Старобългарски речник
ѹстрот 
ѹстрот -ѹстроѭ -ѹстрош св 1. Устроя, уредя, оправя онъ же отъвѣштавъ рее мъ. ꙇлѣ ѹбо пршедъ прѣжде ѹстротъ вьсѣ. ꙇ како естъ псано о снѣ ловѣьсцѣемь. да мъного постраждетъ  ѹньжѧтъ і М Мк 9.12 З не остав млст твоеѧ ѿ҇ насъ. нѫ млтвам їхъ. въ мръ ѹстро дшѧ нашѧ Е 33б 4 пѣснь дава егда ꙁемлѣ его ѹстроі сѩ. гь въцѣсарі сѩ да радѹетъ сѩ ꙁемлѣ СП 96.1 влко  ꙁбав  отъ напаст. ꙇ вꙿсего трѹда. ꙇ вь мръ съдраве ѹстро . вꙿсѭ правъдѫ дѣѭща. по ꙁаповѣдемъ твомъ. ꙇсплън  жтскꙑхъ. ꙇ небскꙑхъ благъ бꙑвъша СЕ 18а 18 вовода рее. да ꙿто т бꙑстъ да отде отъ свого воньства. а не пае себе ѹстро тꙑ.  на потрѣбѫ сътворт. свꙙтꙑмъ цѣсаремъ  ꙁакономъ мъ С 147.14 не бо нъ въ годъ тъ мноꙁ отъпадошꙙ того напрасно въстръжен. н ѹстрот. свого проштен о н҄емже хотѣахѫ С 375.14  ѧꙁꙑкъ стѣнѫ да матъ. да не варѣтъ ѹма. того бо дѣлꙿма  ꙁѫб  ѹстьнѣ на ѹтврьжденꙿ ѧꙁꙑка сътворенꙑ сѫтъ. да нколже въ простѫ ѹврьꙁъ ѧꙁꙑкъ двьр ꙁдетъ. нъ гда себѣ добрѣ ѹстротъ. тъгда съ всеѭ красотоѭ да сходтъ.  така словеса да ꙁностъ С 497.20 аште ѹбо въ такъ обꙑа ꙁапрьва себѣ ѹстромъ. пѫтемь ходꙙште. ѹдобь ѹже вьсѫ добрѫ дѣтѣль коньамꙿ.  не многъ трѹдъ прмемъ С 498.1 Настаня, установя някого някъде. стопꙑ  хъ справ. жꙁнь блгв. съхранѣ отъ всего дѣѣнѣ  кова. ꙇ дха неста. покрꙑ  ѩ отъ сѣте. непрѣꙁннъ. ѹстро ѩ въ прстанщ спѣнѣмь СЕ 18b 17 ꙇ вьꙁдвгн  отъ одра грѣховънааго. ꙇ ѹстро  въ стѫѭ црквь твоѭ. съдрава дшеѭ ꙇ тѣломь СЕ 25b 9 глагол҄ꙙ мъ. дадте м вол҄ѫ мало дьнї. да шедъ ѹстроѭ ѫжкꙑ своѧ. въ вьс хѹмꙗньсцѣ С 16.14 вждъ лца мого ꙁапл҄ьваньꙗ. ꙗже тебе рад прѧхъ. да тебе ѹстроѭ въ прьво дъхновень С 469.7 Направя, сторя. мате л рее стражѫ. дѣте ѹтврьдте ꙗкоже вѣсте. ѹбсте ꙗкоже вѣдѣсте. ѹстроте ꙗкоже вѣсте. стрѣꙁѣте аште да не бꙑсте хранл С 439.3 Поставя на служба, назнача. ѹсънѫвъша въ ѹпъвань жꙁн вьскрѣшенѣ. на лонѣ аврамⷧ. ꙇсаковѣ. ꙇѣковл. поко. ꙇ ѣко на ꙁем въ цркв твое. слѹгѫ ѹстролъ  бѣ. прѣдъ аћлꙑ же. твоѭ славѫ. неосѫжденꙿна. прм СЕ 58а 25 2. Наредя, подредя, наглася власꙑ же главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ. ꙇ вꙿсѧ ѹдꙑ. потрѣбъно ѹстро на немь. да вꙿсѣм въсхвалтъ тѧ. благааго хѫдожьнка СЕ 7b 13 ꙁде блаженꙑ ꙁ домѹ оца свого. по остат мѹ срѹ. не обратвъ сꙙ вьспꙙть. л мѣн сво желаѧ. ѹстрот по комѹ лѹбо обраꙁѹ С 547.3 ѹстронъ a) κατεσταλμένος Приличен, пристоен  бештнънꙑ же смѣхъ бъхъмъ отъврѣшт подобаатъ.  ходъ вьловьнъ мѣт.  одѣнь ѹстроно.  всѣм отьнѫдь ѹнт сꙙ подобаатъ С 497.26 b) κατεστεμμένος Увенчан такожде  копнц. скор господьстѣ бран. помааню тъкмо. подвꙁан божѧ скоротꙑ. дрѹгꙿ дрѹга вараѭште въкѹпѣ. вь дѣло съконьаваѭштꙙ. повелѣнмъ дѣтѣл . побѣдоѭ. ѹстрон. къ врагомъ  мѫтел҄емъ обльен (!) С 464.1 3. Подготвя, приготвя нъ да не гнѣвамъ сꙙ на врагꙑ нъ млѹмъ ѧ.  плаемъ сꙙ о н҄хъ  пеемъ сꙙ м. он бо сѫтъ ꙁъло страждѫшт. враждѹѭшт намъ. аште сце ѹстромъ дѹшѫ своѭ. можемъ  молт ꙁа н҄ꙙ С 406.27 кде хоштеш ѹготовамъ т ꙗст пасхѫ кѫѭ пасхѫ. не сьѭ пасхѫ нъ ждовьскѫ. обае тѫ ѹбо ѹготовашꙙ ѹенц. а сѭ нашѫ самъ ѹстро. нъ самъ пасха бꙑстъ С 416.13 пото се муро не бꙑстъ продано на трехъ сьтѣхъ днархъ  дано ѹбогꙑмъ. да муромъ же стъ раꙁль вонꙗм ѹстроно.  хꙑтростѭ съкѹпьно С 425.23 Прен.Подредя, приготвя.  повелѣ отъ бол҄ѣръ свохъ  рее. д въ темьнцѫ.  ѹстро м на ѹтрꙗ ѧже маш ꙁнаментꙑ мѫжꙙ. нарцамꙑѧ крьстꙗнꙑ С 58.22—23 ѹстронъ ἠμφιεσμένος Подготвен; достоен аꙁъ же вашего събора мол҄ѫ ѡ мѫенц. славьнї  ьстьн. ꙁбъранꙑѧ слѹгꙑ добрї мѫенц благовѣрю. ѹстрон дѣлател҄е. подражател҄е хръстов. жлшта стааго дха. сповѣдꙿнц дрьꙁ. дꙿноѹмн съ агг҄елꙑ С 67.14 4. Наредя, разпоредя многомъ же лѣтомъ мнѫвъшемъ. ѹстро богъ. ꙗвт съкровъно богатъство їѡанново. обраꙁомъ сцѣмъ С 293.20 5. Спася, избавя гі когда ѹꙁьрші. ѹстро дшѫ моѭ отъ ꙁълобꙑхь. отъ левъ їноѩдѫѭ моѭ СП 34.17 воѩ ѹстрот στράτευμα καϑοπλίζω Подготвя, съоръжа войска  вꙿсꙙ воѧ своѧ ѹстровъ. на дрѹго лѣто на вьꙁлюбьнꙑ градъ къ аморї прде поплѣнт го хотꙙ С 56.13—14 ѹстрот сѧ Изч М З Е СП СЕ С Гр ἀποκαϑιστάνω ἀποκαϑίστημι καϑίστημι κυβερνάω ἐπισκήπτω διατίϑημι ἀναδείκνυμι συντάσσομαι σκευάζω κατασκευάζω παρασκευάζω ἐμφυτεύω εὐτρεπίζω οἰκονομέω ѹстроіт ѹстроꙇт Нвб устроя [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА