Исторически речник
ꙁаблѫждьньнъ  
ꙁаблѫждьньнъ -ꙑ прил Като същ. м. мн. Тези, които са отклонени (от правата вяра) младенцꙑ восптай, юность настав, старость подкрѣп, малодѹшнꙑѧ ѹтѣш, растоеннаѧ собер, ꙁаблѹжденнаѧ пак воꙁврат, сопрт свѧтой твоей каѳолеской  апостолской цр(ъ)кв Яков 326.17.