Исторически речник
ꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁатꙁадѫ, ꙁадѹꙁадешꙁадетъ, ꙁадеть, ꙁадетꙁадемъ, ꙁадемь, ꙁадем, ꙁадемоꙁадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁадѫтъ, ꙁадѹтъ, ꙁадѫть, ꙁадѹть, ꙁадѫт, ꙁадѹтꙁадевѣꙁадетаꙁадетеꙁадꙁад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁадѣмъ, ꙁадѣмь, ꙁадѣмꙁадѣтеꙁадѣвѣꙁадѣтаꙁадъ, ꙁадохъ, ꙁадь, ꙁадохь, ꙁадохꙁаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁадеꙁадомъ, ꙁадохомъ, ꙁадомь, ꙁадохомь, ꙁадохом, ꙁадохмꙑꙁадете, ꙁадостеꙁадѫ, ꙁадошѧ, ꙁадошѫ, ꙁадоша, ꙁадоше, ꙁадохѫꙁадовѣ, ꙁадоховѣꙁадета, ꙁадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁадете, ꙁадестеꙁадѣахъ, ꙁадѣхъ, ꙁадѣахь, ꙁадѣхь, ꙁадѣах, ꙁадѣх, ꙁадѧхъ, ꙁадѧхь, ꙁадѧхꙁадѣаше, ꙁадѣше, ꙁадѧшеꙁадѣаше, ꙁадѣше, ꙁадѧшеꙁадѣахомъ, ꙁадѣхомъ, ꙁадѣахомь, ꙁадѣхомь, ꙁадѣахом, ꙁадѣхом, ꙁадѧхомъ, ꙁадѧхомь, ꙁадѧхомꙁадѣашете, ꙁадѣшете, ꙁадѣасте, ꙁадѣсте, ꙁадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁадѣахѫ, ꙁадѣхѫ, ꙁадѣахѹ, ꙁадѣхѹ, ꙁадѧхѹꙁадѣаховѣ, ꙁадѣховѣ, ꙁадѧховѣꙁадѣашета, ꙁадѣшете, ꙁадѣаста, ꙁадѣста, ꙁадѧстаꙁадѣашете, ꙁадѣшете, ꙁадѣасте, ꙁадѣсте, ꙁадѧсте
ꙁат -ꙁадѫ -ꙁадеш св 1. Отдалеча се  въ днъ отъ дьн ... не ѹ скѹсьнъ бꙑвъ тоѧ пꙋстꙑнꙙ. ꙁъшъдъ ...  ꙁаблѫдвъ въ беꙁпѫтънꙑѧ брѣгꙑ ꙁаде С 289.17—18  плаѭтꙿ сѧ горь ... ѣко  ꙁадѫтꙿ Р V 3.27 Образно. ꙁаідъ мꙑсльѭ СП 97b 5—6 2. За слънце — заляза, скрия се поꙁдѣ бꙑвъшю. бѣ бо ѹбо ꙁашъло вь адъ. праведъное слънъце. тѣмь же пріде къ ... ꙇже бѣ кріѩ сѧ К 14b 32 Срв. С453.21 Образно. ꙁаꙇде бъ слънъце подъ ꙁемлѫ. ꙇ тъмѫ прѣмраънѫѭ ꙇюдеомъ сътворі К 12b 30 Срв. С448.26 нъ послѹшамъ блаженааго павла глагол҄ѫшта. да не ꙁадетъ сльнꙿце вь гнѣвѣ вашемъ С 357.7 Изч СП К С Р Гр περιπίπτω δύομαι ἐπιδύομαι Нвб заида, заидел, зашел прич диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА зайда [за слънце] Дюв НГер ЕтМл РБЕ ДА