Старобългарски речник
ѹсѹшт 
ѹсѹшт -ѹсѹшѫ -ѹсѹшш св Изсуша, направя някакво растение да изсъхне прде къ смокв вдмꙑ ловѣкъ. бѣ же вьсьжде. же на н҄емъ раꙁѹмѣмо божьство. вдѣ смокве акꙑ ловѣка бесплодьна. ѹсѹш ѭ словомь акꙑ богъ С 345.7— 8 къ н҄еже рее прде господь штꙙ на н҄е плода вѣрꙑ.  не обрѣте на н҄е. нъ тъѭ  словесꙑ пророьскꙑм  ꙁаконънꙑм. акꙑ лствмь красꙙште сꙙ. тѣмь  ѹсѹш ѭ рекꙑ. не бѫд къ семѹ плодъ отъ тебе вь вѣкꙑ С 346.19 нъ аште тꙑ адаме помꙙнеш. гда въ породѣ обнажа. кого дѫба лств вьꙁьмъ.  съшвъ себѣ с одеждѫ сътвор. ѹꙁьрш како въ правьдѫ ѭ ѹсѹш С 348.1  вдѣвъ смокве прде к н҄е. добро ꙗко прде къ н҄е ... нъ прде къ смокв  ѹсѹш ѭ С 350.5 С Гр ξηραίνω Нвб усуша, усушавам ЕтМл Срв осуша, осушавам ЕтМл БТР