Исторически речник
ꙁалаꙁъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁалаꙁъ, ꙁалаꙁьꙁалаꙁаꙁалаꙁѹ, ꙁалаꙁовꙁалаꙁъ, ꙁалаꙁьꙁалаꙁаꙁалаꙁомь, ꙁалаꙁомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁалаꙁѣꙁалаꙁеꙁалаꙁ, ꙁалаꙁовеꙁалаꙁъ, ꙁалаꙁь, ꙁалаꙁовъ, ꙁалаꙁовьꙁалаꙁомъ, ꙁалаꙁомь, ꙁалаꙁовомъ, ꙁалаꙁовомьꙁалаꙁꙑ, ꙁалаꙁовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ꙁалаꙁꙑ, ꙁалаꙁовꙑ, ꙁалаꙁъмꙁалаꙁѣхъ, ꙁалаꙁѣхь, ꙁалаꙁохъ, ꙁалаꙁохь, ꙁалаꙁовохъ, ꙁалаꙁовохьꙁалаꙁаꙁалаꙁѹꙁалаꙁома
ꙁалаꙁъ м Опасност, заплаха коментарс рее ... владꙑко мо анѳупате. аште сего тако оставш. то не матъ сꙙ лѣнт  тѣхъ самѣхъ цръ ѹкарат  пробрꙙштеш намъ ꙁалаꙁъ не хꙋдъ С 102.24 ꙗкоже ( въ) съдрав трѹдолю(б)ъвьнь по(с)пѣшен(м)ь гнь дѣлес(ъ) покаꙁоват () в(ъ б)о(лѣ)ꙁн вьсе трьпѣне  мльане съ радостѭ каꙁат ꙁалаꙁъ же мат(ъ) прьв(ьі)() велкъ ꙗко гꙗ облхова с (м)ъ с отълѫвъ ЗЛ 1а 9 Изч С ЗЛ Гр κίνδυνος Нвб Ø