Исторически речник
мьꙁдьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мьꙁдънца, мьꙁдьнца, мьꙁднцамьꙁдьнцѧ, мьꙁдънцѧ, мьꙁдьнцѫ, мьꙁдънцѫ, мьꙁдънцꙑ, мьꙁдьнцꙑ, мьꙁдьнце, мьꙁдънце, мьꙁднцѧ, мьꙁднцѫ, мьꙁднце, мьꙁднцꙑмьꙁдънц, мьꙁдьнц, мьꙁднцмьꙁдънцѫ, мьꙁдьнцѫ, мьꙁдънцѹ, мьꙁдьнцѹ, мьꙁднцѫ, мьꙁднцѹмьꙁдънцеѭ, мьꙁдьнцеѭ, мьꙁдънцеѫ, мьꙁдьнцеѫ, мьꙁдънцеѧ, мьꙁдьнцеѧ, мьꙁдънцею, мьꙁдьнцею, мьꙁднцеѭ, мьꙁднцеѫ, мьꙁднцеюмьꙁдънц, мьꙁдьнц, мьꙁднц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мьꙁдънце, мьꙁдьнцемьꙁдьнцѧ, мьꙁдънцѧ, мьꙁдьнцѫ, мьꙁдънцѫ, мьꙁдънцꙑ, мьꙁдьнцꙑ, мьꙁдьнце, мьꙁдънце, мьꙁднцѧ, мьꙁднцѫ, мьꙁднце, мьꙁднцꙑмьꙁдънць, мьꙁдьнць, мьꙁдънцъ, мьꙁдьнцъ, мьꙁднцъмьꙁдънцамъ, мьꙁдьнцамъ, мьꙁдънцамь, мьꙁдьнцамь, мьꙁднцамьмьꙁдънцам, мьꙁдьнцам, мьꙁднцаммьꙁдънцахъ, мьꙁдьнцахъ, мьꙁдънцахь, мьꙁдьнцахь, мьꙁднцахь
NfOuNfGuNfDu
мьꙁдънц, мьꙁдьнц, мьꙁднцмьꙁдьнцю, мьꙁдънцю, мьꙁдьнцѹ, мьꙁдънцѹ, мьꙁднцѹмьꙁдьнцама, мьꙁдънцама, мьꙁднцама
мьꙁдьнца ж Място, където се събират данъци и мита, бирничество вдѣ ка на мьꙁдꙁнц сѣдѧшта. ꙇменемь матꙿтеа З Мт 9.9 ѹꙁьрѣ мꙑтар҄ѣ ... сѣдѧшть на мьꙁдьнц З Лк 5.27 Изч З Гр τελώιον Нвб Ø