Исторически речник
ꙁасъвѣдѣтельствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁасъвѣдѣтельствоватꙁасъвѣдѣтельствѹѭ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѫ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѧ, ꙁасъвѣдѣтельствѹюꙁасъвѣдѣтельствѹш, ꙁасъвѣдѣтельствѹеш, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹшꙁасъвѣдѣтельствѹтъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹетъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹтъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹть, ꙁасъвѣдѣтельствѹеть, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹть, ꙁасъвѣдѣтельствѹт, ꙁасъвѣдѣтельствѹет, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹтꙁасъвѣдѣтельствѹмъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹемъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹмъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹмь, ꙁасъвѣдѣтельствѹемь, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹмь, ꙁасъвѣдѣтельствѹм, ꙁасъвѣдѣтельствѹем, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹм, ꙁасъвѣдѣтельствѹмо, ꙁасъвѣдѣтельствѹемо, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹмоꙁасъвѣдѣтельствѹте, ꙁасъвѣдѣтельствѹете, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁасъвѣдѣтельствѹѭтъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѫтъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѧтъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹютъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѭть, ꙁасъвѣдѣтельствѹѫть, ꙁасъвѣдѣтельствѹѧть, ꙁасъвѣдѣтельствѹють, ꙁасъвѣдѣтельствѹѭт, ꙁасъвѣдѣтельствѹѫт, ꙁасъвѣдѣтельствѹѧт, ꙁасъвѣдѣтельствѹютꙁасъвѣдѣтельствѹвѣ, ꙁасъвѣдѣтельствѹевѣ, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹвѣꙁасъвѣдѣтельствѹта, ꙁасъвѣдѣтельствѹета, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹтаꙁасъвѣдѣтельствѹте, ꙁасъвѣдѣтельствѹете, ꙁасъвѣдѣтельствѹѹтеꙁасъвѣдѣтельствѹꙁасъвѣдѣтельствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁасъвѣдѣтельствѹмъ, ꙁасъвѣдѣтельствѹмь, ꙁасъвѣдѣтельствѹмꙁасъвѣдѣтельствѹтеꙁасъвѣдѣтельствѹвѣꙁасъвѣдѣтельствѹтаꙁасъвѣдѣтельствовахъ, ꙁасъвѣдѣтельствовахь, ꙁасъвѣдѣтельствовахꙁасъвѣдѣтельствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁасъвѣдѣтельствоваꙁасъвѣдѣтельствовахомъ, ꙁасъвѣдѣтельствовахомь, ꙁасъвѣдѣтельствовахом, ꙁасъвѣдѣтельствовахомꙑꙁасъвѣдѣтельствовастеꙁасъвѣдѣтельствовашѧ, ꙁасъвѣдѣтельствовашѫ, ꙁасъвѣдѣтельствоваша, ꙁасъвѣдѣтельствоваше, ꙁасъвѣдѣтельствовахѫꙁасъвѣдѣтельствоваховѣꙁасъвѣдѣтельствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁасъвѣдѣтельствовастеꙁасъвѣдѣтельствоваахъ, ꙁасъвѣдѣтельствовахъ, ꙁасъвѣдѣтельствоваахь, ꙁасъвѣдѣтельствовахь, ꙁасъвѣдѣтельствоваах, ꙁасъвѣдѣтельствовахꙁасъвѣдѣтельствовааше, ꙁасъвѣдѣтельствовашеꙁасъвѣдѣтельствовааше, ꙁасъвѣдѣтельствовашеꙁасъвѣдѣтельствоваахомъ, ꙁасъвѣдѣтельствовахомъ, ꙁасъвѣдѣтельствоваахомь, ꙁасъвѣдѣтельствовахомь, ꙁасъвѣдѣтельствоваахом, ꙁасъвѣдѣтельствовахомꙁасъвѣдѣтельствоваашете, ꙁасъвѣдѣтельствовашете, ꙁасъвѣдѣтельствоваасте, ꙁасъвѣдѣтельствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁасъвѣдѣтельствоваахѫ, ꙁасъвѣдѣтельствовахѫ, ꙁасъвѣдѣтельствоваахѹ, ꙁасъвѣдѣтельствовахѹꙁасъвѣдѣтельствовааховѣ, ꙁасъвѣдѣтельствоваховѣꙁасъвѣдѣтельствоваашета, ꙁасъвѣдѣтельствовашета, ꙁасъвѣдѣтельствовааста, ꙁасъвѣдѣтельствовастаꙁасъвѣдѣтельствоваашете, ꙁасъвѣдѣтельствовашете, ꙁасъвѣдѣтельствоваасте, ꙁасъвѣдѣтельствовасте
ꙁасъвѣдѣтельствоват -ꙁасъвѣдѣтельствѹѭ -ꙁасъвѣдѣтельствѹш св Осведомя, съобщя, направя съобщение молѭ тѧ ѹбо отье. да  посълеш въ домъ отца моего ... імамъ бо пѧть братрѩ. ѣко да ꙁасъвѣдѣтельствѹѹтъ мъ. да не  т прдѫтъ на мѣсто се мѫъное М Лк 16.28 З слꙑшіте люде моі і ꙁасъвѣдѣтельстѹѭ вамъ їлю ѣште мене послѹшаеші СП 80.9 како т ꙁасъвѣдѣтельствѹетъ намъ. ꙇꙁвѣстѹѩ. ѣко слово въꙁданью сътворт ꙇмаш СЕ 82b 13—14 : Аще аг͠гель благовѣстть вамь пае, єже прѣсте, проклеть да бѹдеть. Смь ѹбо тако сѹщемь  ꙁасвдѣтелꙿствѹемѡм намь, радѹюще се въ нхь Антим 242.22. Изч М З СП СЕ Гр διαμαρτυρέομαι διαμαρτύρομαι Нвб засвидетелствувам ОА ВА Бот ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР