Старобългарски речник
ѹтрьнца 
ѹтрьнца ж Църк. Утренна, утринно богослужение се же ѹтрьнⷰ҇ а҃ ҃ꙇ А 30d 14—16 (глаг. приписка, Курц, с. 60—61, бел. под линия) наѧтокь ѹтрьнц се есть А 131 a 18-19—16 (глаг. приписка, Курц, с. 263, бел. под линия) еваⷸ н(а) ѹтрьⷩ҇ц въ прⷥанⷦ гдскъ А 158 a 1 а на ѹтрънц. по ꙅ҃ псал(м) Е 30 a 16  по конъан ѹтрънц поет сѧ Е 30 6 6 Изч А Е Гр ὄρϑρος ѹтрънца Нвб Срв утренна