Старобългарски речник
ѹслꙑшат 
ѹслꙑшат -ѹслꙑшѫ -ѹслꙑшш св 1. Чуя, възприема със слуха си молѧще же сѧ не лхо глте. ѣкоже  ѩꙁꙑънц. мьнѧтъ бо сѧ ѣко во мъноѕѣ глн своемь ѹслꙑшан бѫдѫтъ М Мт 6.7 З А СК ѹслъшат (!) же мате бран. ꙇ слꙑшанѣ бран вдте. не ѹжасате сѧ. подобаатъ бо вьсѣмъ бꙑт. нъ не тогда естъ коньна М Мт 24.6 ЗI, А, СК. Срв. Мк 13.7 М, З;Лк 21.9 М З А СК ѹслꙑшано бѫдетъ ѹ ћемона. мꙑ ѹтолмꙑ. ꙇ вꙑ бес пеал сътвормъ М Мт 28.14 З А СК ꙁане елко въ тъмѣ рѣсте вь свѣтѣ ѹслꙑштъ сѧ. ꙇ еже къ ѹхѹ гласте въ талщхъ. проповѣстъ сѧ на кровѣхъ М Лк 12.3 З А Б ръцамъ въс г ѹслш  помлѹ() Е 21б 15 гласьмъ моімъ къ гві воꙁьвахъ.  ѹслꙑша мѩ отъ горъї стꙑѩ ... своеѩ СП 3.5 въ скръбі пространілъ мѩ ес. помлѹі мѩ ї ѹслꙑші молітвѫ моѭ СП 4.2 отъстѫпте отъ мне вьсі творѩщеі беꙁаконнъе. ѣко ѹслꙑша гь гласъ плаа моего СП 6.9 людье тѹжді іхъже не ꙁнахъ работашѩ мі. въ слѹхъ ѹхѹ ѹслꙑшаше мѩ СП 17.45 прꙁьр ꙇ ѹслꙑш мѧ гі бже мо. просвѣт о мо СЕ 73b 23 Срв. СП12.4 ꙇ да ѹслꙑштъ блаженъꙶ гласъ. ноѧдааго сна твоего  ба нашего СЕ 101b 21 ꙗко отънеможе гь. нъ мꙑ глетъ бо. л не можетъ рее рѫка моꙗ отꙙт васъ. л отꙙжьа слѹхъ мо не ѹслꙑшат С 135.19 2. Чуя, бъда надарен със способността за чуване капшта поганъскаꙗ сьребро  ꙁлато. ѹста мѫтъ  не глагол҄ѫтъ. о мѫтъ  не ѹꙁьрꙙтъ. ѹш мѫтъ  не ѹслꙑшꙙтъ. ноꙁдр мѫтъ  не обон҄ѣѭтъ С 104.4 3. Прич. мин. деят. като същ. ѹслꙑшавъше м мн οἱ ἀκούσαντες Тези, които са чули; чулите амнь амн глѭ вамъ. ѣко грѧдетъ годна  нꙑнѣ естъ. егда мрътв ѹслꙑшѧтъ глсъ сна бжѣ. ꙇ ѹслꙑшавъше ожвѫтъ М Йо 5.25А 4. Прен. Узная, разбера, науча походꙙ ѧꙁꙑкꙑ. доде  къ странамъ сауръскьімъ.  ѹслꙑшавъ. ꙗко вьс град мъ  мѣста пае нѣхъ ѧꙁꙑкъ бѣсꙑ мѫтъ. къ кѹмрьскꙑмъ прѣльстемь. хотѣаше т къ горьн҄їмъ мѣстомъ С 24.7  ста прѣбꙑвъша. трѹдста сꙙ ꙁвѣсто въ вꙿсе стотѣ съхранвъша сво тѣлесѣ. вь нестьлѣнї. ѹслꙑша же мат правьдьнѹѹмѹ.  рада бꙑстъ  въсхвал ѭ С 26.1 съповѣдашꙙ же бѣшꙙ сь н҄еѭ пршьл.  ѹслꙑшавъ бꙑвъше.  попее сꙙ съ матерьѭ дѣтшта С 44.10—11 ѹслꙑшанъ сътворт ἀκουστὸν ποιέω, ἀκουτίζω Направя да се чуе с нбі ѹслꙑшанъ створлъ естъ сѫдъ СП 75.9 кто въꙁглагол҄етъ слꙑ гнꙙ. ѹслꙑшанꙑ сътвортъ вьсꙙ хвалꙑ го С 486.24 Срв. С489.27 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр ἀκούω ἀκούομαι εἰσακούω ἐπακούω ὑπακούω μανϑάνω ѹслъшат ѹслъшат ѹслъшаті Нвб услишам, услишвам остар ВА Дюв РРОДД Срв услушам [се] ОА НГер ДА