Исторически речник
ꙁъловѣрьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁъловѣрьство, ꙁъловѣръство, ꙁъловѣрствоꙁъловѣрьства, ꙁъловѣръства, ꙁъловѣрстваꙁъловѣрьствѹ, ꙁъловѣръствѹ, ꙁъловѣрствѹꙁъловѣрьствомь, ꙁъловѣръствомь, ꙁъловѣрствомь, ꙁъловѣрьствомъ, ꙁъловѣръствомъ, ꙁъловѣрствомъꙁъловѣрьствѣ, ꙁъловѣръствѣ, ꙁъловѣрствѣꙁъловѣрьства, ꙁъловѣръства, ꙁъловѣрства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁъловѣрьствъ, ꙁъловѣръствъ, ꙁъловѣрествъ, ꙁъловѣрьствь, ꙁъловѣрствь, ꙁъловѣрьстъвь, ꙁъловѣрстъвь, ꙁъловѣрьстьвь, ꙁъловѣрстьвьꙁъловѣррьствомъ, ꙁъловѣръствомъ, ꙁъловѣрствомъ, ꙁъловѣрьствомь, ꙁъловѣръствомь, ꙁъловѣрствомьꙁъловѣрьствꙑ, ꙁъловѣръствꙑ, ꙁъловѣрствꙑꙁъловѣрьствѣхъ, ꙁъловѣръствѣхъ, ꙁъловѣрствѣхъ, ꙁъловѣрьствѣхь, ꙁъловѣръствѣхь, ꙁъловѣрствѣхьꙁъловѣрьствѣ, ꙁъловѣръствѣ, ꙁъловѣрствѣꙁъловѣрьствѹ, ꙁъловѣръствѹ, ꙁъловѣрствѹ
NnDu
ꙁъловѣрьствома, ꙁъловѣръствома, ꙁъловѣрствома
ꙁъловѣрьство ср 1. Вяра в неправилни, неистинни неща. же по обраꙁоу божию бꙑти и по подобьствоу. ꙗкоже прѣжде съкаꙁа истиньно слово, ꙗкоже же тако то мьнитъ сѫще, то то сетьно ꙁъловѣрьство стъ и иꙁгꙑбѣль. немощьно бо стъ лъгати, ꙗже сама стъ истина, богъ. тае по семь и вꙑ сѧ ꙗвите истинѫ ЙЕШест 2. Отклонение от правата вяра; ерес къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ. севꙑрово ꙁъловѣрьство прмъ С 298.3 . пр немⷤь послѣⷣнї събо́ръ бывъ. ѡбав ꙁловѣрьсⸯтво паѹла самосатна ҆ всⷺм тѣм стым мѹж быⷭ҇ ѿлѹеⷩ ѿ цркве. ҆ проклѧта быⷭ҇ погыбель та велїкаа̀ ХрГС 481a1-4 С ХрГС ЙЕШест. Гр ἑτεροδοξία Нвб зловерство книж МлБТР