Исторически речник
ꙁълобоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁълобоватꙁълобѹѭ, ꙁълобѹѫ, ꙁълобѹѧ, ꙁълобѹюꙁълобѹш, ꙁълобѹеш, ꙁълобѹѹшꙁълобѹтъ, ꙁълобѹетъ, ꙁълобѹѹтъ, ꙁълобѹть, ꙁълобѹеть, ꙁълобѹѹть, ꙁълобѹт, ꙁълобѹет, ꙁълобѹѹтꙁълобѹмъ, ꙁълобѹемъ, ꙁълобѹѹмъ, ꙁълобѹмь, ꙁълобѹемь, ꙁълобѹѹмь, ꙁълобѹм, ꙁълобѹем, ꙁълобѹѹм, ꙁълобѹмо, ꙁълобѹемо, ꙁълобѹѹмоꙁълобѹте, ꙁълобѹете, ꙁълобѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁълобѹѭтъ, ꙁълобѹѫтъ, ꙁълобѹѧтъ, ꙁълобѹютъ, ꙁълобѹѭть, ꙁълобѹѫть, ꙁълобѹѧть, ꙁълобѹють, ꙁълобѹѭт, ꙁълобѹѫт, ꙁълобѹѧт, ꙁълобѹютꙁълобѹвѣ, ꙁълобѹевѣ, ꙁълобѹѹвѣꙁълобѹта, ꙁълобѹета, ꙁълобѹѹтаꙁълобѹте, ꙁълобѹете, ꙁълобѹѹтеꙁълобѹꙁълобѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁълобѹмъ, ꙁълобѹмь, ꙁълобѹмꙁълобѹтеꙁълобѹвѣꙁълобѹтаꙁълобовахъ, ꙁълобовахь, ꙁълобовахꙁълобова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁълобоваꙁълобовахомъ, ꙁълобовахомь, ꙁълобовахом, ꙁълобовахомꙑꙁълобовастеꙁълобовашѧ, ꙁълобовашѫ, ꙁълобоваша, ꙁълобоваше, ꙁълобовахѫꙁълобоваховѣꙁълобоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁълобовастеꙁълобоваахъ, ꙁълобовахъ, ꙁълобоваахь, ꙁълобовахь, ꙁълобоваах, ꙁълобовахꙁълобовааше, ꙁълобовашеꙁълобовааше, ꙁълобовашеꙁълобоваахомъ, ꙁълобовахомъ, ꙁълобоваахомь, ꙁълобовахомь, ꙁълобоваахом, ꙁълобовахомꙁълобоваашете, ꙁълобовашете, ꙁълобоваасте, ꙁълобовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁълобоваахѫ, ꙁълобовахѫ, ꙁълобоваахѹ, ꙁълобовахѹꙁълобовааховѣ, ꙁълобоваховѣꙁълобоваашета, ꙁълобовашета, ꙁълобовааста, ꙁълобовастаꙁълобоваашете, ꙁълобовашете, ꙁълобоваасте, ꙁълобовасте
ꙁълобоват -ꙁълобѹѭ -ꙁълобѹш несв сег деят същ ꙁълобѹѭще м мн [οἱ] πονηρευόμενοι, [οἱ] κακοῦντες Злобните, изливащите злобата си къто въстанетъ мнѣ на ꙁълобѹѭштѩѩ СП 93.16 егда прібліжѩтъ сѩ на мѩ ꙁълобѹѭште о сьнѣсті плътеі СП 26.2 Изч СП Нвб злобувам ’преследвам някого за отмъщение’ диал ДА