Старобългарски речник
ѹпъват 
ѹпъват -ѹпъваѭ -ѹпъваш несв 1. Уповавам се, надявам се на някого [нещо]; вярвам ꙇ на мѧ его ѩꙁц ѹпъваѭтъ М Мт 12.21 З А СК ѹпъва на ба ꙁбавтꙑ нꙑнѣ. аште хоштетъ емѹ. рее бо ѣко бж снъ есмъ М Мт 27.43 З А СК а понеже крѣпле его нашедъ побѣдтъ і  вьсѣ орѫжѣ его отьметъ на нѣже ѹпъвааше  корсть его раꙁдаатъ М Лк 11.22 З пожьрѣте жрътвѫ правьдѫ.  ѹпьваіте на гѣ СП 4.6 съхрані дшѫ моѭ ꙁбаві мѩ да не постꙑждѫ сѩ ѣко ѹпъвахъ на тѩ СП 24.20 Срв. СП30.2 СЕ74b 8 СЕ75b 3 їꙁбавтъ гь дшѩ рабъ своіхъ. ї не прѣгрѣшѩтъ вьс ѹпъваѭще на нь СП 33.23 се вкъ іже не положі ба помощъніка себѣ. нъ ѹпъва на множьство богатъства своего.  вьꙁможе сѹетоѭ своеѭ СП 51.9 н сѫщ въ адѣ ѹпъваѭтъ на мⷧ҇сть твоѭ СЕ 64b 24  бꙑхъ ѣко къ не слꙑшѧ. ꙇ не мꙑ въ ѹстѣхъ свохъ обленѣ. ѣко на тѧ гі ѹпъвахъ. ꙇ тꙑ ѹслꙑш мѧ гі бже мо СЕ 76b 14 Срв. СП37.16 їӱлꙗн рее. моꙗ доброта  ѹкрашен  лѣпота хс стъ. же посъла агꙿг҄ела свого  покрꙑ мꙙ ѹбогѫѭ ꙗко ѹпꙿвахъ на н҄ь С 5.5 то сꙙ надѣш. л на кого ѹпꙿваш глагол҄ м С 153.10 Разчитам, осланям се. он же вдѣвъше старость мѹ порѫгашꙙ сꙙ  обѣшташꙙ сꙙ. ѹпꙿваѭште кон҄ьскꙑмъ ходомъ.  голѣньм свом С 31.5—6 антоннъ рее. рѣхъ т алеѯандре ꙗко бѣсъ маш.  тѣмъ ѹпꙿваѧ не стꙑдш сꙙ С 158.19 тъгда же поклон҄ѫ сꙙ отъ съмрът къ намъ обратвъша сꙙ. сладость бо мамъ къ вештьствѹ. не бо м стъ ѹпват днѣмъ рѣемъ С 501.4 2. Прич. сег. деят. като същ. ѹпъваѩ м ед ѹпъваѭще м мн ὁ ἐλπίζων, οἱ ἐλπίζοντες, οἱ πεποιϑότες Този, който се уповава; надяващият се; тези, които се уповават; надяващите се многꙑ ранꙑ грѣшънѹмѹ ѹпъваѭштаго же на гѣ мілость обідетъ СП 31.10 се оі гні на боѩщіхъ сѩ его.  на ѹпъваѭщѩѩ на млость его СП 32.18 колъ мъного множьство благості твоеѩ гі. ѭже съкꙑ (!) боѩштмъ сѩ тебе. съвръшілъ есі ѹпъваѭштѩѩ на тѩ. прѣдъ снꙑ лвскꙑ СП 30.20 М З А СК СП СЕ К С Гр ἐλπίζω ἐπελπίζω πείϑομαι πέποιϑα ϑαρρέω πιστεύω παρρησιάζομαι πεπαρασιασμένως ѹпват ѹпꙿват ѹпьват Нвб уповавам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР