Исторически речник
ꙁаклют  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаклютꙁаклюѫ, ꙁаклюѹꙁаклюшꙁаклютъ, ꙁаклють, ꙁаклютꙁаклюмъ, ꙁаклюмь, ꙁаклюм, ꙁаклюмоꙁаклюте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаклюѧтъ, ꙁаклюѧть, ꙁаклюѧтꙁаклювѣꙁаклютаꙁаклютеꙁаклюꙁаклю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаклюмъ, ꙁаклюмь, ꙁаклюмꙁаклютеꙁаклювѣꙁаклютаꙁаклюхъ, ꙁаклюхь, ꙁаклюхꙁаклю
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаклюꙁаклюхомъ, ꙁаклюхомь, ꙁаклюхом, ꙁаклюхмꙑꙁаклюстеꙁаклюшѧ, ꙁаклюшѫ, ꙁаклюша, ꙁаклюше, ꙁаклюхѫꙁаклюховѣꙁаклюста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаклюстеꙁаклюаахъ, ꙁаклюахъ, ꙁаклюаахь, ꙁаклюахь, ꙁаклюаах, ꙁаклюахꙁаклюааше, ꙁаклюашеꙁаклюааше, ꙁаклюашеꙁаклюаахомъ, ꙁаклюахомъ, ꙁаклюаахомь, ꙁаклюахомь, ꙁаклюаахом, ꙁаклюахомꙁаклюаашете, ꙁаклюашете, ꙁаклюаасте, ꙁаклюасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаклюаахѫ, ꙁаклюахѫ, ꙁаклюаахѹ, ꙁаклюахѹꙁаклюааховѣ, ꙁаклюаховѣꙁаклюаашета, ꙁаклюашета, ꙁаклюааста, ꙁаклюастаꙁаклюаашете, ꙁаклюашете, ꙁаклюаасте, ꙁаклюасте
ꙁаклют -ꙁаклюѫ -ꙁаклюш св 1. Заключа, затворя, залостя дѣѣш рее отье повел сьмрьт послѹшат мене. дѣѣш рее повел да  вратъ ꙁаклютъ С 309.21  малꙑ ѹвръꙁъ  вдѣвь ѭ мнѣаше мььтѹ бꙑт.  прѣкрьствъ себе ꙁатворвъ ꙁаклю двьр С 515.14—15 Образно. въ стінѫ же глѭ вамъ. ѣко мъногъ въдовцѧ бѣшѧ въ дьн лінъ въ ꙁл. егда ꙁаклю сѧ нбо. тр лѣта  шесть мцѣ. ѣко бъс. гладъ веле по въсе ꙁем А Лк 4.25 СК ꙁаклюенъ κεκλεισμένος Затворен, заключен їѡсфе ... не сътѫж мар. бес порока съсѫдъ ... беꙁ невѣстьства дѣвца ... ꙁаклюенъ градъ С 243.7 съпастелю ... бꙑвшѹ прьвородьцѹ въ мрьтвꙑхъ  вь ꙁаклюенꙑѧ двьр вьлѣꙁъшꙋ къ ѹенкомъ свомъ С 498.25 Преградя, затворя. толко мъ одолѣ. ꙗкоже не тъьѭ ꙁаклют мъ вьсь въходъ въ гръьскѫ ꙁемьѭ. вънъ прѣдѣлъ свохъ С 566.25—26 блаженꙑ патрк еппъ ... тѫжааше же бол. ꙗкоже дноѭ отълѫвъ себе.  ꙁаклювъ въ пѹстꙑн нкаможе нколже ꙁ неѧ ꙁлаꙁвъ С 561.17 2. Поставя някого в затвор, затворя ꙇродъ ... ꙁаклю ꙇоана вь тьмьнц З Лк 3.20 ꙁаклют сѧ З А СК С Гр ἀποκλείω κλείω κατακλείω προσρήγνυμι Нвб заключа [се] ОА ВА НТ АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН ДА заклича, закличам диал ДА