Исторически речник
ммоходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ммоходтммохождѫ, ммохождѹммоходшммоходтъ, ммоходть, ммоходтммоходмъ, ммоходмь, ммоходм, ммоходмоммоходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ммоходѧтъ, ммоходѧть, ммоходѧтммоходвѣммоходтаммоходтеммоходммоход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ммоходмъ, ммоходмь, ммоходмммоходтеммоходвѣммоходтаммоходхъ, ммоходхь, ммоходхммоход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ммоходммоходхомъ, ммоходхомь, ммоходхом, ммоходхмꙑммоходстеммоходшѧ, ммоходшѫ, ммоходша, ммоходше, ммоходхѫммохоховѣммоходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ммоходстеммохождаахъ, ммохождахъ, ммоходѣахъ, ммоходѣхъ, ммохожахъ, ммоходѧхъ, ммохождаахь, ммохождахь, ммоходѣахь, ммоходѣхь, ммохожахь, ммоходѧхь, ммохождаах, ммохождах, ммоходѣах, ммоходѣх, ммохожах, ммоходѧхммохождааше, ммохождаше, ммоходѣаше, ммоходѣше, ммохожаше, ммоходѧшеммохождааше, ммохождаше, ммоходѣаше, ммоходѣше, ммохожаше, ммоходѧшеммохождаахомъ, ммохождахомъ, ммоходѣахомъ, ммоходѣхомъ, ммохожахомъ, ммоходѧхомъ, ммохождаахомь, ммохождахомь, ммоходѣахомь, ммоходѣхомь, ммохожахомь, ммоходѧхомь, ммохождаахом, ммохождахом, ммоходѣахом, ммоходѣхом, ммохожахом, ммоходѧхомммохождаашете, ммохождашете, ммоходѣашете, ммоходѣшете, ммохожашете, ммохождаасте, ммохождасте, ммоходѣасте, ммоходѣсте, ммохожасте, ммоходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ммохождаахѫ, ммохождахѫ, ммоходѣахѫ, ммоходѣхѫ, ммохожахѫ, ммохождаахѹ, ммохождахѹ, ммоходѣахѹ, ммоходѣхѹ, ммохожахѹ, ммоходѧхѹммохождааховѣ, ммохождаховѣ, ммоходѣаховѣ, ммоходѣховѣ, ммохожаховѣ, ммоходѧховѣммохождаашета, ммохождашета, ммоходѣашета, ммоходѣшета, ммохожашета, ммохождааста, ммохождаста, ммоходѣаста, ммоходѣста, ммохожаста, ммоходѧстаммохождаашете, ммохождашете, ммоходѣашете, ммоходѣшете, ммохожашете, ммохождаасте, ммохождасте, ммоходѣасте, ммоходѣсте, ммохожасте, ммоходѧсте
ммоходт -ммохождѫ -ммоходш несв 1. Минавам покрай някого, покрай нещо і се дъва слѣпъца сѣдѧшта пр пѫт. і слꙑшавъша ѣко съ ммо ходтъ. въꙁъпсте глаголѭшта М Мт 20.30 ЗI ЗП А СК і бꙑстъ ммо ходѧштю емѹ сѹ. съ соботꙑ сквоꙁѣ сѣнѣ М Мк 2.23 З расхꙑштахѫ і вьсі мімоходѩшті пѫтемъ СП 88.42 ммоходѧще ммоходѧще м мн οἱ παραπορευόμενοι, οἱ παράγοντες Тези, които минават, минаващите ммо ходѧште же хѹлѣахѫ . покꙑваѭште главам свом М Мт 27.39 З, А, СК. Срв.Мк 15.29 М З А СК і не рѣшѩ ммоходѩшті блствене гне на васъ СП 128.8 2. Прен. Пренебрегвам, отминавам с пренебрежение, нехайство нъ горе вамъ фарсѣемъ ѣко десѧтнѫ даате отъ мѧтꙑ  пганъ  вьсѣкого ꙁелѣ. і ммоходте сѫдъ. і любъвъ бжѭ М Лк 11.42 З 3. Прен. Изчезвам, преставам да съществувам, отминавам вдш л ... ꙁемьѭ колка стъ.  вьса ꙗже на н҄е ѹдна. нтоже отъ вьсего того тъьно стъ. блаженъства праведънꙑхъ. с бо ммоходꙙтъ. а наша прѣбꙑваѭтъ С 88.1 М З А СК ЗП СП К С Гр παρέρχομαι παραπορεύομαι διαπορεύομαι παράγω διοδεύω διαβαίνω Нвб Срв мимоходен ОА ОА ОА АР БТР Вж. също при ммо ходт