Исторически речник
ꙁаповѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаповѣдѣтꙁаповѣмь, ꙁаповѣдѣ, ꙁаповѣмꙁаповѣс, ꙁаповѣдешꙁаповѣстъ, ꙁаповѣ, ꙁаповѣдетъ, ꙁаповѣсть, ꙁаповѣдеть, ꙁаповѣдетꙁаповѣмъ, ꙁаповѣмь, ꙁаповѣме, ꙁаповѣмꙑ, ꙁаповѣмо, ꙁаповѣдемъ, ꙁаповѣдемь, ꙁаповѣдем, ꙁаповѣдемоꙁаповѣсте, ꙁаповѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаповѣдѧтъ, ꙁаповѣдѫтъ, ꙁаповѣдѹтъ, ꙁаповѣдѧть, ꙁаповѣдѫть, ꙁаповѣдѹть, ꙁаповѣдѧт, ꙁаповѣдѫт, ꙁаповѣдѹтꙁаповѣвѣ, ꙁаповѣдевѣꙁаповѣста, ꙁаповѣдетаꙁаповѣсте, ꙁаповѣдетеꙁаповѣждь, ꙁаповѣждꙁаповѣждь, ꙁаповѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаповѣдмъ, ꙁаповѣдѣмъ, ꙁаповѣдмь, ꙁаповѣдѣмь, ꙁаповѣдм, ꙁаповѣдѣмꙁаповѣдте, ꙁаповѣдѣтеꙁаповѣдвѣ, ꙁаповѣдѣвѣꙁаповѣдта, ꙁаповѣдѣтаꙁаповѣдѣхъ, ꙁаповѣдохъ, ꙁаповѣдѣхь, ꙁаповѣдохь, ꙁаповѣдѣх, ꙁаповѣдохꙁаповѣдѣ, ꙁаповѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаповѣдѣ, ꙁаповѣдеꙁаповѣдѣхомъ, ꙁаповѣдомъ, ꙁаповѣдѣхомь, ꙁаповѣдомь, ꙁаповѣдѣхом, ꙁаповѣдомꙁаповѣдѣсте, ꙁаповѣдостеꙁаповѣдѣшѧ, ꙁаповѣдошѧ, ꙁаповѣдѣшѫ, ꙁаповѣдошѫ, ꙁаповѣдѣша, ꙁаповѣдоша, ꙁаповѣдѣше, ꙁаповѣдоше, ꙁаповѣдохѫꙁаповѣдѣховѣ, ꙁаповѣдоховѣꙁаповѣдѣсте, ꙁаповѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаповѣдѣсте, ꙁаповѣдостеꙁаповѣдѣахъ, ꙁаповѣдѣхъ, ꙁаповѣдѧахъ, ꙁаповѣдѧхъ, ꙁаповѣдѣахь, ꙁаповѣдѣхь, ꙁаповѣдѧахь, ꙁаповѣдѧхь, ꙁаповѣдѣах, ꙁаповѣдѣх, ꙁаповѣдѧах, ꙁаповѣдѧхꙁаповѣдѣаше, ꙁаповѣдѣше, ꙁаповѣдѧаше, ꙁаповѣдѧшеꙁаповѣдѣаше, ꙁаповѣдѣше, ꙁаповѣдѧаше, ꙁаповѣдѧшеꙁаповѣдѣахомъ, ꙁаповѣдѣхомъ, ꙁаповѣдѧахомъ, ꙁаповѣдѧхомъ, ꙁаповѣдѣахомь, ꙁаповѣдѣхомь, ꙁаповѣдѧахомь, ꙁаповѣдѧхомь, ꙁаповѣдѣахом, ꙁаповѣдѣхом, ꙁаповѣдѧахом, ꙁаповѣдѧхомꙁаповѣдѣашете, ꙁаповѣдѣшете, ꙁаповѣдѣасте, ꙁаповѣдѣсте, ꙁаповѣдѧасте, ꙁаповѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаповѣдѣахѫ, ꙁаповѣдѣхѫ, ꙁаповѣдѣахѹ, ꙁаповѣдѣхѹ, ꙁаповѣдѧахѹ, ꙁаповѣдѧхѹꙁаповѣдѣаховѣ, ꙁаповѣдѣховѣ, ꙁаповѣдѧаховѣ, ꙁаповѣдѧховѣꙁаповѣдѣашета, ꙁаповѣдѣшета, ꙁаповѣдѣаста, ꙁаповѣдѣста, ꙁаповѣдѧаста, ꙁаповѣдѧстаꙁаповѣдѣашете, ꙁаповѣдѣшете, ꙁаповѣдѣасте, ꙁаповѣдѣсте, ꙁаповѣдѧасте, ꙁаповѣдѧсте
ꙁаповѣдѣт -ꙁаповѣмь -ꙁаповѣс св Заповядам, поръчам, наредя псано бо естъ. ѣко анћлмъ свомъ ꙁаповѣстъ о тебѣ съхрант тѧ М Лк 4.10 пшетъ бо ѣко аћломъ свомъ ꙁаповѣстъ о тебѣ. ꙇ на рѫкахъ въꙁъмѫтъ тѧ. да не когда прѣтъкнеш о камен(..) ногѫ своѫ З Мт 4.6 А, СК. Срв.Йо 14.31 М З ꙇ обрат  на бѣжане. ꙇ ꙁаповѣжд емѹ отт отъ сѫдѣ СЕ 51b 14 Дам завет, оставя завет. глашѧ емѹ то ѹбо мос ꙁаповѣдѣ. дат кънгꙑ распѹстнꙑѩ  отъпѹстт ѭ М Мт 19.7 їꙁбавлене посъла людемъ своїмъ. ꙁаповѣдѣ въ вѣкъ ꙁавѣтъ свої. свтої страшьно їмѩ его СП 110.9 не дѣлаѭштеї по беꙁаконенѣ. въ пѫтехъ его ходшѩ. тꙑ ꙁаповѣдѣ ꙁаповѣд твоѩ. хрант ѩ ѕѣло СП 118.4 пророка въставтъ вамъ гъ бъ отъ вратѧ вашеѧ акꙑ мене. того послѹшате о всемъ же ꙁаповѣстъ вамъ С 387.3—4 М З А СК СП СЕ С Гр ἐντέλλομαι ἐπιτάσσω Вж. при ꙁаповѣдат Нвб