Исторически речник
млот  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-млотмлот, млоть, млотемлотьмъ, млотьмь, млотемъ, млотемьмлотьм, млотъм, млотммлотьхъ, млотьхь, млотехъ, млотехь
NfOuNfGuNfDu
---
млот ж Овча кожа, служеща за наметка въꙁьмъ же млотѭ своѭ бꙗше  по хръбътѹ С 172.13 Изч С От гр μηλωτή Нвб Ø