Исторически речник
ꙁадѣꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁадѣꙗт сѧꙁадѣѭ, ꙁадѣѫ, ꙁадѣѧ, ꙁадѣюꙁадѣш, ꙁадѣаш, ꙁадѣѣшꙁадѣтъ, ꙁадѣатъ, ꙁадѣѣтъ, ꙁадѣть, ꙁадѣать, ꙁадѣѣть, ꙁадѣт, ꙁадѣат, ꙁадѣѣтꙁадѣмъ, ꙁадѣамъ, ꙁадѣѣмъ, ꙁадѣмь, ꙁадѣамь, ꙁадѣѣмь, ꙁадѣм, ꙁадѣам, ꙁадѣѣм, ꙁадѣмо, ꙁадѣамо, ꙁадѣѣмоꙁадѣмъ, ꙁадѣамъ, ꙁадѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁадѣѭтъ, ꙁадѣѫтъ, ꙁадѣѧтъ, ꙁадѣютъ, ꙁадѣѭть, ꙁадѣѫть, ꙁадѣѧть, ꙁадѣють, ꙁадѣѭт, ꙁадѣѫт, ꙁадѣѧт, ꙁадѣютꙁадѣвѣ, ꙁадѣавѣ, ꙁадѣѣвѣꙁадѣта, ꙁадѣата, ꙁадѣѣтаꙁадѣте, ꙁадѣате, ꙁадѣѣтеꙁадѣꙁадѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁадѣмъ, ꙁадѣмь, ꙁадѣмꙁадѣтеꙁадѣвѣꙁадѣтаꙁадѣъ, ꙁадѣахъ, ꙁадѣхь, ꙁадѣахь, ꙁадѣх, ꙁадѣахꙁадѣ, ꙁадѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁадѣ, ꙁадѣаꙁадѣхомъ, ꙁадѣахомъ, ꙁадѣхомь, ꙁадѣахомь, ꙁадѣхом, ꙁадѣахом, ꙁадѣхмꙑ, ꙁадѣахмꙑꙁадѣсте, ꙁадѣастеꙁадѣшѧ, ꙁадѣашѧ, ꙁадѣшѫ, ꙁадѣашѫ, ꙁадѣша, ꙁадѣаша, ꙁадѣше, ꙁадѣаше, ꙁадѣхѫ, ꙁадѣахѫꙁадѣховѣъ, ꙁадѣаховѣꙁадѣста, ꙁадѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁадѣсте, ꙁадѣастеꙁадѣꙗхъ, ꙁадѣахъ, ꙁадѣꙗхь, ꙁадѣахь, ꙁадѣꙗх, ꙁадѣах, ꙁадѣѧхъ, ꙁадѣѧхь, ꙁадѣѧхꙁадѣꙗше, ꙁадѣаше, ꙁадѣѧшеꙁадѣꙗше, ꙁадѣаше, ꙁадѣѧшеꙁадѣꙗхомъ, ꙁадѣахомъ, ꙁадѣꙗхомь, ꙁадѣахомь, ꙁадѣꙗхом, ꙁадѣахом, ꙁадѣѧхомъ, ꙁадѣѧхомь, ꙁадѣѧхомꙁадѣꙗшете, ꙁадѣашете, ꙁадѣꙗсте, ꙁадѣасте, ꙁадѣѧшете, ꙁадѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁадѣꙗхѫ, ꙁадѣахѫ, ꙁадѣꙗхѹ, ꙁадѣахѹ, ꙁадѣѧхѹꙁадѣꙗховѣ, ꙁадѣаховѣ, ꙁадѣѧховѣꙁадѣꙗшета, ꙁадѣашета, ꙁадѣꙗста, ꙁадѣаста, ꙁадѣѧшета, ꙁадѣѧстаꙁадѣꙗшете, ꙁадѣашете, ꙁадѣꙗсте, ꙁадѣасте, ꙁадѣѧшете, ꙁадѣѧсте
ꙁадѣꙗт сѧ -ꙁадѣѭ сѧ -ꙁадѣш сѧ несв Загръщам се, обвивам се, покривам се ꙁапрѣщаетъ т гь. ꙇ ꙁгонтъ тѧ трѧсавце. крадѫщѣ ота слѫ его. тъмоѭ ꙁадѣѭщ сѧ. ѣко  тать СЕ 47b 15 Изч СЕ Нвб задея се остар ОА