Исторически речник
м маарнс+ маатовъ+ магдаланьскъ магдалньскъ магдалꙑн҄+ магстрꙗнъ+ магнъ+ мадꙗмъ+ мадꙗмьскъ+ маꙁат+ ма+ малтъ+ манановъ+ маюма макаве+ мак҄едон+ мак҄едонь+ мак҄едоньскъ максмнъ максмꙗнъ+ максмъ+ мала малахе+ малелел҄евъ+ малетъ мало маловрѣменьнъ+ маловѣръ+ малогодьнъ+ маломощь+ маломь малословь+ малосъпань+ малосменьнъ+ малхъ+ малъ+ малъжена+ малъженьць+ малꙑ мальько мамантъ+ мамона+ мамоннъ+ мамънъ мамьбрскъ+ манас[]+ манаснъ+ манастꙑрь+ манастꙑрьскъ+ манна+ мановень+ маньтца+ мань+ марнъ+ марна+ марнъ+ марсъ+ марꙗ+ марк҄елъ+ марк҄анъ+ марк҄ань+ марк҄аньскъ+ маркъ+ маротасъ+ марта+ март мартнъ+ мартѹр+ мартъ+ маръ+ маруѳа масдратъ+ маслна+ маслньнъ+ масло+ масраѳ мастт+ масттъ+ масть+ матер҄ь+ матерьн҄ь+ матерьскъ+ матерьство+ мат+ матꙁмъ+ матца+ матрона маттанъ+ маттатавъ+ маттатвъ+ маттатовъ+ маттꙗ+ маттѣ+ матѹсал҄ь+ медвѣдца+ медвѣдь+ медвѣждь+ медотоьнъ+ медъ+ межда+ междѹ междѹмѣрь+ междѹрамь+ междѹрѣь+ междюрамь мелагр+ мелеанновъ+ мелет+ мелтн+ мелтонъ мелтъ+ мельх҄седековъ+ мельх҄седекъ+ мельх҄въ+ мельхъ мене месалиани+ месꙗ месопотамꙗ+ мест+ метат+ метод+ меь+ м мловат+ млосрьдоват+ млосрьдъ+ млосрьдьнъ+ млосрьдь+ млоствъ+ млостꙑн+ млость+ млостьнъ+ млот+ млъ+ млъковат сѧ+ ммо ммогрѧст+ ммот+ ммомнѫт+ ммонест+ ммотещ+ ммотѣкат+ ммоходт+ мна+ мноват+ мнѫт+ мродрьжтель+ мронъ+ мротворьць+ мръI+ мръII+ мрьно мрьнѣ мрьнъI+ мрьнъII+ мрьскъ+ мрьскꙑ мса+ мсалъ+ мсеот мтродоръ+ мтрополтъ+ мтрофанъ+ мтѣ мхалъ+ мхалъ младенщь+ младеньство младеньць младеньь, младенеь младоженьць+ младѣньць младѣньь младъ+ младьнщь младьнъ+ младьньство+ младьньць+ младьньь+ младѧтьце+ млатъ+ млѣко+ млѣт+ млѣьнъ+ млѣь+ млъва+ млъвт+ мльн+ мльалвъ+ мльальнкъ+ мльальнъ+ мльаньнъ+ мльань+ мльат+ мнасъ многоъстьно многꙑщ мнѣ моавтьскъ+ моавъ могъдаламъ могѫть+ модестъ+ можданъ+ моꙁгъ+ мо мос[] мок҄+ мокротьнъ+ мокръ+ мол҄ень+ молтва+ молтвоват+ молтвьнкъ+ молтвьнъ+ молт+ молт сѧ+ мольба+ мольбьнъ+ момсѹстскъ+ момлъ+ монсто+ моностꙑрь морава+ мор҄е+ моръ+ морьскъ+ мосеовъ мос[]+ моснъ+ мосовъ мость+ мостъ+ мосѣскъ+ мосѣовъ+ мотꙑка+ мотꙑла+ мошьна+ мот+ мощI+ мощII+ мощь+ мощьно мощьнъ+ моѣвъ мраꙁт+ мраꙁъ+ мраꙁьнъ+ мракъ+ мраьно+ мраьнъ+ мрѣжа+ мрѣкорꙗ+ мрѣт+ мрьꙁость+ мрьꙁѣт+ мрьꙁъкъ+ мрькнѫт+ мрьтвт+ мрьтвость+ мрьтвъ+ мрьтвьнъ+ мрьтвьць+ мрьцат+ мрьень+ мѹдт+ мѹдьнъ+ мѹка мѹр+ мѹс[] мѹск҄скъ+ мѹсѣовъ мѹха+ мѣдѣнъ+ мѣдь+ мѣдьнца+ мѣдьнъ+ мѣлъ+ мѣна+ мѣн҄ень+ мѣнтI+ мѣнтII+ мѣра+ мѣрло+ мѣрт+ мѣст+ мѣсто+ мѣсѧць+ мѣсѧцьсловесьнкъ+ мѣсѧьнъ+ мѣхъ+ мъдьлвъ мъдьлость+ мънасъ+ мънхъ+ мъншьскъ+ мъногашьд мъногащ мъного мъногобожиѥ+ мъногобожьнъ+ мъногобожьскъ+ мъногобожьство+ мъногоболѣꙁньнъ+ мъногобрачиѥ+ мъноговлъньнъ+ мъногоглавьнъ+ мъногоглаголань+ мъногоглаголат+ мъногодѣтѣльнъ+ мъногодьньнъ+ мъногольнѣ мъногольнъ+ мъноголѣтьнъ+ мъногомлоствъ+ мъногообраꙁьнъ+ мъногоотел҄ьнъ+ мъногоотъ+ мъногоплаьнъ+ мъногоплодьнъ+ мъногопрѣпѣтъ+ мъногопьрвъ+ мъногораꙁльно мъногораꙁльнъ+ мъногораꙁль+ мъногосльнъ+ мъноготрѹдьнъ+ мъногоцѣньнъ+ мъногоьстьнъ+ мъногоѧстьно мъногъ+ мъногъкратꙑ мъножат+ мъножт+ мъножт сѧ+ мъножцеѭ мъножьство+ мъножьствь+ мъноѭ мъскъ+ мъстъ+ мъшца+ мът мꙑ мꙑслт+ мꙑсль+ мꙑсльнъ+ мꙑтар҄ь+ мꙑт+ мꙑт сѧ+ мꙑто+ мꙑтомьць+ мꙑтъ+ мꙑтьнца+ мꙑшь+ мꙑшьца+ мьгла+ мьꙁда+ мьꙁдодавьць+ мьꙁдомьць+ мьꙁдоотъдавьць+ мьꙁдьнца+ мьн҄е мьн мьнт сѧ+ мьнѣ мьнѣ мьнѣнь+ мьнѣт [сѧ]+ мьн҄ь мьньш мьн҄ьшьм мьрдаръ+ мьстт+ мьсть+ мьстьнкъ+ мьь мььтъ+ мьщат+ мьщень+ мѧ мѧкъколѣгань+ мѧкъкъ+ мѧсо+ мѧсопостъ мѧсопостьнъ мѧсопѹстъ+ мѧсопѹстьнъ+ мѧст+ мѧст сѧ+ мѧта+ мѧтежь+ мѧтежьнкъ+ мѧтежьнъ+ мѫдт мѫдрт сѧ+ мѫдровань мѫдроват+ мѫдрость+ мѫдростьнъ+ мѫдрѣ мѫдръ+ мѫдрьство+ мѫдрьствовань+ мѫдрьствоват+ мѫдьнъ мѫжат сѧ+ мѫжеблажьствь+ мѫжь+ мѫжьскъ+ мѫжьскꙑ мѫжьство+ мѫжьствьнъ мѫкаI+ мѫкаII+ мѫтт+ мѫтт сѧ+ мѫенкъ+ мѫенца+ мѫень+ мѫеньно+ мѫеньскъ+ мѫень+ мѫл҄ьнъ+ мѫтел҄евъ+ мѫтел҄ь+ мѫтельскъ+ мѫтел҄ьство+ мѫт+ мѫьнъ+ мѵра+ мѵро+ мѵрьнъ+ мѵсѣовъ