Исторически речник
малелел҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
малелел҄евъ, малелел҄евьмалелел҄евамалелел҄евѹмалелел҄евь, малелел҄евъмалелел҄евамалелел҄евомь, малелел҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
малелел҄евѣмалелел҄еве, малелел҄евъмалелел҄евмалелел҄евъ, малелел҄евьмалелел҄евомъ, малелел҄евомьмалелел҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
малелел҄евꙑмалелел҄евѣхъ, малелел҄евѣхьмалелел҄евамалелел҄евѹмалелел҄евомамалелел҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
малелел҄евамалелел҄евѹмалелел҄евомалелел҄евамалелел҄евомь, малелел҄евомъмалелел҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
малелел҄евамалелел҄евъ, малелел҄евьмалелел҄евомъ, малелел҄евомьмалелел҄евамалелел҄евꙑмалелел҄евѣхъ, малелел҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
малелел҄евѣмалелел҄евѹмалелел҄евомамалелел҄евамалелел҄евꙑ, малелел҄евѫмалелел҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
малелел҄евѫ, малелел҄евѹмалелел҄евоѭ, малелел҄евоѫ, малелел҄евоѧ, малелел҄евоюмалелел҄евѣмалелел҄евꙑмалелел҄евъ, малелел҄евьмалелел҄евамъ, малелел҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
малелел҄евꙑмалелел҄еваммалелел҄евахъ, малелел҄евахьмалелел҄евѣмалелел҄евѹмалелел҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
малелел҄евꙑ, малелел҄евꙑ, малелел҄евомалелел҄еваго, малелел҄еваего, малелел҄евааго, малелел҄еваго, малелел҄евого, малелел҄евога, малелел҄евгомалелел҄евѹмѹ, малелел҄евѹемѹ, малелел҄евѹѹмѹ, малелел҄евѹмѹ, малелел҄евоомѹ, малелел҄евомѹ, малелел҄евоѹмѹ, малелел҄евмѹмалелел҄евꙑ, малелел҄евꙑ, малелел҄евомалелел҄еваго, малелел҄еваего, малелел҄евааго, малелел҄еваго, малелел҄евого, малелел҄евога, малелел҄евгомалелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
малелел҄евѣмь, малелел҄евѣемь, малелел҄евѣѣмь, малелел҄евѣамь, малелел҄евѣмь, малелел҄евѣмъ, малелел҄евѣемъ, малелел҄евѣѣмъ, малелел҄евѣамъ, малелел҄евѣмъ, малелел҄евомь, малелел҄евомъмалелел҄евꙑ, малелел҄евꙑ, малелел҄евомалелел҄евмалелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхь, малелел҄евꙑхь, малелел҄евѣхъ, малелел҄евѣхьмалелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмь, малелел҄евѣмъ, малелел҄евѣмьмалелел҄евꙑѧ, малелел҄евꙑꙗ, малелел҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
малелел҄евꙑм, малелел҄евꙑммалелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхь, малелел҄евꙑхьмалелел҄еваꙗ, малелел҄еваа, малелел҄еваѣмалелел҄евѹю, малелел҄евоюмалелел҄евꙑма, малелел҄евꙑмамалелел҄ево, малелел҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
малелел҄еваго, малелел҄еваего, малелел҄евааго, малелел҄еваго, малелел҄евого, малелел҄евога, малелел҄евгомалелел҄евѹмѹ, малелел҄евѹемѹ, малелел҄евѹѹмѹ, малелел҄евѹмѹ, малелел҄евоомѹ, малелел҄евомѹ, малелел҄евоѹмѹ, малелел҄евмѹмалелел҄ево, малелел҄евоемалелел҄еваго, малелел҄еваего, малелел҄евааго, малелел҄еваго, малелел҄евого, малелел҄евога, малелел҄евгомалелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмъмалелел҄евѣмь, малелел҄евѣемь, малелел҄евѣѣмь, малелел҄евѣамь, малелел҄евѣмь, малелел҄евѣмъ, малелел҄евѣемъ, малелел҄евѣѣмъ, малелел҄евѣамъ, малелел҄евѣмъ, малелел҄евомь, малелел҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
малелел҄ево, малелел҄евоемалелел҄еваꙗ, малелел҄еваа, малелел҄еваѣ, малелел҄еваѧмалелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхь, малелел҄евꙑхь, малелел҄евѣхъ, малелел҄евѣхьмалелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмь, малелел҄евѣмъ, малелел҄евѣмьмалелел҄еваꙗ, малелел҄еваа, малелел҄еваѣ, малелел҄еваѧмалелел҄евꙑм, малелел҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
малелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхь, малелел҄евꙑхьмалелел҄евѣмалелел҄евѹю, малелел҄евоюмалелел҄евꙑма, малелел҄евꙑмамалелел҄еваꙗ, малелел҄еваа, малелел҄еваѣ, малелел҄еваѧмалелел҄евꙑѧ, малелел҄евꙑꙗ, малелел҄евѫѭ, малелел҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
малелел҄евѣ, малелел҄евомалелел҄евѫѭ, малелел҄евѹю, малелел҄евоѭ, малелел҄евоюмалелел҄евѫѭ, малелел҄евоѫ, малелел҄евоѧ, малелел҄евоюмалелел҄евѣмалелел҄евꙑѧ, малелел҄евꙑꙗ, малелел҄евꙑемалелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхъ, малелел҄евѣхъ, малелел҄евꙑхь, малелел҄евꙑхь, малелел҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
малелел҄евꙑмъ, малелел҄евꙑмъ, малелел҄евѣмъ, малелел҄евꙑмь, малелел҄евꙑмь, малелел҄евѣмьмалелел҄евꙑѧ, малелел҄евꙑꙗ, малелел҄евꙑемалелел҄евꙑм, малелел҄евꙑммалелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхъ, малелел҄евꙑхь, малелел҄евꙑхьмалелел҄евѣмалелел҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
малелел҄евꙑма, малелел҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
малелел҄евъ прил притеж ЛИ Малелеилов, който се отнася до Малелеил — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... малелелевъ. кановъ М Лк 3.37 Изч М З Гр τοῦ Μαλελεήλ Срв евр mah ̌alaľeel малелеꙇл҄евъ