Исторически речник
мъножат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мъножатмъножаѭ, мъножаѫ, мъножаѧ, мъножаюмъножаш, мъножаеш, мъножаашмъножатъ, мъножаетъ, мъножаатъ, мъножать, мъножаеть, мъножаать, мъножат, мъножает, мъножаатмъножамъ, мъножаемъ, мъножаамъ, мъножамь, мъножаемь, мъножаамь, мъножам, мъножаем, мъножаам, мъножамо, мъножаемо, мъножаамомъножате, мъножаете, мъножаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мъножаѭтъ, мъножаѫтъ, мъножаѧтъ, мъножаютъ, мъножаѭть, мъножаѫть, мъножаѧть, мъножають, мъножаѭт, мъножаѫт, мъножаѧт, мъножаютмъножавѣ, мъножаевѣ, мъножаавѣмъножата, мъножаета, мъножаатамъножате, мъножаете, мъножаатемъножамъножа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мъножамъ, мъножамь, мъножаммъножатемъножавѣмъножатамъножахъ, мъножахь, мъножахмъножа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мъножамъножахомъ, мъножахомь, мъножахом, мъножахмꙑмъножастемъножашѧ, мъножашѫ, мъножаша, мъножаше, мъножахѫмъножаховѣмъножаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мъножастемъножаахъ, мъножахъ, мъножаахь, мъножахь, мъножаах, мъножахмъножааше, мъножашемъножааше, мъножашемъножаахомъ, мъножахомъ, мъножаахомь, мъножахомь, мъножаахом, мъножахоммъножаашете, мъножашете, мъножаасте, мъножасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мъножаахѫ, мъножахѫ, мъножаахѹ, мъножахѹмъножааховѣ, мъножаховѣмъножаашета, мъножашета, мъножааста, мъножастамъножаашете, мъножашете, мъножаасте, мъножасте
мъножат -мъножаѭ -мъножаш несв Умножавам се множаѭштемꙿ же ностань лкоже дꙿнї. вънѫ с н҄мъ прѣбꙑваѭштмъ ... не довьлѣахѫ водꙑ раꙁвѣ на мало дн С 549.17 Изч С множат Нвб множа [се] ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА