Старобългарски речник
ѹI ѹII ѹIII ѹIV ѹV ѹалентъ ѹалер ѹалерꙗнъ ѹалъ ѹаръ ѹбаловат ѹбван҄ь ѹбват ѹбство ѹбствьнъ ѹбца ѹбптѣнъ ѹбтел҄ьньскъ ѹбтI ѹбтII ѹбть ѹбꙗт ѹбн҄ь ѹблажт ѹбо ѹбобьі ѹбогъ ѹбожт ѹбожьство ѹбо ѹбоство ѹбоца ѹбоьнъ ѹбоꙗт сѧ ѹбпт сѧ ѹбрѹсъ ѹбѹдт ѹбѹдт сѧ ѹбѣгнѫт ѹбѣдт ѹбѣжань ѹбѣжат ѹбѣжще ѹбѣжьнъ ѹбѣлт ѹбѣлт сѧ ѹва ѹвращат сѧ ѹврѣст ѹвѣдѣнь ѹвѣдѣста ѹвѣдѣт ѹвѣрт ѹвѣрт сѧ ѹвѣроват ѹвѣтвъ ѹвѣтъ ѹвѣтьнкъ ѹвѣщават ѹвѣщават сѧ ѹвѣщань ѹвѣщат ѹвѣщат сѧ ѹвꙑ ѹвѧдат ѹвѧждат ѹвѧꙁатI ѹвѧꙁатII ѹвѧꙁнѫт ѹвѧнѫт ѹвѧст ѹгаждат ѹгасат ѹгаст ѹгаснѫт ѹгашень ѹгльбнѫт ѹгльбѣт ѹглѫбт ѹглѫбт сѧ ѹгнѣꙁдт сѧ ѹгнѣтат ѹгобьꙃт сѧ ѹгодт ѹгодьнкъ ѹгодьно ѹгодьнъ ѹгодь ѹгождень ѹготовань ѹготоват ѹготоват сѧ ѹготовт ѹготовт сѧ ѹдавт ѹдавт сѧ ѹдавл҄енна ѹдавл҄ень ѹдалт ѹдалт сѧ ѹдалꙗт сѧ ѹдар҄ень ѹдарт ѹдарꙗнь ѹдарꙗт ѹдварꙗт сѧ ѹдворт сѧ ѹдворьнкъ ѹдебелѣт ѹделѣт ѹдвт ѹдоблꙗт ѹдобѣ ѹдобъ ѹдобьI ѹдобьII ѹдобьнѣ ѹдобьнѣ ѹдовьлт ѹдовьлѣт ѹдолѣтI ѹдолѣтII ѹдрьжань ѹдрьжат ѹдрьжат сѧ ѹдрѫень ѹдрѫт ѹдѣбнѫт ѹдъ ѹдьнъ ѹжасат ѹжасат сѧ ѹжасень ѹжаст ѹжаснѫт сѧ ѹжасть ѹжастьнъ ѹжасъ ѹжасьнъ ѹже ѹжестоень ѹжещ ѹжѣсъ ѹꙁда ѹꙁълобт ѹꙁьрѣт ѹкторъ ѹмат ѹставл҄ень ѹстт ѹторъ ѹщат ѹщень ѹкаꙁань ѹкаꙁатI ѹкаꙁатII ѹкаꙁъ ѹкарꙗт ѹкланꙗт сѧ ѹклонт ѹклонт сѧ ѹкорент ѹкорент сѧ ѹкор҄ень ѹкоріꙁнъ ѹкорꙁна ѹкорꙁньнъ ѹкорт ѹкоръ ѹкорьнъ ѹкраст ѹкраст сѧ ѹкраст ѹкрашат ѹкрашат сѧ ѹкрашенъ ѹкрашень ѹкро ѹкроплꙗт ѹкропъ ѹкротт ѹкротт сѧ ѹкротѣт ѹкрѹхъ ѹкрѣпт ѹкрѣпт сѧ ѹкрѣплꙗт ѹкрѣплꙗт сѧ ѹкрѣпѣт ѹкрѣпьꙗтъ сѧ ѹкрꙑтI ѹкрꙑтII ѹкрꙑт сѧ ѹктімонъ ѹктор ѹкѫщень ѹлавлꙗт ѹлещ ѹлѣн ѹлꙗн ѹловт ѹловл҄ень ѹлѹт ѹльстт ѹлѫт ѹмал҄ень ѹмалт ѹмалт сѧ ѹмалꙗт ѹмарꙗт ѹмастт ѹмл҄енъ ѹмл҄ень ѹмлт сѧ ѹмлосрьдт сѧ ѹмрат ѹмрт ѹмлъань ѹмлькнѫт ѹмльат ѹмне ѹможт ѹмолт ѹмолт сѧI ѹмолт сѧII ѹморт ѹморт сѧ ѹмот ѹмрѣт ѹмрьтвт ѹмрьтвт сѧ ѹмрьтвѣт ѹмрьтвь ѹмрьтт ѹмрьть ѹмрьщвень ѹмрьщвлꙗт ѹмѹдт ѹмѣст ѹмѣт ѹмъ ѹмъвень ѹмъножат ѹмъножень ѹмъножт ѹмъножт сѧ ѹмꙑвальнца ѹмꙑвань ѹмꙑват ѹмꙑслт ѹмꙑт ѹмꙑт сѧ ѹмꙑшл҄ень ѹмꙑшлꙗ ѹмьнт ѹмьнъ ѹмѧкнѫт ѹмѧт ѹмѫдрт ѹмѫдрт сѧ ѹмѫдрꙗт ѹмѫждрꙗт сѧ ѹмѫт ѹн҄е ѹнебꙑтвъ ѹнт ѹнжт ѹнт ѹньжат ѹньжень ѹньжт ѹньжт сѧ ѹнььжт сѧ ѹнѣ ѹнꙑват ѹнꙑлъ ѹнꙑн҄ень ѹнꙑнь ѹнꙑт ѹньꙁнѫт ѹн҄ь ѹн҄ьшна ѹобдѣт ѹобраꙁт ѹобьщт сѧ ѹорѫжт ѹорѫжт сѧ ѹпастI ѹпастII ѹпаст сѧ ѹпаꙗт ѹпепелт ѹпват сѧ ѹпт сѧ ѹптѣнъ ѹпть ѹплът сѧ ѹподобт ѹподобт сѧ ѹподоблꙗт сѧ ѹпот ѹпокртъ ѹпостась ѹпостасьнъ ѹправт ѹправл҄ень ѹправлꙗт ѹправлꙗт сѧ ѹпражн҄ень ѹпраꙁнт ѹпраꙁнт сѧ ѹпѹстт ѹпѹщат ѹпъвань ѹпъват ѹравьнт сѧ ѹрама ѹрант ѹранꙗт ѹрар҄ь ѹрещ ѹрват ѹрнаꙗ ѹрлъ ѹрцат ѹрꙗ ѹроьнъ ѹрсала ѹрѣꙁат ѹрѣшт ѹръват сѧ ѹселенаꙗ ѹсꙗ ѹслаждат ѹслѹга ѹслѹжт ѹслꙑшань ѹслꙑшат ѹсмьꙗт сѧ ѹснꙗнъ ѹсонъ ѹсоровъ ѹспѣват ѹспѣт ѹспѣхъ ѹспѣшень ѹспѣшьнъ ѹсрамлꙗт сѧ ѹсрьдьнъ ѹсрьдь ѹста ѹставт ѹставт сѧ ѹставл҄ень ѹставлꙗт ѹставъ ѹставьнъ ѹстат ѹстатъ ѹсташт ѹстт ѹстні ѹстоꙗт ѹстрабт ѹстрабт сѧ ѹстраблꙗт ѹстрашат ѹстрашат сѧ ѹстрашень ѹстрашт ѹстрашт сѧ ѹстраꙗт ѹстро ѹстрот ѹстрот сѧ ѹстронь ѹстрѣлт ѹстрьмт ѹстрьмт сѧ ѹстрьмл҄ень ѹстрьмлꙗт сѧ ѹстѹдт ѹстꙑдѣт сѧ ѹстьна ѹстѫпат ѹстѫпт ѹсѹгѹбт ѹсѹждат ѹсѹмьнѣт ѹсѹшт ѹсѣкновень ѹсѣкнѫт ѹсѣщ ѹсъмощр҄ень ѹсъмѣнъ ѹсънѣнъ ѹсънѫт ѹсъпат ѹсъпень ѹсъхнѫт ѹсꙑн҄ень ѹсꙑр҄енъ ѹсꙑрт сѧ ѹсѫдт ѹсѫждат ѹсѫмьнѣт сѧ ѹтат ѹтат сѧ ѹтапат ѹтварь ѹтварꙗт ѹтворт ѹтворт сѧ ѹтврът сѧ ѹтврьдт ѹтврьдт сѧI ѹтврьдт сѧII ѹтврьждат ѹтврьждат сѧ ѹтврьждень ѹтет ѹтскат ѹтшат сѧ ѹтшт сѧ ѹтлъстѣт ѹто ѹтолт ѹтомт ѹтонѫт ѹтопт ѹтроI ѹтроII ѹтросъ ѹтрѹдт сѧ ѹтрѹждатъ ѹтрѣ ѹтрѣ ѹтрѣшьн҄ь ѹтръѭѫ ѹтрьн҄еват ѹтрьнца ѹтрьн҄ь ѹтрьнѫт ѹтрьꙗ ѹтрь ѹтѹждт ѹтѣха ѹтѣшат ѹтѣшат сѧ ѹтѣшень ѹтѣшт ѹтѣшт сѧ ѹтѣшьнъ ѹтѣшьньнъ ѹтѣщат ѹтъкнѫт ѹтъкнѫт сѧ ѹтꙑт ѹтѧжт ѹтѧжьт ѹтѧт ѹхо ѹходъ ѹхѹдѣт ѹшдь ѹшрт ѹцѣсарт сѧ ѹенкъ ѹенца ѹень ѹень ѹі ѹіштаетъ ѹнань ѹн҄ень ѹнт ѹтел҄евъ ѹтел҄ь ѹтел҄ьнъ ѹтел҄ьство ѹт ѹт сѧ ѹьжт ѹѹт ѹѧстьно ѹѧстьнѣ ѹѧсть ѹѧтъ ѹщедрт ѹꙗдень ѹꙗꙁвт ѹꙗст ѹꙗшнꙗт ѹѩдрт [сѧ] ѹѩт ѹѩт сѧ