Исторически речник
мѫдроват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мѫдроватмѫдрѹѭ, мѫдрѹѫ, мѫдрѹѧ, мѫдрѹюмѫдрѹш, мѫдрѹеш, мѫдрѹѹшмѫдрѹтъ, мѫдрѹетъ, мѫдрѹѹтъ, мѫдрѹть, мѫдрѹеть, мѫдрѹѹть, мѫдрѹт, мѫдрѹет, мѫдрѹѹтмѫдрѹмъ, мѫдрѹемъ, мѫдрѹѹмъ, мѫдрѹмь, мѫдрѹемь, мѫдрѹѹмь, мѫдрѹм, мѫдрѹем, мѫдрѹѹм, мѫдрѹмо, мѫдрѹемо, мѫдрѹѹмомѫдрѹте, мѫдрѹете, мѫдрѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѫдрѹѭтъ, мѫдрѹѫтъ, мѫдрѹѧтъ, мѫдрѹютъ, мѫдрѹѭть, мѫдрѹѫть, мѫдрѹѧть, мѫдрѹють, мѫдрѹѭт, мѫдрѹѫт, мѫдрѹѧт, мѫдрѹютмѫдрѹвѣ, мѫдрѹевѣ, мѫдрѹѹвѣмѫдрѹта, мѫдрѹета, мѫдрѹѹтамѫдрѹте, мѫдрѹете, мѫдрѹѹтемѫдрѹмѫдрѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѫдрѹмъ, мѫдрѹмь, мѫдрѹммѫдрѹтемѫдрѹвѣмѫдрѹтамѫдровахъ, мѫдровахь, мѫдровахмѫдрова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мѫдровамѫдровахомъ, мѫдровахомь, мѫдровахом, мѫдровахомꙑмѫдровастемѫдровашѧ, мѫдровашѫ, мѫдроваша, мѫдроваше, мѫдровахѫмѫдроваховѣмѫдроваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мѫдровастемѫдроваахъ, мѫдровахъ, мѫдроваахь, мѫдровахь, мѫдроваах, мѫдровахмѫдровааше, мѫдровашемѫдровааше, мѫдровашемѫдроваахомъ, мѫдровахомъ, мѫдроваахомь, мѫдровахомь, мѫдроваахом, мѫдровахоммѫдроваашете, мѫдровашете, мѫдроваасте, мѫдровасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мѫдроваахѫ, мѫдровахѫ, мѫдроваахѹ, мѫдровахѹмѫдровааховѣ, мѫдроваховѣмѫдроваашета, мѫдровашета, мѫдровааста, мѫдровастамѫдроваашете, мѫдровашете, мѫдроваасте, мѫдровасте
мѫдроват -мѫдрѹѭ -мѫдрѹш несв Мисля, размишлявам, разсъждавам ѣко дꙿнесь тѧ ꙁбъра. ꙇ раꙁлѫ тѧ гь отъ мрънааго жтѣ ... томѹ слѹжт. вꙑшьнѣа мѫдроват. вꙑшънхъ прост СЕ 90b 11—12 въсхошт ѹбо  тꙑ тожде мѫдроваті  прстѫпвъ пожьр богомъ С 2.7 добрѣ мѫдроват εὐφρονέω Размишлявам не добрѣ мѫдроват на цѣломѫдрован къ богѹ С 1.3—4 Изч СЕ С Гр φρονέω πείϑομαι мѫдроваті Нвб мъдрувам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА