Исторически речник
ꙁаѩт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаѩтꙁамѫ, ꙁамѹꙁамешꙁаметъ, ꙁаметь, ꙁаметꙁамемъ, ꙁамемь, ꙁамем, ꙁамемоꙁамете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁамѫтъ, ꙁамѹтъ, ꙁамѫть, ꙁамѹть, ꙁамѫт, ꙁамѹтꙁамевѣꙁаметаꙁаметеꙁамꙁам
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁамѣмъ, ꙁамѣмь, ꙁамѣмꙁамѣтеꙁамѣвѣꙁамѣтаꙁаѩхъ, ꙁаѩсъ, ꙁаѧхъ, ꙁаѧсъ, ꙁаѩхь, ꙁаѩсь, ꙁаѧхь, ꙁаѧсь, ꙁаѩх, ꙁаѧхꙁаѩ, ꙁаѩтъ, ꙁаѩть, ꙁаѧ, ꙁаѧтъ, ꙁаѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаѩ, ꙁаѩтъ, ꙁаѩть, ꙁаѧ, ꙁаѧтъ, ꙁаѧтьꙁаѩсомъ, ꙁаѩхомъ, ꙁаѧсомъ, ꙁаѧхомъ, ꙁаѩсомь, ꙁаѩхомь, ꙁаѧсомь, ꙁаѧхомь, ꙁаѩхом, ꙁаѧхом, ꙁаѩхмꙑ, ꙁаѧхмꙑꙁаѩсте, ꙁаѧстеꙁаѩшѧ, ꙁаѧшѧ, ꙁаѩсѧ, ꙁаѧсѧ, ꙁаѩшѫ, ꙁаѧшѫ, ꙁаѩша, ꙁаѧша, ꙁаѩше, ꙁаѧше, ꙁаѩхѫ, ꙁаѧхѫꙁаѩсовѣ, ꙁаѩховѣ, ꙁаѧсовѣ, ꙁаѧховѣꙁаѩста, ꙁаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаѩсте, ꙁаѧсте*ꙁамѣахъ*ꙁамѣаше*ꙁамѣаше*ꙁамѣахомъ*ꙁамѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁамѣахѫ*ꙁамѣаховѣ*ꙁамѣашета*ꙁамѣашете
ꙁаѩт -ꙁамѫ -ꙁамеш св 1. Взема на заем, заема просѧштѹмѹ ѹ тебе да. ꙇ хотѧштаго отъ тебе ꙁаѩт не отъврат М Мт 5.42 З А 2. Затворя, затъкна, запуша ѹꙁърѩтъ праведън і въꙁвеселѩтъ сѩ.  въсе беꙁаконенье ꙁаіметъ ѹстъ своѣ СП 106.42 цръ же вьꙁвеселітъ сѩ о бѕѣ похвалітъ сѩ вьсѣкъ клънꙑї сѩ імъ. ѣко ꙁаѩ сѩ ѹста глѭщмъ неправъдѫ СП 62.12 ꙁаѩт сѧ Изч М З А СП Гр δανίζομαι ἐμφράσσω Нвб заима диал НГер ДА заема ОА ВА НТ Бот НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА зема диал ВА РБЕ ЕтБАН