Исторически речник
молт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
молт сѧмолѭ, молѧ, молюмолшмолтъ, молть, молтмолмъ, молмь, молм, молмомолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
молѧтъ, молѧть, молѧтмолвѣмолтамолтемолмол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
молмъ, молмь, молммолтемолвѣмолтамолхъ, молхь, молхмол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
молмолхомъ, молхомь, молхом, молхмꙑмолстемолшѧ, молшѫ, молша, молше, молхѫмолховѣмолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
молстемолꙗахъ, молѣахъ, молаахъ, молѣхъ, молꙗхъ, молѧахъ, молѧхъ, молꙗахь, молѣахь, молаахь, молѣхь, молꙗхь, молѧахь, молѧхь, молꙗах, молѣах, молаах, молѣх, молꙗх, молѧах, молѧхмолꙗаше, молѣаше, молааше, молѣше, молꙗше, молѧаше, молѧшемолꙗаше, молѣаше, молааше, молѣше, молꙗше, молѧаше, молѧшемолꙗахомъ, молѣахомъ, молаахомъ, молѣхомъ, молꙗхомъ, молѧахомъ, молѧхомъ, молꙗахомь, молѣахомь, молаахомь, молѣхомь, молꙗхомь, молѧахомь, молѧхомь, молꙗахом, молѣахом, молаахом, молѣхом, молꙗхом, молѧахом, молѧхоммолꙗашете, молѣашете, молаашете, молѣшете, молꙗшете, молꙗасте, молѣасте, молаасте, молѣсте, молꙗсте, молѧасте, молѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
молꙗахѫ, молѣахѫ, молаахѫ, молѣхѫ, молꙗхѫ, молꙗахѹ, молѣахѹ, молаахѹ, молѣхѹ, молꙗхѹ, молѧахѹ, молѧхѹмолꙗаховѣ, молѣаховѣ, молааховѣ, молѣховѣ, молꙗховѣ, молѧаховѣ, молѧховѣмолꙗашета, молѣашета, молаашета, молѣшета, молꙗшета, молꙗаста, молѣаста, молааста, молѣста, молꙗста, молѧаста, молѧстамолꙗашете, молѣашете, молаашете, молѣшете, молꙗшете, молꙗасте, молѣасте, молаасте, молѣсте, молꙗсте, молѧасте, молѧсте
молт сѧ -молѭ сѧ -молш сѧ несв 1. Моля се, отправям молба към някого ꙇ се мѫжъ ꙇꙁ народа въꙁъп глѧ. ѹтелю молѭ т сѧ прꙁър на снъ мо. ѣко ноѧдъ м естъ М Лк 9.38 З СК распрострѣте ѹбо мол҄ѫ вꙑ сꙙ вашꙙ ѹмꙑ.  сь тхостѭ прмѣте хѹдаа моꙗ словеса. да мало то оть н҄хъ ѹспѣшеньꙗ прмете С 498.20  лежꙙште прѣдъ ногама мол҄ꙗхѫ сꙙ мѹ да ослабтъ мъ отъ многꙑѧ болѣꙁн С 39.16  съ прлежꙿноѭ молтвоѭ мол сꙙ мѹ. по ѹмрьт го. погрет  вь н҄емъ С 531.29 Ꙁнамен  юдесꙑ блстаѧ  ѹен посрам ꙁаконопрѣстѫпьнаего събора•  тѣм же побваемъ  каменемь посꙑпаемъ• о ѹбцахъ молѣаше сѧ ꙁа отъпѹстъ КО Клим. абье кровь тееть рѣкою.  ѡкровавть все тѣло. ꙁемлѧⷤ орема  рылоⷨ коплема  кладѧц копаема не крть не стенеть не ѡкровавтьⷭ не молть сѧ ѡрѣщⷨ, ꙗкоже съдшьнаѧ всѧ творѧть Пс. Кес. (102 / 101) Много оубѡ моливше сѧ и припад(а)вше оувѣщашѫ елины воевати натроꙗны ХрКМ (ст. 1209) тѣмьже ѹбо брате с вьсѧ внꙑ пагѹбьнꙑѧ слꙑшавъшѧꙗ женам• прлежъно молмъ сѧ ꙁбꙑт хъ ПА 43a 2. Моля се, отправям молитва към Бога рее же мъ. егда молте сѧ глте. отъе нашъ же ес на нбсх М Лк 11.2 З влко гі вꙿседръжтелю. ое га нашего сха. тебѣ молмъ сѧ. ꙇ тебѣ сѧ кланѣемъ СЕ 19а 3—4 ѹслꙑші бже гласъ моі. егда молѭ сѩ къ тебѣ СП 63.2 добрѣ братꙗ молте сꙙ гѹ прлежьно С 109.11 покаꙗ сѧ мѫжь тъ и припаде сльꙁами и проклѧ ресь тѫ и моли сѧ богоу ЙЕ Шест. 43b молѧхѹ сѧ бгꙋ стї ѹмрет.  ꙁбыт томленїа. двдъ бо глѧ. ꙁвед с темнца дшѫ мою. павелъⷤ. стрⷭтенъ аꙁъ лвкъ. кто мѧ ꙁбавть ѿ телесе смрт сеѧ Пс. Кес. (170 / 168) како є͗ще мо́жеⷮ до́лꙋ ле́жѫ, бра́ти сѧ сь врагоⷨ свои́мъ• и͗ молим сѧ ѡ͗ себѣ, не́ тькмо ѿпасти ѿ врагъ нашихъ, нѫ̏ и͗ да ть́щетни па́днемь Дор. 246а Двдь бѹ молꙗ сꙗ глааше: не погѹб сь неьствым дша моеꙗ:  сь мѹж крьв жвота моего ПА 26а М З А СК Б СП СС СЕ К С Р Г ПА БС Дор Пс. Кес. ЙЕ Шест. ХрКМ КО Клим. Гр προσεύχομαι δέομαι παρακαλέω ἐρωτάω εὔχομαι ὑπερεύχομαι ἐξαιτέω ἱκετεύω ἐκλιπαρέω ἐπικαλέομαι λιτανεύω ἐπεύχομαι ποιέω τὴν εὐχήν προσσευχή ἱκεσία Вж. при молт Нвб