Исторически речник
ꙁаклат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаклатꙁаколѭ, ꙁаколѧ, ꙁаколюꙁаколешꙁаколетъ, ꙁаколеть, ꙁаколетꙁаколемъ, ꙁаколемь, ꙁаколем, ꙁаколемоꙁаколете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаколѭтъ, ꙁаколѧтъ, ꙁаколютъ, ꙁаколѭть, ꙁаколѧть, ꙁаколють, ꙁаколѭт, ꙁаколѧт, ꙁаколютꙁаколевѣꙁаколетаꙁаколетеꙁаколꙁакол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаколмь, ꙁаколꙗмь, ꙁаколѣмь, ꙁаколм, ꙁаколꙗм, ꙁаколѣмꙁаколте, ꙁаколꙗте, ꙁаколѣтеꙁаколвѣ, ꙁаколꙗвѣ, ꙁаколѣвѣꙁаколта, ꙁаколꙗта, ꙁаколѣтаꙁаклахъ, ꙁакьлахъ, ꙁаклахь, ꙁакьлахь, ꙁаклах, ꙁакьлахꙁакла, ꙁакьла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁакла, ꙁакьлаꙁаклахомъ, ꙁакьлахомъ, ꙁаклахомь, ꙁакьлахомь, ꙁаклахом, ꙁакьлахом, ꙁаклахмꙑ, ꙁакьлахмꙑꙁакласте, ꙁакьластеꙁаклашѧ, ꙁакьлашѧ, ꙁаклашѫ, ꙁакьлашѫ, ꙁаклаша, ꙁакьлаша, ꙁаклаше, ꙁакьлаше, ꙁаклахѫ, ꙁакьлахѫꙁаклаховѣ, ꙁакьлаховѣꙁакласта, ꙁакьласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁакласте, ꙁакьласте*ꙁаколꙗахъ*ꙁаколꙗаше*ꙁаколꙗаше*ꙁаколꙗахомъ*ꙁаколꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁаколꙗахѫ*ꙁаколꙗаховѣ*ꙁаколꙗашета*ꙁаколꙗашете
ꙁаклат -ꙁаколѭ -ꙁакол҄еш св 1. Заколя ꙇ пріведъше телецъ ѹптѣнꙑ ꙁаколте.  ѣдъше да веселмъ сѧ М Лк 15.23 З А СК орѫже іꙁвлѣшѩ грѣшьнї. налѩшѩ лѫкъ свої. състрѣлѣт нщаего ї ѹбогаего. ꙁаклат правꙑѩ срцмь СП 36.14 ѡ беꙁбожьне ... акꙑ влъкъ пршедъ  на робꙑ мѹ ꙁаклатъ поде С 50.2 тꙑ бо освꙙт обраꙁъ отрока свого ꙁаклана бе ꙁълобꙑ авел҄а С 232.8 Заколя жертвено животно, принасяйки жертва. братръ тво прде ꙇ ꙁакла отцъ тво телецъ ѹптѣнꙑ ѣко съдрава  прѩтъ М Лк 15.27 З А СК да реетъ камѣнꙑ богъ вашъ. то хоштетъ да мѹ ꙁакол҄ѫтъ. коꙁѫ л л волъ л птцѫ. ьстьнѣше мѹ С 116.12—13  враемь мнѡгꙑ хꙑтрост подвгꙿшемь ѻ того сцѣлн  не ѹспѣвшмь нтоже, мнѡжьство младеньць ꙁаклат рекоше.  въ тѣхь крьв цр͠ев ѹмꙑт се ꙁавѣщаше Конст. 427r.20. 2. Пробода, пронижа с острие пргвоꙁдшꙙ ноꙁѣ го ... повѣсшꙙ жꙁнь на дрѣвѣ ... ꙁаклашꙙ копьмъ С 477.12—13 М З А СК СП С Гр ϑύω σφάττω σφάζω αφαγιάζω κατασφάζω ꙁакълат ꙁакьлат Нвб заколя ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ БТР ЕтБАН ДА