Старобългарски речник
ѹнт 
ѹнт -ѹнѭ -ѹнш св 1. Създам, сътворя гі ... вꙿсѣмъ бо комъ обьщнѫ ѹнлъ ес. рокѹ жтѣ съконьавъшю сѧ СЕ 58а 16—17 2. Поставя, настаня [образно] на мѣстѣ хладьнѣ. отънѭдѣже отъбѣжа. скръбь  пеаль. ꙇ вьꙁдꙑхане. ѹн дхъ ꙇхъ СЕ 64b 19—20 гь бъ нашъ. ѹнтъ дшѭ его. въ мѣ [!] свѣтълѣ. ꙇдеже вꙿс праведьнц поваѭⷮ҇ СЕ 59а 1—2 Включа. ѹн ꙇмена хъ. въ кънгахъ. жвотънꙑхъ. на лонѣ аврамⷧ. ꙇсаковѣ ѣковл СЕ 65b 2—3 3. Наредя, подредя ходъ вьловьнъ мѣт.  одѣнь ѹстроно.  всѣм отьнѫдь ѹнт сꙙ подобаатъ С 497.27 подъ властел [владꙑкам] ѹн҄енъ бꙑт εἰμὶ ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος Подчинен съм, намирам се във властта на някого аꙁъ лвкъ есмъ подъ властелꙑ ѹненъ. ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ М Лк 7.8 З А СК прьвѣ ѹнт προανατάσσομαι Поставя на първо място, предпочета прільплї ѩꙁкъ мої грътан моемь ... ѣште не пръвѣе ѹненїмь (погр. вм. ѹнѭ, Север., с. 177, бел. под линия) їлма. ѣко въ наѩло веселѣ моего СП 136.6 ѹнт воѩ παρατάσσομαι Подготвя, въоръжа войска по дъвою же дьню ѹнвъ цѣсарь воѧ своѧ. схождааше на рать С 192.24 ѹнт сѧ Изч М З А СК СП СЕ С Гр κατατάσσω ῥυϑμίζομαι τάσσω Нвб учиня, учиням, учинам диал ОА Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА