Исторически речник
ꙁнаменат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁнаменатꙁнаменаѭ, ꙁнаменаѫ, ꙁнаменаѧ, ꙁнаменаюꙁнаменаш, ꙁнаменаеш, ꙁнаменаашꙁнаменатъ, ꙁнаменаетъ, ꙁнаменаатъ, ꙁнаменать, ꙁнаменаеть, ꙁнаменаать, ꙁнаменат, ꙁнаменает, ꙁнаменаатꙁнаменамъ, ꙁнаменаемъ, ꙁнаменаамъ, ꙁнаменамь, ꙁнаменаемь, ꙁнаменаамь, ꙁнаменам, ꙁнаменаем, ꙁнаменаам, ꙁнаменамо, ꙁнаменаемо, ꙁнаменаамоꙁнаменате, ꙁнаменаете, ꙁнаменаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁнаменаѭтъ, ꙁнаменаѫтъ, ꙁнаменаѧтъ, ꙁнаменаютъ, ꙁнаменаѭть, ꙁнаменаѫть, ꙁнаменаѧть, ꙁнаменають, ꙁнаменаѭт, ꙁнаменаѫт, ꙁнаменаѧт, ꙁнаменаютꙁнаменавѣ, ꙁнаменаевѣ, ꙁнаменаавѣꙁнамената, ꙁнаменаета, ꙁнаменаатаꙁнаменате, ꙁнаменаете, ꙁнаменаатеꙁнаменаꙁнамена
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁнаменамъ, ꙁнаменамь, ꙁнаменамꙁнаменатеꙁнаменавѣꙁнаменатаꙁнаменахъ, ꙁнаменахь, ꙁнаменахꙁнамена
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁнаменаꙁнаменахомъ, ꙁнаменахомь, ꙁнаменахом, ꙁнаменахмꙑꙁнаменастеꙁнаменашѧ, ꙁнаменашѫ, ꙁнаменаша, ꙁнаменаше, ꙁнаменахѫꙁнаменаховѣꙁнаменаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁнаменастеꙁнаменаахъ, ꙁнаменахъ, ꙁнаменаахь, ꙁнаменахь, ꙁнаменаах, ꙁнаменахꙁнаменааше, ꙁнаменашеꙁнаменааше, ꙁнаменашеꙁнаменаахомъ, ꙁнаменахомъ, ꙁнаменаахомь, ꙁнаменахомь, ꙁнаменаахом, ꙁнаменахомꙁнаменаашете, ꙁнаменашете, ꙁнаменаасте, ꙁнаменасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁнаменаахѫ, ꙁнаменахѫ, ꙁнаменаахѹ, ꙁнаменахѹꙁнаменааховѣ, ꙁнаменаховѣꙁнаменаашета, ꙁнаменашета, ꙁнаменааста, ꙁнаменастаꙁнаменаашете, ꙁнаменашете, ꙁнаменаасте, ꙁнаменасте
ꙁнаменат -ꙁнаменаѭ -ꙁнаменаш несв св 1. Отбелязвам, означавам, посочвам дѣлате не брашъно. гꙑблѭштее нъ брашъно прѣбꙑваѭщее. въ жвотѣ вѣьнѣемь. еже снъ лвскꙑ вамъ дастъ. сего бо отцъ ꙁнамена бъ М Йо 6.27 З А ꙁнамена сѩ на насъ свѣтъ ліца твоего гі СП 4.7 Срв. СЕ73а 18 моⷧ҇ наⷣ҇ болемь црквънꙑмъ.  вѣрѹѭщмь ... да не посрамⷧенъ бѫдетъ. ꙁнаменавъꙶ сѧ въ мѧ твое СЕ 27b 15 ѹдодѣнꙗ м да покажетъ. ꙗко  пророкъ глагол҄етъ. ловѣкъ стъ  кто раꙁѹмѣетъ . се повелѣ да ꙁнамена. ꙗко  но нѣто стъ. же богъ С 316.2—3  въ єднꙑй тъїѫ свѧтꙑй  ѹтѣштелнꙑй дѹхъ, мже ꙁнаменан бꙑхѡмь въ д(ь)нь ꙁбавленїа ЙП 186.26. 2. Поставям знак, че нещо не е отваряно, докосвано; запечатам он же шедъше ѹтвръдшѧ гробъ ꙁнаменавъше камень съ кѹстодеѭ М Мт 27.66 З ꙁнаменанъ ἐσφραγισμένος Белязан с печат, запечатан дадꙙтъ сꙙ рее ꙁапеатьлѣнꙑѧ кн҄гꙑ. мѫжѹ вѣдѫщѹ псмена. то же сѫтъ ꙁнаменанꙑѧ тꙑ кн҄гꙑ. непрореенаꙗ дѣвца С 246.10 Образно. ѣко бо ꙁнаменаномъ пеатомь. дѣвъствънꙑмъ ꙁатвореномъ. хъ отъ дѣвꙑ род сѧ К 14а 39 Срв. С452.21 3. Прекръствам, правя кръстен знак  ѡбращь сѧ пⷫ҇о ꙁнаменаⷮ҇е глаⷡ҇. премⷧѭщюмѹ обраꙁъ СЕ 93а 8  давъ мѹ комъкан  ꙁнаменавъ го.  свꙙтвъ отде невдмо С 25.14 мѡӱс кртⷭаѡбраꙁно водѹ ꙁнаменавь, мѡре раꙁдѣл.  просто рещ, Кртⷭѡмь въсемѹ мрѹ сп͠сенїе съдѣа се ИМ 167r.5. ꙁнаменат сѧ М З А Е СП СЕ К С Х Гр σφραγίζω σημειόω σημαίνω δίδωμι τὴν σφραγῖδα Вж. при ꙁнаменоват Нвб