Старобългарски речник
ѹспѣхъ 
ѹспѣхъ м Полза, облага, изгода; успех ходвъш же  вдѣвъш достоновѣрьн отьц. т съповѣдашꙙ намъ ѹспѣха рад. богѹ же подобаатъ слава дръжава.  покланꙗн съ беꙁнаꙙльнꙑмъ отьцемъ С 168.20—21 тѣло ѹбо сво на снескѫѭ горѫ прнесъ. а дѹшѫ на небесъскѫѭ. ꙗкоже мьн҄ѫ  отъ того самого мѣста. велко нъ невдмѹѹмѹ. ѹправьн  ѹспѣхъ пробрѣст помꙑслвъ.  тѹ жвꙑ велко съмѣрен прмꙿ С 273.8 тако бо  мноꙁ немлоствꙑѧ обꙑкл сѫтъ тьмнꙑ нарцат. на кꙑ ѹбо ѹспѣхъ дѣвъста (!) гда невѣстьнка не вдѣшꙙ С 374.27—28 того рад слово нꙑ стъ богъ далъ  рѫцѣ  ноꙁѣ.  тѣлесьнѫѭ моштъ.  ѹмъ  съмꙑслъ. да вьсе то на наше съпасен.  на въскран҄хъ ѹспѣхъ прнесѣмъ С 379.7 каа бо пол҄ьꙃѣ еже вѣдѣт. о бꙃѣ праваꙗ ѹенꙗ добрѣ. а блѫдъ дѣат срамьнѣ котеръ же пакꙑ ѹспѣхъ цѣломѫдроват добрѣ хѹловат же неестьнѣ Х IIВб 14 беꙁ ѹспѣха ἀνόνητος Без полза; безполезен то л прѣмѣнѹш м протвѫ бжмъ даромꙿ. нъ беꙁъ ѹспѣха тебѣ да бѫдетъ обѣтъ тво С 50.12 на ѹспѣхъ бꙑт [бꙑват] ὠφελέω, ἐπωφελὴς καϑίσταμαι, πρὸς οἰκοδομὴν συντείνω Полезен съм някому тъгда пакꙑ глаголаста м. вьнд вь тѣло сво. аште то ведевѣ тꙙ отън҄ѫдѹ тꙙ вьꙁведоховѣ. да ѹбо вьнд да  нѣмъ на ѹспѣха бѫдеш. о н҄хъже съгрѣшлъ с  прѧ С 167.30—168.1 рекѫ же о поспѣшенї млостьнѣѣмь.  же вьсѣмъ мже можемь. блжнюѹмѹ на ѹспѣхъ бꙑт. пон҄еже не льꙁѣ съпаст сꙙ нако С 370.15—16 ꙗже мѣнмъ бꙑваатъ. а ꙗже по семъ  к тѣмъ. же н богатьствомъ н словомъ. н ꙁастѫпомъ н нѣмь нмже на ѹспѣхъ блжьнюѹмѹ бꙑт хотꙙтъ. нъ вьсе крꙑѭштемъ. то поꙿто ѹбо та прта црѣ С 375.19—20 на вьсѣко врѣмꙙ добро  съпасно покаан. дръжꙙштмъ сꙙ го. вь сѧ же пае альбънꙑѧ дьн. на ѹспѣхъ бꙑваатъ вьсѣмъ ловѣкомь. текѫштїмъ на рѫцѣ мѹ С 390.6—7 да дастъ благодѣть слꙑшꙙштїмъ.  то да вѣштатъ же на ѹспѣхъ стъ слꙑшꙙштмъ С 497.23—24 [не] на ѹспѣхъ сꙑ ὁ [οὐκ] ὠφελῶν Този, който е безполезен, от когото няма полза сьде же  не на ѹспѣхъ сѫштаꙗ.  обльнѣ трѣбѹѭштмъ сѫштаꙗ стьштаѭштѹ (!). мѣахѫ бо масло не обльно же тѣмже  мѫꙙтъ сꙙ С 370.25 обьщаго рад ѹспѣха κοινωφελῶς За обща полза  на польꙁѫ обьштѫѭ вьсе творшꙙ. того рад небо прѧшꙙ. нѣстъ бо нꙿтоже тако бѹ любо. ꙗкоже же обьштаꙿго рад ѹспѣха жт С 379.2—3 С Х Гр ὠφέλεια ὄφελος ὄνησις κέρδος Нвб успех ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР