Исторически речник
ꙁаꙁрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаꙁратꙁаꙁраѭ, ꙁаꙁраѫ, ꙁаꙁраѧ, ꙁаꙁраюꙁаꙁраш, ꙁаꙁраеш, ꙁаꙁраашꙁаꙁратъ, ꙁаꙁраетъ, ꙁаꙁраатъ, ꙁаꙁрать, ꙁаꙁраеть, ꙁаꙁраать, ꙁаꙁрат, ꙁаꙁрает, ꙁаꙁраатꙁаꙁрамъ, ꙁаꙁраемъ, ꙁаꙁраамъ, ꙁаꙁрамь, ꙁаꙁраемь, ꙁаꙁраамь, ꙁаꙁрам, ꙁаꙁраем, ꙁаꙁраам, ꙁаꙁрамо, ꙁаꙁраемо, ꙁаꙁраамоꙁаꙁрате, ꙁаꙁраете, ꙁаꙁраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаꙁраѭтъ, ꙁаꙁраѫтъ, ꙁаꙁраѧтъ, ꙁаꙁраютъ, ꙁаꙁраѭть, ꙁаꙁраѫть, ꙁаꙁраѧть, ꙁаꙁрають, ꙁаꙁраѭт, ꙁаꙁраѫт, ꙁаꙁраѧт, ꙁаꙁраютꙁаꙁравѣ, ꙁаꙁраевѣ, ꙁаꙁраавѣꙁаꙁрата, ꙁаꙁраета, ꙁаꙁраатаꙁаꙁрате, ꙁаꙁраете, ꙁаꙁраатеꙁаꙁраꙁаꙁра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаꙁрамъ, ꙁаꙁрамь, ꙁаꙁрамꙁаꙁратеꙁаꙁравѣꙁаꙁратаꙁаꙁрахъ, ꙁаꙁрахь, ꙁаꙁрахꙁаꙁра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаꙁраꙁаꙁрахомъ, ꙁаꙁрахомь, ꙁаꙁрахом, ꙁаꙁрахмꙑꙁаꙁрастеꙁаꙁрашѧ, ꙁаꙁрашѫ, ꙁаꙁраша, ꙁаꙁраше, ꙁаꙁрахѫꙁаꙁраховѣꙁаꙁраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаꙁрастеꙁаꙁраахъ, ꙁаꙁрахъ, ꙁаꙁраахь, ꙁаꙁрахь, ꙁаꙁраах, ꙁаꙁрахꙁаꙁрааше, ꙁаꙁрашеꙁаꙁрааше, ꙁаꙁрашеꙁаꙁраахомъ, ꙁаꙁрахомъ, ꙁаꙁраахомь, ꙁаꙁрахомь, ꙁаꙁраахом, ꙁаꙁрахомꙁаꙁраашете, ꙁаꙁрашете, ꙁаꙁраасте, ꙁаꙁрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаꙁраахѫ, ꙁаꙁрахѫ, ꙁаꙁраахѹ, ꙁаꙁрахѹꙁаꙁрааховѣ, ꙁаꙁраховѣꙁаꙁраашета, ꙁаꙁрашета, ꙁаꙁрааста, ꙁаꙁрастаꙁаꙁраашете, ꙁаꙁрашете, ꙁаꙁраасте, ꙁаꙁрасте
ꙁаꙁрат -ꙁаꙁраѭ -ꙁаꙁраш несв Укорявам, упреквам, обвинявам нъ штѫтъ. есо ц не нѹдм сам прходꙙтъ на жрътвѫ. да тѣхъ л рад вьсѣмъ крьстꙗномъ ꙁаꙁрате С 127.21 Изч С Гр καταγιγνώσκω Нвб зазирам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН РРОДД ДА