Старобългарски речник
ѹꙁьрѣт 
ѹꙁьрѣт -ѹꙁьрѭ -ѹꙁьрш св 1. Видя, съзра, съгледам ꙇ събꙑваетъ сѧ мъ пророъсто [!] сано глѭщее слѹхомь ѹслꙑште  не мате раꙁѹмѣт. ꙇ ꙁьрѧще ѹꙁьрте  не мате вдѣт М Мт 13.14 З отлъстѣ бо срдце люде схъ. ꙇ ѹшма тѧжъко слꙑшашѧ. ꙇ о сво съмѣжшѧ. еда когда ѹꙁьрѧтъ ома. ꙇ ѹшма ѹслꙑшѧтъ. ꙇ срдцемь раꙁѹмѣѭтъ. ꙇ обратѧтъ сѧ  сцѣлѭ ѩ М Мт 13.15 З дѣлателе же егда ѹꙁьрѣшѧ снъ. рѣшѧ вь себѣ. сь естъ наслѣдънкъ. прдѣте ѹбмъ і. ꙇ ѹдръжмъ достоѣне его М Мт 21.38 ЗI А Б ꙇ тъгда автъ сѧ ꙁнамене сна лвъскааго на нбсе. ꙇ тъгда въсплаѫтъ сѧ въсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ. ꙇ ѹꙁьрѧтъ сна лвскааго. грѧдѫ(дѫ)шта на облацѣхъ небесъскꙑхъ. съ слоѭ  славоѭ велеѭ М Мт 24.30 А, СК, Н. Срв.Мк 13.26 М З ꙇшьдъшѹ же емѹ въ врата. ѹꙁьрѣ  дрѹгаѣ. ꙇ гла мъ тѹ  сь бѣ лкъ. съ смъ наꙁарѣанномь М Мт 26.71 З А СК по томь же пакꙑ въꙁлож рѫцѣ на о его. ꙇ сътвор  проꙁьрѣт. ꙇ ѹтвор сѧ  ѹꙁьрѣ вьсѧ свѣтъло М Мк 8.25 З глааше же  народомь. егда ѹꙁьрте облакъ въсходѧщь отъ ꙁападъ. абе глете ѣ(к)ко тѫа грѧдетъ.  бꙑваатъ тако М Лк 12.54 З ѣко ѹ тебе естъ їстоьнїкъ жївота. въ свѣтѣ твоемъ ѹꙁърїмъ свѣтъ СП 35.10 рогъ его вьꙁнесетъ сѩ въ славѣ. грѣшьнкъ ѹꙁьртъї прогнѣваетъ сѩ. ꙁѫбꙑ своїм поскрежьштетъ ї лаетъ СП 111.10 моⷧ҇ наⷣ҇ трⷭ҇ѧмоⷨ҇ ве҇ⷬе. да вкѹсⷮ҇ мало. ꙁвѣꙁдѫ ѹꙁьрѣвъ СЕ 46а 20 аште оплътъ сꙙ на мꙙ плъкъ не ѹботъ сꙙ срьдꙿце мо. гь мнѣ помоштьнкꙿ  аꙁъ ѹꙁьрѫ врагꙑ моѧ С 18.1  поѭште трет асъ ꙗкоже бѣаше мꙿ обꙑа. вьнеꙁаапъ ѹꙁьрѣшꙙ слѫ кѫѭ сь небесе пѹштенѫ къ н҄мъ. свѣтт. тронѫ свтаѭште сꙙ С 64.20 прлеж ꙁѣло къ такомѹ жꙙданю дондеже ѹꙁьрш жꙙдѣнааго ꙗко  жꙙждеш С 500.14 стъ ѹбо отъ многꙑхꙿ дрѹгꙑхъ. ѹꙁрѣт ꙁнамен. ѹꙙстьнѣ же  отъ хотꙙштааго. отъ насъ прѣдьложенааго бьіт сьповѣданьꙗ С 513. 25 Образно. къто естъ ловѣкъ іже пожіветъ. ї не ѹꙁьрітъ съмръті. їꙁбавітъ дшѫ своѭ ꙁдрѫкꙑ адовꙑ СП 88.49 ѹааше хъ мос решт. ѹꙁьрте жꙁнь вашѫ. всмѫ прѣдъ вам.  повѣшенъ рее. аꙁъ смъ жꙁнь  вьскрѣшень С 478.8 2. Узная, науча аште бо се тъьѭ ѹꙁьрꙙтъ ꙁълодѣ властельско мѹ мꙙ. л  ꙁнаменꙗ вꙑ всꙙште аб поꙁнавъше блюдѫтъ сꙙ С 43.6 стꙑ канꙿддъ глагола. наставьне тьмѣ.  вьсего беꙁаконꙗ ѹтелю. наꙿн се творт.  ѹꙁьрш мьсть своѭ С 74.5  раꙁѹмѣте ꙿто сътворсте. маловрѣменънꙑхъ мѫкъ ѹбоꙗвъше сꙙ. вѣьнѣ мѫцѣ сам сꙙ прѣдасте. ѹꙁьрте вꙑ бѫдѫштаꙗ вамъ отъ правьдвааго сѫдѧ їсха. же отъдастъ комѹждо по дѣломъ свомъ С 108.2 дьньсь ловѣьско стъство. отъ дꙗволꙗ протвъства свободвъ. на прьво добрород вьꙁведе. гда бо ѹꙁьрѫ наꙙтъкъ мо. сце ѹдолѣвьшъ сьмрьт ѹже не боѭ сꙙ С 490.8 3. Прен. Помисля, разсъдя, преценя лцемѣре. ꙇꙁьм пръвѣе бръвъно ꙁ оесе твоего. ꙇ тогда ѹꙁьрш ꙁѧт сѫецъ ꙁ оесе братра твоего М Мт 7.5 З А СК глѧ. съгрѣшхъ прѣдавъ кръвъ не повнънѫ. он же рѣшѧ то естъ намъ тꙑ ѹꙁьрш М Мт 27.4 З А СК вдѣвъ же платъ ѣко несоже не ѹспѣатъ. нъ пае млъва бꙑваатъ. премъ водѫ ѹмꙑ рѫцѣ прѣдъ народомъ глѧ. не повненъ есмъ отъ кръве сего праведънааго. вꙑ ѹꙁьрте М Мт 27.24 З А СК М З А СК Б ЗП Н СП СЕ К С Гр ὁράω ἐφοράω καϑοράω ϑεάομαι ϑεωρέω βλέπω ἐμβλέπω διαβλέπω ѹꙁърѣт ѹꙁрѣт Нвб узра диал ДА ЕА