Старобългарски речник
ѹдобьII 
ѹдобь нареч Удобно, лесно, леко ѣко ѹдобь събраѭтъ плѣвелꙑ. ѣко огн҄емь съжꙁаѭтъ. тако бѫдетъ въ съконьане вѣка сего З Мт 13.40 нꙁъводѧ въ адъ. ꙇ въꙁводѧ. ꙇ съвѧꙁаѩ слабо.  раꙁдрѣшаѩ слъно. настоѩщаа потрѣбъномь. съматрѣѩ. ꙇ бѫдѫщаа ѹдобь строѩ СЕ 64а 20 плѣвамъ льгъкамъ сѫштамъ. ѹдобь вѣтромъ отъносꙙтъ сꙙ. а пшенца тѹ остатъ С 127.26 лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ.  ѹ н҄хъ сѫштѹ прѧт го.  рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ. ѹдобь  беꙁ брашъна. отъ омꙑваѭштааго хъ. скврънꙑ своѧ оштат С 333.25 аште л къ богѹ съгрѣштъ кто молтъ сꙙ ꙁа н҄ь. да онъ стрѹпъ н молтва ѹдобь ѹмꙙтꙿ С 407.16 аште ѹбо въ такъ обꙑа ꙁапрьва себѣ ѹстромъ. пѫтемь ходꙙште. ѹдобь ѹже вьсѫ добрѫ дѣтѣль коньамꙿ.  не многъ трѹдъ прмемъ С 498.2 ѹдобь стъ εὔκολόν [ἐστιν] Удобно е, лесно е лаꙁаръ дрѹгъ нашъ ѹсьпе нъ дѫ вьꙁбѹдтъ го. ꙗкоже бо намъ ѹдобь стъ въꙁбѹдт  въставт С 488.2 З СЕ С Гр λυσιτελῶς εὐκόλως ῥᾳ´διον ῥᾳδίως μετ᾿ εὐκολίας οὖν Нвб Срв удобно ОА ЕтМл БТР АР