Исторически речник
ꙁатворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁатвортꙁатворѭ, ꙁатворѧ, ꙁатворюꙁатворшꙁатвортъ, ꙁатворть, ꙁатвортꙁатвормъ, ꙁатвормь, ꙁатворм, ꙁатвормоꙁатворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁатворѧтъ, ꙁатворѧть, ꙁатворѧтꙁатворвѣꙁатвортаꙁатвортеꙁатворꙁатвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁатвормъ, ꙁатвормь, ꙁатвормꙁатвортеꙁатворвѣꙁатвортаꙁатворхъ, ꙁатворхь, ꙁатворхꙁатвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁатворꙁатворхомъ, ꙁатворхомь, ꙁатворхом, ꙁатворхмꙑꙁатворстеꙁатворшѧ, ꙁатворшѫ, ꙁатворша, ꙁатворше, ꙁатворхѫꙁатворховѣꙁатворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁатворстеꙁатворꙗахъ, ꙁатворѣахъ, ꙁатвораахъ, ꙁатворѣхъ, ꙁатворꙗхъ, ꙁатворѧахъ, ꙁатворѧхъ, ꙁатворꙗахь, ꙁатворѣахь, ꙁатвораахь, ꙁатворѣхь, ꙁатворꙗхь, ꙁатворѧахь, ꙁатворѧхь, ꙁатворꙗах, ꙁатворѣах, ꙁатвораах, ꙁатворѣх, ꙁатворꙗх, ꙁатворѧах, ꙁатворѧхꙁатворꙗаше, ꙁатворѣаше, ꙁатворааше, ꙁатворѣше, ꙁатворꙗше, ꙁатворѧаше, ꙁатворѧшеꙁатворꙗаше, ꙁатворѣаше, ꙁатворааше, ꙁатворѣше, ꙁатворꙗше, ꙁатворѧаше, ꙁатворѧшеꙁатворꙗахомъ, ꙁатворѣахомъ, ꙁатвораахомъ, ꙁатворѣхомъ, ꙁатворꙗхомъ, ꙁатворѧахомъ, ꙁатворѧхомъ, ꙁатворꙗахомь, ꙁатворѣахомь, ꙁатвораахомь, ꙁатворѣхомь, ꙁатворꙗхомь, ꙁатворѧахомь, ꙁатворѧхомь, ꙁатворꙗахом, ꙁатворѣахом, ꙁатвораахом, ꙁатворѣхом, ꙁатворꙗхом, ꙁатворѧахом, ꙁатворѧхомꙁатворꙗашете, ꙁатворѣашете, ꙁатвораашете, ꙁатворѣшете, ꙁатворꙗшете, ꙁатворꙗасте, ꙁатворѣасте, ꙁатвораасте, ꙁатворѣсте, ꙁатворꙗсте, ꙁатворѧасте, ꙁатворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁатворꙗахѫ, ꙁатворѣахѫ, ꙁатвораахѫ, ꙁатворѣхѫ, ꙁатворꙗхѫ, ꙁатворꙗахѹ, ꙁатворѣахѹ, ꙁатвораахѹ, ꙁатворѣхѹ, ꙁатворꙗхѹ, ꙁатворѧахѹ, ꙁатворѧхѹꙁатворꙗаховѣ, ꙁатворѣаховѣ, ꙁатворааховѣ, ꙁатворѣховѣ, ꙁатворꙗховѣ, ꙁатворѧаховѣ, ꙁатворѧховѣꙁатворꙗашета, ꙁатворѣашета, ꙁатвораашета, ꙁатворѣшета, ꙁатворꙗшета, ꙁатворꙗаста, ꙁатворѣаста, ꙁатворааста, ꙁатворѣста, ꙁатворꙗста, ꙁатворѧаста, ꙁатворѧстаꙁатворꙗашете, ꙁатворѣашете, ꙁатвораашете, ꙁатворѣшете, ꙁатворꙗшете, ꙁатворꙗасте, ꙁатворѣасте, ꙁатвораасте, ꙁатворѣсте, ꙁатворꙗсте, ꙁатворѧасте, ꙁатворѧсте
ꙁатворт -ꙁатворѭ -ꙁатворш св 1. Затворя, заключа [врата и под.] тꙑ егда молш сѧ вънд въ клѣть твоѭ  ꙁатвор двьр твоѩ М Мт 6.6 З А СК отъ нелже ѹбо въстанетъ гь домѹ.  ꙁатворть двьр.  наьнете вьнѣ стоѣт.  тлѣшт въ двьр М Лк 13.25 З А СК ꙁбав мѧ отъ сѣт ловѧщхъ мꙿне. стх. помоꙁ м ꙇ спасѫ сѧ. ꙇ поѹѭ. не ꙁатвор м влко. рътога твоего СЕ 85а 18 Образно. ї прѣдастъ въ плѣнъ крѣпость іхъ. і добротѫ. іхъ въ рѫцѣ вражь. ї ꙁатвор въ орѫжі люд своѩ СП 77.62 пѫть сътворь стъѕѫ гнѣвѹ своемѹ. не поштѩдѩ отъ съмръті дшѩ іхъ. ї скотъ іхъ во съмръті ꙁатворі СП 77.50 Поставя на затворено място, затворя, заключа. прведенъ ѹбо бꙑстъ свꙙтꙑ рне къ кнꙙꙁѹ пробѹ ... тъгда повелѣ ꙁатворт  вь тьмнц С 252.22 Преградя, затворя [път, пътека и под.] ꙇжден трѧсавцѭ сѭ. отъ раба твоего сего ... вꙿсѣхъ пѫте въходънꙑхъ. ꙁатвор е. вꙿсѧ пѫт въходънꙑѩ. прѣсѫ е ꙇстоьнкъ СЕ 45а 8 2. Спра, прекратя [изтичането на някаква течност] вьсаждьшмь глѹхꙑмъ слѹхъ. ꙇ не глѭщмъ глат ... ꙇ теене кръв бещсльное ꙁатворьшмь ...  мрътвꙑѩ ꙁ гроба скот сътворьшемъ СЕ 53b 1—2 3. Прен. Вдъхна, внуша пакꙑ обнов мѧ. пакꙑ облѣц мѧ. пакꙑ оград. естънꙑмъ т крстомь. ꙇ прѣестънꙑмъ т пеатемъ. страхъ тво ꙁатвор въ мꙿнѣ СЕ 78b 20 4. Прич. мин. страд. като прил. ꙁатвор҄енъ a) κεκλεισμένος Затворен, заключен вьлѣꙁе к н҄мъ їс двьремъ ꙁатвореномъ сѫштемъ. вьлѣꙁе двьр жвотънꙑѧ ꙁатворенꙑм двьрьм С 501.7 како бо можетъ въ ꙁатворенахъ двьрехъ пльть прот С 502.2 b) κατακεκλεισμένος, κρινόμενος Хвърлен в тъмница, затворен прходѧ къ тьмньнѹѹмѹ. стражѹ.  къ вономъ даѧ мъ много ꙁлато. беꙁъ сѹмьнѣнꙗ ꙁатворенѣ тѹ брат слѹжааше С 98.19 ꙁатворт ѹста кого φιμόω Затворя устата на някого, заставя някого да млъкне облен же сце нераꙁѹмьньнꙑ съпаса нашего богомь. прѣмлькошꙙ отъ пьрѣнꙗ. ꙁатвореномъ бꙑвъшемъ ѹстомъ хъ стноѭ С 331.19—20 въ породѣ ꙁатворт μανδρεύω Прибера в кошара събрашꙙ съборъ да не погꙑбъшꙙѧ овьцꙙ въ породѣ ꙁатворꙙтъ. нъ да пастѹха ѹбвъше паствѫ ражденѫтъ С 385.15—16 М З А СК О СП СЕ К С Гр κλείω ἀποκλείω ἐγκλείω συγκλείω κατακλείω ἐναποκλείω συναποκλείω κατείργω ἀσφαλίζω βάλλω κληϑρόω κατασφαλίζω ἀσφαλῶς τηρέω ἀναλαμβάνω κλεῖϑρα Нвб затворя [се] ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА