Исторически речник
ммонест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ммонестммонесѫ, ммонесѹммонесешммонесетъ, ммонесеть, ммонесетммонесемъ, ммонесемь, ммонесем, ммонесемоммонесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ммонесѫтъ, ммонесѹтъ, ммонесѫть, ммонесѹть, ммонесѫт, ммонесѹтммонесевѣммонесетаммонесетеммонесммонес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ммонесѣмъ, ммонесѣмь, ммонесѣмммонесѣтеммонесѣвѣммонесѣтаммонѣсъ, ммонесохъ, ммонесохь, ммонесохммонесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ммонесеммонѣсомъ, ммонесохомъ, ммонѣсомь, ммонесохомь, ммонесохом, ммонесохмꙑммонѣсте, ммонесостеммонѣсѧ, ммонесошѧ, ммонесошѫ, ммонесоша, ммонесоше, ммонесохѫммонѣсовѣ, ммонесоховѣммонѣста, ммонесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ммонѣсте, ммонесостеммонесѣхъ, ммонесѣхммонесѣшеммонесѣшеммонесѣхомъ, ммонесѣхомь, ммонесѣхомммонесѣшете, ммонесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ммонесѣхѫ, ммонесѣхѹммонесѣховѣммонесѣшета, ммонесѣстаммонесѣшете, ммонесѣсте
ммонест -ммонесѫ -ммонесеш св Пренеса около [наоколо, покрай] нещо і не дадѣаше нкомѹже ммо нест съсѫдъ сквоꙁѣ црквь М Мк 11.16 З ммонест ашѫ отъ кого παραφέρω τὸ ποτήριον ἀπό τινος Отстраня, предотвратя някаква опасност, неприятност от някого оте аще волш мімо нес. ашѫ сѭ отъ мене М Лк 22.42 З. Срв.Мк 14.36 Изч М З Гр διαφέρω Вж. при ммо нест Нвб