Старобългарски речник
ѹдрьжат 
ѹдрьжат -ѹдрьжѫ -ѹдрьжш св несв 1. Запазя, опазя, съхраня прѧст(н)ц бо хо(у б)хомъ. аще ꙋбо (п)око(.) съл(ѣ) его до конъца ꙁвѣст[..] н(ъ) ѹдръжмъ Е 8а 19 ѣко бъ спсетъ сіона ... сѣмѩ рабъ твоіхъ ѹдръжітъ і СП 68.37 се сі грѣшьніці і гобьꙁьствѹѭште. въ вѣкъ ѹдръжашѩ богатьство СП 72.12 помѣні гі поношеніе рабъ твоіхъ. еже ѹдръжахъ въ нѣдрѣхъ моіхъ. мъногъ ѩꙁꙑкъ СП 88.51 Възпра, въздържа; опазя. ѹдръжі ѩꙁкъ своі отъ ꙁла.  ѹстьнѣ своі не глат льсті СП 33.14 еда ꙁабѫдетъ поміловаті бъ. л ѹдръжітъ въ гнѣвъ своі штедротꙑ своѩ СП 76.10 Задържа, поема. волеѭ наставьшемь. ꙇ аћлꙑ прставленемь съхраньшемъ. потопльшмь водоѭ съ вꙑше. ꙇ подънбсънꙑѩ глѫбнꙑ. ѹдръжавъшмь  сполꙑ. неьствовавъшѧѩ. погѹбльшемъ ѩ СЕ 52b 2  въходꙙште подъ водоѭ комѹ вь н҄е. ꙁмештетъ  вънъ.  ѹдръжат тѣла ловѣьска не могѫштѫ вь себѣ С 128.28 2. Задържа, удържа [думата си] ꙇ ѹдръжашѧ слово вь себѣ. сътѧꙁаѭште сѧ то естъ еже ꙁ мрътвꙑхъ въскръснѫт М Мк 9.10 З 3. Завладея, присвоя дѣлателе же егда ѹꙁьрѣшѧ снъ. рѣшѧ вь себѣ. сь естъ наслѣдънкъ. прдѣте ѹбмъ і. ꙇ ѹдръжмъ достоѣне его М Мт 21.38 ЗI А СК Б Придобия, получа. въ ко апостолꙑ окраде. въ ко прѧ ноѧꙁꙑꙿнка плѣнъ. въ ко ѹдръжа мьꙁдѫ бесьстьвьнѫѭ. въ ко сѫ крьвьнꙑѧ сѫдꙑ С 512.6 4. Задържа, удържа; спра велкꙑ же с отьць ѹдръжанъ бꙑвъ. ꙗкоже не мошт ѹбѣжат съ сѫштмъ С 286.6—7 нъ да ѹвѣдꙙтъ ꙗко  жвъ самохотьнѣ пострада. же пострада. се  пеать  камꙑ  стража.  не могошꙙ го ѹдръжат С 444.14—15 вѣдѣ мъ гоже н сама съмрьть може на много ѹдрьжат С 504.26 Осуетя, възпра. ꙁовѫ отьца отьцемъ. да аште м нѣстъ отьць отьць. ѹдръжтъ мрьтвааго вьскрьсен С 310.5—6 5. За чувство, душевно състояние — обземе ме, обхване ме сего раді ѹдръжа ѩ гръдꙑні до коньца. ѡдѣшѩ сѩ неправъдоѭ ї неестіѭ своеѭ СП 72.6 їѡаннъ отде бѣжавъ. ѳома невѣремъ ѹдръжанꙿ бꙑстъ С 471.30 6. Надвия, победя колко пае б ѹжасат сꙙ намъ ха сѹса. могѫштааго мѫкам ѹготованꙑм оть н҄его беꙁаконънꙑмъ. ѹдръжат вь вѣкꙑ. вьсꙙ не протвьшꙙѧ сꙙ мѹ. б ѹбо боꙗт сꙙ пае бога С 149.4 не мамъ ѹбоꙗт сꙙ отъ бога вашего ... нъ мене рад хса мого ѹдръжѫ ѧ С 264.12 како же къ мрътвꙑмъ пртатъ сꙙ. свободь въ мрътвꙑхъ ... камо грꙙдетъ. камо съходтъ. гоже съмрьть не можетꙿ ѹдръжат С 459.20 Изч М З А СК Б Е СП СЕ С Гр κατέχω ἔχω ὑπέχω συνέχω κρατέω παύω ἐμποδίζω ἀναστομόω ѹдръжат Нвб удържа [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА