Исторически речник
млосрьдь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
млосрьд, млосрьдьмлосрьдꙗ, млосрьда, млосрьдьꙗмлосрьдю, млосрьдѹ, млосрьдьюмлосрьдмь, млосрьдьмь, млосрьдмъ, млосрьдьмъ, млосрьдмь, млосрьдмъмлосрьд, млосрьдь, млосрьдмлосрьдꙗ, млосрьда, млосрьдьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
млосрьд, млосрьдь, млосрьдемлосрьдмъ, млосрьдьмъ, млосрьдмь, млосрьдьмь, млосрьдмъ, млосрьдмь, млосрьдомъ, млосрьдамъмлосрьд, млосрьдь, млосрьд, млосрьдммлосрьдхъ, млосрьдьхъ, млосрьдхь, млосрьдьхь, млосрьдхъ, млосрьдхьмлосрьд, млосрьдьмлосрьдю, млосрьдѹ, млосрьдью
NnDu
млосрьдма, млосрьдьма, млосрьдма, млосрьдма
млосрьдь -ꙗ ср Милосърдие, състрадание прѣдъдеш бо прѣдъ лцемъ гнемь ... дат раꙁѹмъ спснѣ людемъ его въ отъпѹштене грѣховъ ꙇхъ. млосрде рад ба нашего М Лк 1.78 З гі бже нашъ ... ѡдръжмꙑѩ нꙑнѣ скръбѭ. ѹмеръшааго рад. твомь мⷧ҇демь ѹтѣш СЕ 57b 5 тꙑ ес цѣльба наша. ꙇ волѣ твоѣ съдраве наше. ꙇ мⷧде твое жвотъ нашъ СЕ 41а 26 нъ по лѣпѹѹмѹ твомѹ млосрьдю. помлѹ мꙙ неьствааго С 528.17 Къ б͞гѹ една въ женахъ  една непороьнаѣ• стама твома рѫкама• сълежѧщ нꙑнѣ въ страстьхъ• въꙁвед стаѣ не помнаѭщ мохъ грѣхъ прѣстаѣ• нъ млосрьдемь мол с͞на своего да помлѹетъ нꙑ КОАл раꙁврѣст млосрьдь Показвам [проявявам] милосърдие Вдѣвъ бо нꙑ б͞гъ нашь прѣльстѭ дѣволеѭ въ съмрьть  въ тьлѣне въпадъшѧ• не трьпѧ ꙁьрѣт съꙁьданѣ обраꙁа своего обетъшавъша  въ толко ꙁъло въпадъша• нъ млосрьдемь с съмл сѧ на нꙑ КО прест. обꙑꙿно ѹбо млосрьдь сво стꙑ.  о томъ раꙁвръꙁъ.  бѹ помолвъ сꙙ. абь ꙁвраевана го съподоб С 560.10 М З СЕ С Гр συμπάϑεια φιλανϑρωπία εὐσπλαγχνία σπλάγχνα ἑλέους млосрьд млосръдь Нвб милосръдие, милосердие остар ВА милосърдие ОА АК ЕтМл БТР АР