Исторически речник
млатъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
млатъ, млатьмлатамлатѹ, млатовмлатъ, млатьмлатамлатомь, млатомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
млатѣмлатемлат, млатовемлатъ, млать, млатовъ, млатовьмлатомъ, млатомь, млатовомъ, млатовомьмлатꙑ, млатовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
млатꙑ, млатовꙑ, млатъммлатѣхъ, млатѣхь, млатохъ, млатохь, млатовохъ, млатовохьмлатамлатѹмлатома
млатъ м Чук гоже бо прѣді малꙑ вдѣаше млатꙑ ковома.  брадъвѭ тешема. то того нꙑнꙗ поставлъ с.  бога  нареш С 161.29 дадте м мꙿлатъ желѣꙁнъ  съкрѹшѫ го С 27.25 Изч С Гр σφῦρα мꙿлатъ Нвб млат ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА Срв млатя ’чукам, удрям’ диал ДА