Исторически речник
ꙁъловѣрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁъловѣрьнъ, ꙁъловѣрьньꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьнѹꙁъловѣрьнъ, ꙁъловѣрьньꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьномь, ꙁъловѣрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьне, ꙁъловѣрьнꙑꙁъловѣрьнꙁъловѣрьнъ, ꙁъловѣрьньꙁъловѣрьномъ, ꙁъловѣрьномьꙁъловѣрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁъловѣрьнꙑꙁъловѣрьнѣхъ, ꙁъловѣрьнѣхьꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьнѹꙁъловѣрьномаꙁъловѣрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьнѹꙁъловѣрьноꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьномь, ꙁъловѣрьномъꙁъловѣрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьнъ, ꙁъловѣрьньꙁъловѣрьномъ, ꙁъловѣрьномьꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьнꙑꙁъловѣрьнѣхъ, ꙁъловѣрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѹꙁъловѣрьномаꙁъловѣрьнаꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьнѫꙁъловѣрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁъловѣрьнѫ, ꙁъловѣрьнѹꙁъловѣрьноѭ, ꙁъловѣрьноѫ, ꙁъловѣрьноѧ, ꙁъловѣрьноюꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнꙑꙁъловѣрьнъ, ꙁъловѣрьньꙁъловѣрьнамъ, ꙁъловѣрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁъловѣрьнꙑꙁъловѣрьнамꙁъловѣрьнахъ, ꙁъловѣрьнахьꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѹꙁъловѣрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьноꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьнаего, ꙁъловѣрьнааго, ꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьного, ꙁъловѣрьнога, ꙁъловѣрьнгоꙁъловѣрьнѹмѹ, ꙁъловѣрьнѹемѹ, ꙁъловѣрьнѹѹмѹ, ꙁъловѣрьнѹмѹ, ꙁъловѣрьноомѹ, ꙁъловѣрьномѹ, ꙁъловѣрьноѹмѹ, ꙁъловѣрьнмѹꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьноꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьнаего, ꙁъловѣрьнааго, ꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьного, ꙁъловѣрьнога, ꙁъловѣрьнгоꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁъловѣрьнѣмь, ꙁъловѣрьнѣемь, ꙁъловѣрьнѣѣмь, ꙁъловѣрьнѣамь, ꙁъловѣрьнѣмь, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьнѣемъ, ꙁъловѣрьнѣѣмъ, ꙁъловѣрьнѣамъ, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьномь, ꙁъловѣрьномъꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьнꙑ, ꙁъловѣрьноꙁъловѣрьнꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнѣхъ, ꙁъловѣрьнѣхьꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьнѣмьꙁъловѣрьнꙑѧ, ꙁъловѣрьнꙑꙗ, ꙁъловѣрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁъловѣрьнꙑм, ꙁъловѣрьнꙑмꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнꙑхьꙁъловѣрьнаꙗ, ꙁъловѣрьнаа, ꙁъловѣрьнаѣꙁъловѣрьнѹю, ꙁъловѣрьноюꙁъловѣрьнꙑма, ꙁъловѣрьнꙑмаꙁъловѣрьно, ꙁъловѣрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьнаего, ꙁъловѣрьнааго, ꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьного, ꙁъловѣрьнога, ꙁъловѣрьнгоꙁъловѣрьнѹмѹ, ꙁъловѣрьнѹемѹ, ꙁъловѣрьнѹѹмѹ, ꙁъловѣрьнѹмѹ, ꙁъловѣрьноомѹ, ꙁъловѣрьномѹ, ꙁъловѣрьноѹмѹ, ꙁъловѣрьнмѹꙁъловѣрьно, ꙁъловѣрьноеꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьннаего, ꙁъловѣрьнааго, ꙁъловѣрьнаго, ꙁъловѣрьного, ꙁъловѣрьнога, ꙁъловѣрьнгоꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмъꙁъловѣрьнѣмь, ꙁъловѣрьнѣемь, ꙁъловѣрьнѣѣмь, ꙁъловѣрьнѣамь, ꙁъловѣрьнѣмь, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьнѣемъ, ꙁъловѣрьнѣѣмъ, ꙁъловѣрьнѣамъ, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьномь, ꙁъловѣрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁъловѣрьно, ꙁъловѣрьноеꙁъловѣрьнаꙗ, ꙁъловѣрьнаа, ꙁъловѣрьнаѣ, ꙁъловѣрьнаѧꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнѣхъ, ꙁъловѣрьнѣхьꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьнѣмьꙁъловѣрьнаꙗ, ꙁъловѣрьнаа, ꙁъловѣрьнаѣ, ꙁъловѣрьнаѧꙁъловѣрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнꙑхьꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѹю, ꙁъловѣрьноюꙁъловѣрьнꙑма, ꙁъловѣрьнꙑмаꙁъловѣрьнаꙗ, ꙁъловѣрьнаа, ꙁъловѣрьнаѣ, ꙁъловѣрьнаѧꙁъловѣрьнꙑѧ, ꙁъловѣрьнꙑꙗ, ꙁъловѣрьнѫѭ, ꙁъловѣрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьноꙁъловѣрьнѫѭ, ꙁъловѣрьнѹю, ꙁъловѣрьноѭ, ꙁъловѣрьноюꙁъловѣрьнѫѭ, ꙁъловѣрьноѫ, ꙁъловѣрьноѧ, ꙁъловѣрьноюꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнꙑѧ, ꙁъловѣрьнꙑꙗ, ꙁъловѣрьнꙑеꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнѣхъ, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнꙑмъ, ꙁъловѣрьнѣмъ, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнꙑмь, ꙁъловѣрьнѣмьꙁъловѣрьнꙑѧ, ꙁъловѣрьнꙑꙗ, ꙁъловѣрьнꙑеꙁъловѣрьнꙑм, ꙁъловѣрьнꙑмꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхъ, ꙁъловѣрьнꙑхь, ꙁъловѣрьнꙑхьꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁъловѣрьнꙑма, ꙁъловѣрьнꙑмаꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшаꙁъловѣрьнѣшѹ, ꙁъловѣрьнѣшюꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁъловѣрьнѣшемь, ꙁъловѣрьнѣшемъꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѣше, ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшь, ꙁъловѣрьнѣшъꙁъловѣрьнѣшемъ, ꙁъловѣрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁъловѣрьнѣшѧꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшаꙁъловѣрьнѣшѹ, ꙁъловѣрьнѣшюꙁъловѣрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁъловѣрьнѣе, ꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшеꙁъловѣрьнѣшаꙁъловѣрьнѣшѹ, ꙁъловѣрьнѣшюꙁъловѣрьнѣе, ꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшеꙁъловѣрьнѣшаꙁъловѣрьнѣшемь, ꙁъловѣрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣе, ꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѣша, ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшь, ꙁъловѣрьнѣшъꙁъловѣрьнѣшемъ, ꙁъловѣрьнѣшемьꙁъловѣрьнѣша, ꙁъловѣрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшѹ, ꙁъловѣрьнѣшюꙁъловѣрьнѣшемаꙁъловѣрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁъловѣрьнѣшѧ, ꙁъловѣрьнѣшѫ, ꙁъловѣрьнѣшеꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшѫ, ꙁъловѣрьнѣшѧ, ꙁъловѣрьнѣшѹꙁъловѣрьнѣшеѭ, ꙁъловѣрьнѣшеѫ, ꙁъловѣрьнѣшеѧ, ꙁъловѣрьнѣшеюꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁъловѣрьнѣшѧ, ꙁъловѣрьнѣшѫ, ꙁъловѣрьнѣшеꙁъловѣрьнѣшь, ꙁъловѣрьнѣшъꙁъловѣрьнѣшамъ, ꙁъловѣрьнѣшамьꙁъловѣрьнѣшѧ, ꙁъловѣрьнѣше, ꙁъловѣрьнѣшѫꙁъловѣрьнѣшамꙁъловѣрьнѣшахъ, ꙁъловѣрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшѹ, ꙁъловѣрьнѣшюꙁъловѣрьнѣшамаꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшаго, ꙁъловѣрьнѣшаего, ꙁъловѣрьнѣшааго, ꙁъловѣрьнѣшагоꙁъловѣрьнѣшѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшѹемѹ, ꙁъловѣрьнѣшѹѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшюмѹ, ꙁъловѣрьнѣшюемѹ, ꙁъловѣрьнѣшюѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѣшаго, ꙁъловѣрьнѣшаего, ꙁъловѣрьнѣшааго, ꙁъловѣрьнѣшагоꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъꙁъловѣрьнѣꙁъловѣрьнѣше, ꙁъловѣрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхь, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмьꙁъловѣрьнѣшѧѧ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣшѫѫꙁъловѣрьнѣшм, ꙁъловѣрьнѣшмꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁъловѣрьнѣшѹю, ꙁъловѣрьнѣшююꙁъловѣрьнѣшма, ꙁъловѣрьнѣшмаꙁъловѣрьнѣе, ꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣшеꙁъловѣрьнѣшаго, ꙁъловѣрьнѣшаего, ꙁъловѣрьнѣшааго, ꙁъловѣрьнѣшагоꙁъловѣрьнѣшѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшѹемѹ, ꙁъловѣрьнѣшѹѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшюмѹ, ꙁъловѣрьнѣшюемѹ, ꙁъловѣрьнѣшюѹмѹ, ꙁъловѣрьнѣшюмѹꙁъловѣрьнѣе, ꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁъловѣрьнѣшаго, ꙁъловѣрьнѣшаего, ꙁъловѣрьнѣшааго, ꙁъловѣрьнѣшагоꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъꙁъловѣрьнѣе, ꙁъловѣрьнѣ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣшеꙁъловѣрьнѣшаꙗ, ꙁъловѣрьнѣшаѣ, ꙁъловѣрьнѣшаѧꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхь, ꙁъловѣрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмьꙁъловѣрьнѣшаꙗ, ꙁъловѣрьнѣшаѣ, ꙁъловѣрьнѣшаѧꙁъловѣрьнѣшм, ꙁъловѣрьнѣшмꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшѹю, ꙁъловѣрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁъловѣрьнѣшма, ꙁъловѣрьнѣшмаꙁъловѣрьнѣшꙗ, ꙁъловѣрьнѣшѣ, ꙁъловѣрьнѣшаꙗꙁъловѣрьнѣшѧѧ, ꙁъловѣрьнѣшѧѩ, ꙁъловѣрьнѣшѫѫ, ꙁъловѣрьнѣшаѧ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣшеѥꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшѫѫ, ꙁъловѣрьнѣшѫѭ, ꙁъловѣрьнѣшѧѧ, ꙁъловѣрьнѣшѧѩ, ꙁъловѣрьнѣшююꙁъловѣрьнѣшѫѫ, ꙁъловѣрьнѣшѫѭ, ꙁъловѣрьнѣшѧѧ, ꙁъловѣрьнѣшѧѩ, ꙁъловѣрьнѣшюю, ꙁъловѣрьнѣшеѭ, ꙁъловѣрьнѣшеѫ, ꙁъловѣрьнѣшеѧ, ꙁъловѣрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшꙗ, ꙁъловѣрьнѣшѣꙁъловѣрьнѣшѧѧ, ꙁъловѣрьнѣшѧѩ, ꙁъловѣрьнѣшѫѫ, ꙁъловѣрьнѣшаѧ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣшеѥꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхь, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмъ, ꙁъловѣрьнѣшмь, ꙁъловѣрьнѣшмьꙁъловѣрьнѣшѧѧ, ꙁъловѣрьнѣшѧѩ, ꙁъловѣрьнѣшѫѫ, ꙁъловѣрьнѣшаѧ, ꙁъловѣрьнѣшее, ꙁъловѣрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁъловѣрьнѣшм, ꙁъловѣрьнѣшмꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхъ, ꙁъловѣрьнѣшхь, ꙁъловѣрьнѣшхьꙁъловѣрьнѣшꙁъловѣрьнѣшѹю, ꙁъловѣрьнѣшююꙁъловѣрьнѣшма, ꙁъловѣрьнѣшма
ꙁъловѣрьнъ -ꙑ прил Който се отнася до някого с погрешни (еретически или езически) религиозни убеждения. (...) ꙁъловѣрьн отьбѣгат с(...) МЛ А 10 да сѧ срамлѣѭтъ оубо вьси пошибении и скврьньнии манихеи и вьси погании словѣне и ѩзꙑци зъловѣрьнии ЙЕ Шест. 125a-125b нмъ же ѹнша мню невѣрныⷯ ꙁловѣрныа  неⷭтвыѧ ереткы Пс. Кес. 215/213 тѣмьже брате любаа отъвръꙁѣмъ волѭ рьвьнꙗ ꙁъловѣрьнъхъ юде ПА 121c ꙁъловѣрьнии Еретици, последователи на ерес. тогⷣа въ а҆равї ѹахꙋ е҆тер ꙁловѣрнї. ꙗ҆кⷤо ҆ дша с тѣлоⷨ ѹмраеⷮ. ҆ на воскⷭ҇рнїе па́кы востанеть с нⷨ ХрГС 473b14-16 блгⷪдаренїе . и͗ вѣнѫѫ памѧⷮ принашае͗мъ ѡ͗ ниⷯ . неьстивьіих же и͗ зловѣрньіⷯ . и͗ хꙋлникъ стьіи͗мъ и͗ко́намъ ПХом.ІІ 33а МЛ ЙЕ Шест. Пс. Кес. ХрГС ПА ПХом.ІІ Нвб зловерен книж ОА МлБТР ЕтБАН