Исторически речник
ꙁъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁъватꙁовѫ, ꙁовѹꙁовешꙁоветъ, ꙁоветь, ꙁоветꙁовемъ, ꙁовемь, ꙁовем, ꙁовемоꙁовете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁовѫтъ, ꙁовѹтъ, ꙁовѫть, ꙁовѹть, ꙁовѫт, ꙁовѹтꙁовевѣꙁоветаꙁоветеꙁовꙁов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁовѣмъ, ꙁовѣмь, ꙁовѣмꙁовѣтеꙁовѣвѣꙁовѣтаꙁъвахъ, ꙁвахъ, ꙁъвахь, ꙁвахь, ꙁъвах, ꙁвахꙁъва, ꙁва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁъва, ꙁваꙁъвахомъ, ꙁвахомъ, ꙁъвахомь, ꙁвахомь, ꙁъвахом, ꙁвахом, ꙁъвахмꙑ, ꙁвахмꙑꙁъвасте, ꙁвастеꙁъвашѧ, ꙁвашѧ, ꙁъвашѫ, ꙁвашѫ, ꙁъваша, ꙁваша, ꙁъваше, ꙁваше, ꙁъвахѫ, ꙁвахѫꙁъваховѣ, ꙁваховѣꙁъваста, ꙁваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁъвасте, ꙁвастеꙁъваахъ, ꙁьвахъ, ꙁвахъ, ꙁовѣахъ, ꙁовѣхъ, ꙁъваахь, ꙁьвахь, ꙁвахь, ꙁовѣахь, ꙁовѣхь, ꙁъваах, ꙁьвах, ꙁвах, ꙁовѣах, ꙁовѣх, ꙁовѧхъ, ꙁовѧхь, ꙁовѧхꙁъвааше, ꙁьваше, ꙁваше, ꙁовѣаше, ꙁовѣше, ꙁовѧшеꙁъвааше, ꙁьваше, ꙁваше, ꙁовѣаше, ꙁовѣше, ꙁовѧшеꙁъваахомъ, ꙁьвахомъ, ꙁвахомъ, ꙁовѣахомъ, ꙁовѣхомъ, ꙁъваахомь, ꙁьвахомь, ꙁвахомь, ꙁовѣахомь, ꙁовѣхомь, ꙁъваахом, ꙁьвахом, ꙁвахом, ꙁовѣахом, ꙁовѣхом, ꙁовѧхомъ, ꙁовѧхомь, ꙁовѧхомꙁъваашете, ꙁьвашете, ꙁвашете, ꙁовѣашете, ꙁовѣшете, ꙁъваасте, ꙁьвасте, ꙁвасте, ꙁовѣасте, ꙁовѣсте, ꙁовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁъваахѫ, ꙁьвахѫ, ꙁвахѫ, ꙁовѣахѫ, ꙁовѣхѫ, ꙁъваахѹ, ꙁьвахѹ, ꙁвахѹ, ꙁовѣахѹ, ꙁовѣхѹ, ꙁовѧхѹꙁъвааховѣ, ꙁьваховѣ, ꙁваховѣ, ꙁовѣаховѣ, ꙁовѣховѣ, ꙁовѧховѣꙁъваашета, ꙁьвашета, ꙁвашета, ꙁовѣашета, ꙁовѣшета, ꙁъвааста, ꙁьваста, ꙁваста, ꙁовѣаста, ꙁовѣста, ꙁовѧстаꙁъваашете, ꙁьвашете, ꙁвашете, ꙁовѣашете, ꙁовѣшете, ꙁъваасте, ꙁьвасте, ꙁвасте, ꙁовѣасте, ꙁовѣсте, ꙁовѧсте
ꙁъват -ꙁовѫ -ꙁовеш несв 1. Издигам глас, викам прѩсѧ вѣе отъ фнкъ. ꙇ ꙁдѫ протвѫ емѹ. ꙇ ꙁъваахѫ глѭште. ѡсанꙿна блгсвнъ грѧдѧ въ імѧ гне М Йо 12.13 З, А, СК. Срв.Мт 21.9 М, ЗI; С 330.14—15 ꙁъвахъ къ тебѣ гі вьсь день СП 87.10 тъгда ѹбо вдѣхъ сꙙ ꙗко вьндохъ ѹстꙑ мом.  аб наꙙхъ ꙁъват  глаголат С 168.4 спльн се вьса тварь веселїа  радост, царце, дїадмою твоего царства, прѣблаженаа,  Хрстов - радостїю вьспѣвать, ꙁовѹщ: Ѡт(ь)ць нашх, боже Теоф. 270.23. 2. Повиквам, зова, призовавам някого ꙇ се рекъш де  прꙁъва марѭ сестрѫ своѭ та. рекъш ѹтель се естъ  ꙁоветъ тѧ М Йо 11.28 З СК  мръ бж да (раꙁ)дѣлѣетъ сѧ въ срдцхъ вашхъ. в неже  ꙁъван (бꙑ)сте въ едно тѣло.  вꙑ благодѣтн бꙑвате Е 22б 7—8 достоно ходт ꙁъванью. вь немьже ꙁъван бꙑсте СЕ 105b 13 премꙑ ꙁъване слѣпѹю. ꙇ поклонене. ꙁовѫщюмѹ тѧ. ꙇсе сне двъ СЕ 33b 13 раб хрстосов. гда вдꙙтъ ꙗко ꙁовѫтъ ѧ сѫдѧ на сѫдште. то вѣдꙙтъ ꙗко на трѹдъ  на нѹждѫ дѫтъ С 267.20 она же ... плаѫшт прврьже себе къ двьремъ.  съ горъкам слъꙁам ꙁовѣше стааго С 516.6 ꙁъванъ κλητός Предопределен, призван тако бѫдетъ послѣдьн пръв. ꙇ пръв послѣдьн. мъноѕ бо сѫтъ ꙁъван мало же. ꙁбъранꙑхъ М Мт 20.16 ЗI, А. Срв. Мт 22.14 М, ЗI, А;Лк 14.24 М, З, А, СК;СЕ 106b 25—26 3. Каня, поканвам [на пир, угощение] онъ же рее емѹ. лвкъ еднъ сътвор веерѭ велѭ  ꙁъва мъногꙑ М Лк 14.16 З А СК ꙁъванъ же бꙑстъ  съ ꙇ ѹенц его на бракъ М Йо 2.2 З А О ꙁъванъ бѫдеш цѣмъ на бракъ. не сѧд на прѣдьнмь мѣстѣ М Лк 14.8 А СК фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ С 392.27 цѣлованꙗ м не да. ацѣ прѣмьдвъ сꙑ. ꙁъвавъ нꙑ на обѣдъ. прѣжде ꙁлѣст т цѣловат мꙙ С 395.5 ꙁъван м мн οἱ κληϑέντες, οἱ κεκλημένοι Поканените ꙇ посъла рабꙑ своѩ прꙁъва  ꙁъванꙑѩ на бракъ. ꙇ не хотѣахѫ прт М Мт 22.3 ЗI, А. Срв. СЕ 106а 13  посъла рабъ сво въ годъ веерѧ. решт ꙁъванꙑмъ грѧдѣте. ѣко ѹже готова сѫтъ вьсѣ М Лк 14.17 З А СК ꙗкоже бо богатъ нѣкто. пръ велкъ гостемъ свомъ ѹготоввъ ... ꙁъходꙙште ꙁъван къждо  свого домѹ С 267.5 4. Наричам, назовавам то же мѧ ꙁовете г г а не творте ѣже глѭ М Лк 6.46 З довьлѣтъ бо мѹ беꙁаконнкомъ  прѣстѫпьнкомъ ꙁъват  С 214.5 ꙁовѫ отьца отьцьмъ С 310.8 Срв. С310.4 бѡ  аꙁь л¬͠къ есмъ ꙁ матернїхъ лѡжеснъ прѡшеⷣ, ѿ͠ьствѡ же мое се єпвате ꙁовомое, деⷤ вꙑ н͠нѣ жтельствѹете Петк. 79r.25. М З А СК О Е СП СЕ С Р Гр κράζω κραυγάζω ἐπικράζω καλέω ἐπικαλέω προσκαλέω φωνέω ἐπιφωνέω μετὰ κραυγῆς Нвб зъва остар Дюв НГер ЕтМл МлБТР зова ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА зва диал МлБТР зовем диал ДА