Исторически речник
ꙁатъкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁатъкнѫтꙁатъкнѫ, ꙁатькнѫ, ꙁатъкнѹ, ꙁатькнѹꙁатъкнеш, ꙁатькнешꙁатъкнетъ, ꙁатькнетъ, ꙁатъкнеть, ꙁатькнеть, ꙁатъкнет, ꙁатькнетꙁатъкнемъ, ꙁатькнемъ, ꙁатъкнемь, ꙁатькнемь, ꙁатъкнем, ꙁатькнемꙁатъкнете, ꙁатькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁатъкнѫтъ, ꙁатькнѫтъ, ꙁатъкнѹтъ, ꙁатькнѹтъ, ꙁатъкнѫть, ꙁатькнѫть, ꙁатъкнѹть, ꙁатькнѹть, ꙁатъкнѫт, ꙁатькнѫт, ꙁатъкнѹт, ꙁатькнѹтꙁатъкневѣ, ꙁатькневѣꙁатъкнета, ꙁатькнетаꙁатъкнете, ꙁатькнетеꙁатъкн, ꙁатькнꙁатъкн, ꙁатькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁатъкнѣмъ, ꙁатькнѣмъ, ꙁатъкнѣмь, ꙁатькнѣмь, ꙁатъкнѣм, ꙁатькнѣмꙁатъкнѣте, ꙁатькнѣтеꙁатъкнѣвѣ, ꙁатькнѣвѣꙁатъкнѣта, ꙁатькнѣтаꙁатъкъ, ꙁатъкнѫхъ, ꙁатъкнѹхъ, ꙁатъкохъ, ꙁатькъ, ꙁатькнѫхъ, ꙁатькнѹхъ, ꙁатькохъ, ꙁатъкь, ꙁатъкнѫхь, ꙁатъкнѹхь, ꙁатъкохь, ꙁатькь, ꙁатькнѫхь, ꙁатькнѹхь, ꙁатькохь, ꙁатъкнѫх, ꙁатъкнѹх, ꙁатъкох, ꙁатькнѫх, ꙁатькнѹх, ꙁатькохꙁатъкнѫ, ꙁатъкнѹ, ꙁатъе, ꙁатькнѫ, ꙁатькнѹ, ꙁатье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁатъкнѫ, ꙁатъкнѹ, ꙁатъе, ꙁатькнѫ, ꙁатькнѹ, ꙁатьеꙁатъкомъ, ꙁатъкнѫхомъ, ꙁатъкнѹхомъ, ꙁатъкохомъ, ꙁатькомъ, ꙁатькнѫхомъ, ꙁатькнѹхомъ, ꙁатькохомъ, ꙁатъкомь, ꙁатъкнѫхом, ꙁатъкнѹхомь, ꙁатъкохомь, ꙁатькомь, ꙁатькнѫхомь, ꙁатькнѹхомь, ꙁатькохомь, ꙁатъкнѹхом, ꙁатъкохом, ꙁатькнѫхом, ꙁатькнѹхом, ꙁатькохом, ꙁатъкнѫхмꙑ, ꙁатькнѫхмꙑꙁатъете, ꙁатъкнѫсте, ꙁатъкнѹсте, ꙁатъкосте, ꙁатьете, ꙁатькнѫсте, ꙁатькнѹсте, ꙁатькостеꙁатъкнѫшѧ, ꙁатъкнѹшѧ, ꙁатъкѫ, ꙁатъкошѧ, ꙁатькнѫшѧ, ꙁатькнѹшѧ, ꙁатькѫ, ꙁатькошѧ, ꙁатъкнѫшѫ, ꙁатъкошѫ, ꙁатькнѫшѫ, ꙁатькошѫ, ꙁатъкнѫша, ꙁатъкнѹша, ꙁатъкоша, ꙁатькнѫша, ꙁатькнѹша, ꙁатькоша, ꙁатъкнѫше, ꙁатъкнѹше, ꙁатъкоше, ꙁатькнѫше, ꙁатькнѹше, ꙁатькоше, ꙁатъкнѫхѫ, ꙁатькнѫхѫꙁатъковѣ, ꙁатъкнѫховѣ, ꙁатъкнѹховѣ, ꙁатъкоховѣ, ꙁатьковѣ, ꙁатькнѫховѣ, ꙁатькнѹховѣ, ꙁатькоховѣꙁатъета, ꙁатъкнѫста, ꙁатъкнѹста, ꙁатъкоста, ꙁатьета, ꙁатькнѫста, ꙁатькнѹста, ꙁатькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁатъете, ꙁатъкнѫсте, ꙁатъкнѹсте, ꙁатъкосте, ꙁатьете, ꙁатькнѫсте, ꙁатькнѹсте, ꙁатькостеꙁатъкнѣахъ, ꙁатькнѣахъ, ꙁатъкнѣахь, ꙁатькнѣахь, ꙁатъкнѣах, ꙁатькнѣахꙁатъкнѣаше, ꙁатькнѣашеꙁатъкнѣаше, ꙁатькнѣашеꙁатъкнѣахомъ, ꙁатькнѣахомъ, ꙁатъкнѣахомь, ꙁатькнѣахомь, ꙁатъкнѣахом, ꙁатькнѣахомꙁатъкнѣашете, ꙁатькнѣашете, ꙁатъкнѣасте, ꙁатькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁатъкнѣахѫ, ꙁатькнѣахѫ, ꙁатъкнѣахѹ, ꙁатькнѣахѹꙁатъкнѣаховѣ, ꙁатькнѣаховѣꙁатъкнѣашета, ꙁатькнѣашета, ꙁатъкнѣаста, ꙁатькнѣастаꙁатъкнѣашете, ꙁатькнѣашете, ꙁатъкнѣасте, ꙁатькнѣасте
ꙁатъкнѫт -ꙁатъкнѫ -ꙁатъкнеш св Затъкна, запуша ѹвѣштате сꙙ же мене мого прꙁъван. не моѧ рад немошт. ꙁатъкнѫт слѹхъ вашхъ С 532.26—27 Затворя. ꙁабꙑ дноѭ ꙁатъкнѫт двьр  хотѣвъ аꙁъ дат мѹ ѹкропъ. коснѫхъ сꙙ двьрехъ  отвръꙁошꙙ сꙙ С 297.17 Сїа  сцеваа с͠щеннѣшї іларїѡнь къ скврьнномѹ ѡномѹ ꙁг͠ла съборѹ, вьсѣⷯ ꙁатье ѹста.  стѹда мнѡга спльнше се, сташе ꙗкоже рꙑбꙑ беꙁгласнꙑ ИМ 167r.8. Изч С Гр δίδωμι τὸ κατόχιον Нвб затъкна ОА ВА НТ АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА