Старобългарски речник
ѹжаснѫт сѧ 
ѹжаснѫт сѧ -ѹжаснѫ сѧ -ѹжаснеш сѧ св 1. Ужася се, изпадна в ужас, изплаша се много ꙇ ѹжасѫ сѧ вьс. ꙇ сътѧѕахѫ сѧ къ себѣ глѭште. ъто ѹбо естъ се. то ѹене новое се. ѣко по област дхмъ нестꙑмъ велтъ  послѹшаѭтъ его М Мк 1.27 З ꙇ вълѣꙁъшѧ въ гробъ вдѣшѧ юношѫ сѣдѧшть о деснѫѭ. одѣнъ въ одеждѫ бѣлѫ  ѹжасѫ сѧ М Мк 16.5 З А  пръвомѫенца въ женахъ. въꙁде бо на ѡгнъ. не ꙋсѫмнѣвш сѧ пламене.  ꙃвѣре лютї ѹжасѫ сѧ. ѡбраꙁа крстнаго Е 36а 10 гроб отврѣсѧ сѧ. тѣлеса мрътвꙑмъ ѹготовшѧ сѧ. егоже сотьнкъ ѹжасе сѧ. ꙇ вꙿс сѫщ съ нмь. емѹже рѣшѧ. ѣко сь естъ снъ бже въ стнѫ СЕ 51а 4 вдѣвъше же го вьнеꙁаапь ѹжасънѫшꙙ сꙙ. онъ же прблжвъ сꙙ къ н҄імъ. нападе на н҄ꙙ помь ѧ  глагол҄ꙙ. то се сътворсте С 32.8—9 жвѫшт бо вь нк҄естѣмъ градѣ. ѹжасъше сꙙ отъ бꙑвъшааго кра  вьпл҄ѣ С 108.29  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ.  нъ номѹ бѣжат глагол҄ꙙ. ѹстрашшꙙ сꙙ подвжашꙙ сꙙ. ѹжаснѫшꙙ сꙙ съмꙙтошꙙ сꙙ С 466.9 Побоя се, стресна се. емѹже платъ двъ сꙙ ꙁѣло. помѧн плащѭѭ ѹбоѣвъшѭ сѧ. праведьнка са. ꙇ ѹжасн сѧ. помѧн плата ѹбоѣвъша сѧ СЕ 49b 3 Вцепеня се, скова се [от ужас, страх]. ꙇ абе въста дѣвца  хождааше. бѣ бо лѣтома дъвѣма на десѧте. ꙇ ѹжаснѫшѧ сѧ ѹжасомь велемь М Мк 5.42 З ѹжаснѫшꙙ же сꙙ вьс отъ страха. вьꙁдвьше же сꙙ отъ ѹдесъ вьскрашꙙ велм С 33.17 2. Учудя се, удивя се, смая се ꙇ абье вьсь народъ вдѣвъше  ѹжасѫ сѧ.  пррштѫште цѣловаахѫ  М Мк 9.15 З  въꙁврат сѧ дхъ еѩ. ꙇ въскръсе абе. ꙇ повелѣ дат е ѣст. ꙇ ѹжасете сѧ родтелѣ еѩ М Лк 8.56 З СК вдѣвъше же неьств вльсв бꙑвъше то ѹдо.  дввъше сꙙ ѹжасошꙙ сꙙ. ꙗко не врѣд го нкакоже таковаꙗ мѫка С 269.1  шъдъ отврьꙁе двьр панцꙙ.  обрѣте ѭ сплънь.  вьꙁдвь сꙙ  ѹжасъ. (вм. ѹжасъ сꙙ, Север., с. 550, бел. под линия)  прославвъ ба С 550.2  въстлапвъ гнѣвъ словесꙑ кротъкꙑм. рѫкоѭ помъ. вьведе въ сво хлѣвъ къ ꙗслемъ. ꙗкоже вꙿсѣмъ двт сꙙ  ѹжаснѫт. сътворенꙑмъ ѹдесемъ С 566.15 М З А СК Е СЕ К С Гр ϑαμβέομαι ἐκϑαμβέομαι πτήσσω καταπλήσσομαι ᾿εκπλήσσομαι ἐξίστημι φρίσσω ѹжасънѫт сѧ Вж. при ѹжасат Нвб