Старобългарски речник
ѹдъ 
ѹдъ м 1. Телесен орган, част от тялото аще же око тво десное съблажнаатъ тѧ. ꙇꙁьм е  връꙁ отъ тебе. ѹнѣе бо т естъ да погꙑблетъ еднъ ѹдъ твохъ. а не вьсе тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ћеонѫ М Мт 5.29 З. Срв.Мт. 5.30 М З власꙑ же главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ. ꙇ вꙿсѧ ѹдꙑ. потрѣбъно ѹстро на немь. да вꙿсѣм въсхвалтъ тѧ СЕ 7b 12 въ то врѣмѧ. ходѧщѣ по тѣлес семѹ. ꙇ по ѹдомъ его. стоѩщю емѹ нꙑнѣ прѣдъ тобоѭ. въꙁбран емѹ вꙿсѣхъ пѫте СЕ 42а 21 наведе гь ѹжасть сьна адама.  прїмъ дꙿно отъ ребрꙿ го. сътвор мѹ женѫ. отъ свохъ мѹ ѹдовъ С 9.9 тъгда повелѣ комсъ. желѣꙁнъ одрьць раждешт.  отъ пльт го ѹдꙑ отърѣꙁоват С 231.18  ходъ вьловьнъ мѣт.  одѣнь ѹстроно.  всѣм отьнѫдь ѹнт сꙙ подобаатъ. наѱанааго вь стад добрꙑѧ. дѣтѣл. ѹн҄ен бо вьнѣшꙿн҄хъ ѹдовъ. обраꙁъ стъ етеръ дѹшевьнаꙿго ѹстроньꙗ С 497.29 Полов орган. егꙿда же кѹ обраттъ сѧ на блѫдъ ѹдъ. л раꙁортъ сѧ емѹ пльтьнаа плъть. л вьꙁьрѣвъ на такъ къ СЕ 36b 21 владꙑко же сцѣлт стьствьнъіѧ съблаꙁнꙑ. же раꙁдрѣшт страшънꙑѧ ѫꙁꙑ ... же повелѣт тѣлес поспѣхъ творт дѣтемь. же раꙁдрѣшт неплодьство. прѣстарѣвъшхъ ѹдъ С 249.26 Вътрешности. болѣꙁнь же напрасна  люта  неꙁдріема. до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ. мраꙁмꙑмъ ѹство С 89.21 бмомъ же стꙑмъ. коньашꙙ сꙙ тн  жьꙁл. тъгда вьꙁбѣсвъ сꙙ повелѣ дрѣвесꙑ сѫкатꙑ бт ѧ. ꙗкоже ѹже  вънѫтрьн҄ꙙѧ ѹдꙑ вдѣт С 178.19 Става, мускул. тако беꙁ млост лѣвѫѭ рѫкѫ къ огню прдѣѧ трьпѣаше. дон҄елже ѹдове рѫьнꙑхъ пръстъ ꙁгорѣвьше отъпадошꙙ С 516.27 Образно. бъ же  гѣ въскрѣс  н с нмꙸ҇ въскрѣстъ слоѫ своеѫ. не вѣсте л ѣко тѣлеса ваша ѹд хв сѫтъ Е 2б 6 2. Прен. Човешката личност, човешкото „аз“ мѫж вь самомъ цвѣтѣ юност. о жтї небръгъше. пае родтел҄ь. пае ꙙдъ га вьꙁлюбьше. самого жтꙗ раштен носꙙште. прѣꙁьрѣшꙙ врѣменънѫѭ жꙁнь. да прославꙙтъ ба. въ ѹдѣхъ свохъ. поꙁорште бꙑвъшѫ мров С 97.11—12 М З Е СЕ С Гр μέλος μυελοί σπλάγχνα ἁρμονία κοτύλη Нвб уд остар ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР