Исторически речник
ꙁаѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаѧтꙁаьнѫ, ꙁаънѫ, ꙁаьнѹ, ꙁаънѹꙁаьнеш, ꙁаънешꙁаьнетъ, ꙁаънетъ, ꙁаьнеть, ꙁаънеть, ꙁаьнет, ꙁаънетꙁаьнемъ, ꙁаънемъ, ꙁаьнемь, ꙁаънемь, ꙁаьнем, ꙁаънем, ꙁаьнемо, ꙁаънемоꙁаьнете, ꙁаънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаьнѫтъ, ꙁаънѫтъ, ꙁаьнѹтъ, ꙁаънѹтъ, ꙁаьнѫть, ꙁаънѫть, ꙁаьнѹть, ꙁаънѹть, ꙁаьнѫт, ꙁаънѫт, ꙁаьнѹт, ꙁаънѹтꙁаьневѣ, ꙁаъневѣꙁаьнета, ꙁаънетаꙁаьнете, ꙁаънетеꙁаьн, ꙁаънꙁаьн, ꙁаън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаьнѣмъ, ꙁаънѣмъ, ꙁаьнѣмь, ꙁаънѣмь, ꙁаьнѣм, ꙁаънѣмꙁаьнѣте, ꙁаънѣтеꙁаьнѣвѣ, ꙁаънѣвѣꙁаьнѣта, ꙁаънѣтаꙁаѧхъ, ꙁаѧсъ, ꙁаѧхь, ꙁаѧсь, ꙁаѧхꙁаѧ, ꙁаѧтъ, ꙁаѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаѧ, ꙁаѧтъ, ꙁаѧтьꙁаѧсомъ, ꙁаѧхомъ, ꙁаѧсомь, ꙁаѧхомь, ꙁаѧхом, ꙁаѧхмꙑꙁаѧстеꙁаѧшѧ, ꙁаѧсѧ, ꙁаѧшѫ, ꙁаѧша, ꙁаѧше, ꙁаѧхѫꙁаѧсовѣ, ꙁаѧховѣꙁаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаѧстеꙁаьнѣахъ, ꙁаьнѣхъ, ꙁаънѣахъ, ꙁаънѣхъ, ꙁаьнѣахь, ꙁаьнѣхь, ꙁаънѣахь, ꙁаънѣхь, ꙁаьнѣах, ꙁаьнѣх, ꙁаънѣах, ꙁаънѣхꙁаьнѣаше, ꙁаьнѣше, ꙁаънѣаше, ꙁаънѣшеꙁаьнѣаше, ꙁаьнѣше, ꙁаънѣаше, ꙁаънѣшеꙁаьнѣахомъ, ꙁаьнѣхомъ, ꙁаънѣахомъ, ꙁаънѣхомъ, ꙁаьнѣахомь, ꙁаьнѣхомь, ꙁаънѣахомь, ꙁаънѣхомь, ꙁаьнѣахом, ꙁаьнѣхом, ꙁаънѣахом, ꙁаънѣхомꙁаьнѣашете, ꙁаьнѣшете, ꙁаънѣашете, ꙁаънѣшете, ꙁаьнѣасте, ꙁаьнѣсте, ꙁаънѣасте, ꙁаънѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаьнѣахѫ, ꙁаьнѣхѫ, ꙁаънѣахѫ, ꙁаънѣхѫ, ꙁаьнѣахѹ, ꙁаьнѣхѹ, ꙁаънѣахѹ, ꙁаънѣхѹꙁаьнѣаховѣ, ꙁаьнѣховѣ, ꙁаънѣаховѣ, ꙁаънѣховѣꙁаьнѣашета, ꙁаьнѣшета, ꙁаънѣашета, ꙁаънѣшета, ꙁаьнѣаста, ꙁаьнѣста, ꙁаънѣаста, ꙁаънѣстаꙁаьнѣашете, ꙁаьнѣшете, ꙁаънѣашете, ꙁаънѣшете, ꙁаьнѣасте, ꙁаьнѣсте, ꙁаънѣасте, ꙁаънѣсте
ꙁаѧт -ꙁаьнѫ -ꙁаьнеш св 1. Започна да правя нещо ꙁаънъшю же емѹ сърцат слово. прведе с емѹ еднъ длъжънкъ тьмѣ таланьтъ СК Мт 18.24 ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ СЕ 59а 14 При хорово пеене — дам тон, започна пръв да пея. въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомъ пѣснь еванћелскѫѭ ... нѫ ꙇ т намъ ꙁаънѫтъ ꙇ т прогласѧтъ новоѭ пѣснь К 1а 29 2. Зачена, забременея ꙇ се елсаветь ѫжка твоѣ. ꙇ та ꙁаѧтъ сна въ старость своѭ. ꙇ сь мѣсѧцъ шестꙑ естъ е М Лк 1.36 З, А, СК. Срв. С245.12 се бо въ беꙁаконенꙑ ꙁаѩтъ есмъ. ї въ грѣсѣхъ роді мѩ маті моѣ СП 50.7 Срв. СЕ85а 9 вь дѣвѣ прѣстѣ. стꙑмь дхомь. бесѣмен ꙁаѧтъ сѧ СЕ 67а 19—20 не ꙁаѧтъ л неплодꙑ. не послꙋша л ложесно. не отде л неплодънꙑ недѫгъ С 249.12 Образно. ꙁаѩтъ болѣꙁнъ і роді беꙁаконнье СП 7.15 не могꙑ тръпѣт добрѡдѣтѣл  пѡдвгꙑ мѫжа, сплън сѧ ꙁавст, ꙁаѧть болѣꙁнь  род беꙁакѡнїе ЙР 10.21. ꙁаѧт въ рѣвѣ συλλαμβάνω ἐν γαστρί, ἔχω ἐν γαστρί Зачена, забременея ꙇ рее е анћлъ. не бо сѧ маре. обрѣте бо благодатъ отъ ба. ꙇ се ꙁаьнеш вь рѣвѣ  родш снъ. ꙇ нарееш мѧ емѹ съ М Лк 1.31 З А  тъ бо савꙑ гласꙑ слꙑшааше. же рее. се дѣвца вь рѣвѣ ꙁаьнетъ  родтъ снъ С 245.26—27 ꙁаѧт сѧ М З А СК Б СП СЕ К С Гр ἄρχομαι προσάγω συλλαμβάνω συλλαμβάνω ἐν τῇ κοιλίᾳ ꙁаѩт Нвб зачена ОА ВА НТ АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА