Исторически речник
мѫенкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
мѫенкъ, мѫенкьмѫенкамѫенкѹ, мѫенковмѫенкъ, мѫенкьмѫенкамѫенкомь, мѫенкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
мѫенцѣмѫенемѫенцмѫенкъ, мѫенкьмѫенкомъ, мѫенкомьмѫенкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
мѫенкꙑмѫенцѣхъ, мѫенцѣхьмѫенкамѫенкѹмѫенкома
мѫенкъ м Мъченик мⷺца апрⷧ҇. ҃в҃. стааго велкаго мⷱка ћеорћа А 145b 26 мⷺца октоⷠ҇ ҃д҃. стѹю мⷱ҇кѹ маркана  мартѹра А 124b 5 памѧтъ стꙑхъ мѫенкъ калстрата  дрѹжнꙑ его Е 37б 11—12 свꙙтꙑ мѫенкъ рне рее С 253.24—25 г͠нꙗ же м͠нкꙑ отъ всѣхъ нароитъ избьранꙑ ꙗко и воинꙑ хрьстовꙑ, и сего испивъша ашу и животьнꙑѧ сего съмьрти крьстивъша сѧ крьщение ѧкоже обьщьникꙑ страстьмъ его и славꙑ ЙЕ Бог. 298a раи... вьсѣмъ готовимъ бѣаше: патриꙗрхомъ, пророкомъ, апостоломъ, вангелистомъ, мѫеникомъ, исповѣдьникомъ, свѧтꙑимъ, вѣрьнꙑимъ, православьнꙑимъ, доброьстьнѣ живѫщиимъ, вьсѣмъ вѣрьнꙑимъ ЙЕ Шест. 259a-259b дꙗволъ... покаꙁать мѹ послѣжде лка мнкъ  аплъ•  всѣхъ крстьꙗнъ темна  всѧкаго стѹда сплънена ПА 180b а͗ стіи мѫ́еници, живи сѫ́ще сьсѣцаа͗хѫ сѧ имь пль́ти• стрѹ͗жеми• то́мими• на ѹдьі посѣкаеми Дор. 291а вь граⷣ со́фїа ѡбрета́ет се три́ с͠тїи мⷱ҇ници а҃ с͠ти геѡⷬгїа в҃ с͠ти ни͗кола́е г с͠ти ѳерапо́нꙿтїа ПХ 80v добр мѫенц καλλιμάρτυρες, καλλίνικοι μάρτυρες Достойни, благородни, честни, доблестни мъченици пон҄еже благодѣт  вѣрѫ прѣмѫдрост посрѣдѣ пакостьнкъ. добрї мѫенц проповѣдасте С 68.7 дѣахѫ же добр мѫенц. вь сурьскѫ ꙁемьѭ С 58.3—4 любѧще мѫенкꙑ φιλομάρτυρες Тези, които почитат мъчениците на мѫеньскꙑѧ страст рее. любꙙштмъ мѫенкꙑ С 54.9 свѧт м҃ мѫенкъ οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες Свети 40 мъченици — кападокийски войнихристияни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март мѣсꙙца марта ѳ҃ дьнь мѫен стꙑхъ мѫенкъ м҃. же въ севаст мѫен бꙑшꙙ С 68.22 свѧт м҃в҃ мѫенка οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα δύο μάρτυρες Свети 42 мъченици християни, умр. мъченически [ок. 840 г.] в Амория, Фригия [Мала Азия]. Пр. на 6 март съконьашꙙ же сꙙ. стї м҃в҃ мѫенка. мѣсꙙца марта въ ꙃ҃ С 65.1 А СК У Е СС СЕ К С ЙЕ Бог. ЙЕ Шест. ПА Дор. ПХ Гр μάρτυς ἀϑλοφόρος ὁ ἅγιος ἄϑλησις Нвб мъченик ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР мученик остар ВА