃат -ꙁажꙃаѭ -ꙁажꙃаш несв Паля, запалвам, подпалвам  повелѣ цѣсарь савор. неьствъмъ влъхвомъ. свꙙтꙑѧ цръкв хръстꙗнъскꙑ ог҄немъ ꙁажꙃат С 255.3 Изч С Гр ἀναλίσκω Нвб Срв зажижам диал МлБТР ДА