Исторически речник
младьньство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
младьньство, младьнъство, младьнствомладьньства, младьнъства, младьнствамладьньствѹ, младьнъствѹ, младьнствѹмладьньствомь, младьнъствомь, младьнствомь, младьньствомъ, младьнъствомъ, младьнствомъмладьньствѣ, младьнъствѣ, младьнствѣмладьньства, младьнъства, младьнства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
младьньствъ, младьнъствъ, младьнествъ, младьньствь, младьнствь, младьньстъвь, младьнстъвь, младьньстьвь, младьнстьвьмладьнрьствомъ, младьнъствомъ, младьнствомъ, младьньствомь, младьнъствомь, младьнствомьмладьньствꙑ, младьнъствꙑ, младьнствꙑмладьньствѣхъ, младьнъствѣхъ, младьнствѣхъ, младьньствѣхь, младьнъствѣхь, младьнствѣхьмладьньствѣ, младьнъствѣ, младьнствѣмладьньствѹ, младьнъствѹ, младьнствѹ
NnDu
младьньствома, младьнъствома, младьнствома
младьньство ср Детство съ нм же невѣдѣнемь мⷧаденъства ... ѡбꙑа іхъ творѣаше СЕ 23а 24 младеншт проповѣдаѭтъ схъ къ богѹ поꙁнанꙗ младеньство С 321.30 отъ младьньства ἀπὸ νηπιόϑεν От детство, от детска възраст аꙁъ отъ младеньства крьстꙗнъ смъ С 223.21 Изч СЕ С Гр παιδικός νηπιότης младенъство младеньство Нвб Срв младенчество остар ВА ЕтМл